مدیا

دررابطه با مقالات کیهان درباره دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
DAB_Keyhan_Radio_Partow_15.04.l2011.mp3
MP3-Audiodatei [10.2 MB]
مصاحبه با رادیو زنان از سوید در رابطه با داب، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
DAB_Radio_Zanan_27.03.2011.mp3
MP3-Audiodatei [22.5 MB]
کمیته های کمونیستی، مصاحبه ای با رادیو پرتو به مناسبت ۱۶ آذر. اکتبر ۲۰۱۲
16_azar_KomiteKomonisti_Radio_Partow_16.[...]
MP3-Audiodatei [34.5 MB]
مصاحبه با رادیوپرتو در رابطه با داب، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب
DAB_Radio_Partow_17.12.2010.mp3
MP3-Audiodatei [17.8 MB]
به رفقا دررابطه با ۱۶ آذر ۸۵
be rofaga_16 azar 85_17.01.2007.mp3
MP3-Audiodatei [587.9 KB]
پیام بهرام مدرسی به شرکت کنندگان مراسم های ۸ مارس ۸۳
Payame bahram modarresi be sherkat konan[...]
MP3-Audiodatei [1.6 MB]
کارگران خاتون آباد، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. ژانویه ۲۰۰۴
Karegarane_Khatonabad_Radio_Internationa[...]
Windows Media Video-Format [1.6 MB]
اول مه ۸۹، مصاحبه ای با رادیو پرتو
1Mai-Radio_Partow_23.04.2010.mp3
MP3-Audiodatei [13.2 MB]
اول ماه مه ۲۰۰۴، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. آوریل ۲۰۰۴
1Mai_Radio_International_17.04.2004.wmv
Windows Media Video-Format [1.9 MB]
پیام به مناسبت اول ماه مه ۲۰۰۴، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. آوریل ۲۰۰۴
1Mai_Payam_Radio_International_24.04.200[...]
Windows Media Video-Format [1.5 MB]
اول ماه مه ۲۰۰۴، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. مه ۲۰۰۴
1Mai_Radio_International_01.05.2004.wmv
Windows Media Video-Format [1.7 MB]
مصاحبه با دایو پرتو در داربطه با داب ، دسامبر ۲۰۱۰
DAB_Radio_Partow_17.12.2010.mp3
MP3-Audiodatei [17.8 MB]
مصاحبه با دایو پرتو در رابطه با دانشگاه ها ، جون ۲۰۱۰
daneshgah_Radio_Partow_30.06.2010.mp3
MP3-Audiodatei [12.8 MB]
سمینار کمیته های کمونیستی در کنگره ۲ حزب حکمتیست. اکتبر ۲۰۰۷
kongere2komiekomonisti.wmv
Windows Media Video-Format [9.5 MB]
باید از ویکی لیکس دفاع کرد، مصاحبه ای با رادیو پرتو. دسامبر ۲۰۱۰
Wikileaks_Radio_Partow_10.12.2010-RM.mp3
MP3-Audiodatei [20.3 MB]
هجده تیر، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. جولای ۲۰۰۳
18Tir_Radio_International_02.07.2003.wmv
Windows Media Video-Format [6.7 MB]
مصاحبه با دایو پرتو در داربطه با دانشگاه ها ، جون ۲۰۱۰
Daneshgah_Radio_Partow_02-06-05.wmv
Windows Media Video-Format [1.6 MB]
مصاحبه با تلویزیون پرتو در داربطه با دانشگاه ها ، جولای ۲۰۱۰
daneshgah_TV_Partow_30.07.2009.flv
Flash-Video [29.0 MB]
دوم خرداد، مصاحبه با رادیو انترناسیوانل مه ۲۰۰۴
2xordad_Radio_International_29.05.2004.w[...]
Windows Media Video-Format [1.9 MB]
زلزله بم، مصاحبه ای با داریو انترناسیونال. ژانویه ۲۰۰۴
Zelzeleh_Bam_Radio_International_24.01.2[...]
Windows Media Video-Format [1.6 MB]
هجده تیر، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال جولای ۲۰۰۴
18Tir_Radio_International_03.07.04.wmv
Windows Media Video-Format [1.7 MB]
دررابطه با انتخابات ۸۳، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. ژانویه ۲۰۰۴
Entexabat_Radio_International_17.01.2004[...]
Windows Media Video-Format [1.5 MB]
دررابطه با انتخابات ۸۳، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. فوریه ۲۰۰۴
Entexabat_Radio_International_21.02.2004[...]
Windows Media Video-Format [1.3 MB]
انتخابات ۸۴، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. مه ۲۰۰۵
entexabat_Radio_Partow_29-05-05.wma
Windows Media Music-Datei [765.1 KB]
انتخابات ۸۴، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. جولای ۲۰۰۵
Entexabat_Radio_Partow_03.07.wmv
Windows Media Video-Format [1.7 MB]
اوضاع سیاسی روز، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. ۲۰۰۱
Ozaae_Syasi_Radio_International_2001.wmv
Windows Media Video-Format [1.7 MB]
هجده تیر، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. جولای ۲۰۰۱
18 tir_Radio_International_26.07.2001..w[...]
Windows Media Video-Format [2.1 MB]
مصاحبه ای در رابطه با منشور سرنگونی. جولای ۲۰۰۷
Wed-18July2007-2- manshoore Sarnegooni.w[...]
Windows Media Video-Format [9.1 MB]
عاشورا و جوانان، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. مارچ ۲۰۰۴
Ashoora_Jawanan_Radio_International_07.0[...]
Windows Media Video-Format [1.6 MB]
اعتراضات معلمان، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. ژانویه ۲۰۰۴
Eterazate_Moaleman_Radio_International_2[...]
Windows Media Video-Format [1.7 MB]
جوانان و اعتیاد، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال. مه ۲۰۰۴
Jawanan_Etyad_Radio_International_8.05.0[...]
Windows Media Video-Format [1.9 MB]
اعتراضات جوانان، مصاحبه ای با رادیو پرتو. مه ۲۰۰۵
Eterazate_Jawanan_Mosahebe_Partow_20.05.[...]
Windows Media Music-Datei [344.4 KB]
جوانان و عاشورا، مصاحبه ای با رادیو انترناسیونال سپتامبر ۲۰۰۴
Jawanan_Ashoora_Radio_International_27.0[...]
Windows Media Video-Format [1.6 MB]
جوانان و سال ۸۲، مصاحبه ای با رادیو پرتو
Jawanan_darbare saale 82.mp3
MP3-Audiodatei [1.4 MB]
درباره جنبش جوانان، مصاحبه ای با رادیو پرتو. مارچ ۲۰۰۵
Jawanan_Radio_Partow_01.03.05.mp3
MP3-Audiodatei [4.5 MB]
نوروز و جوانان، مصاحبه ای با رادیو پرتو. مارچ ۲۰۰۵
Nowrooz_mosahebe_Radio_Partow_09.03.2005[...]
Windows Media Music-Datei [1.1 MB]
سند مبنای فعالیت سازمان جوانان حکمتیست، اوت ۲۰۰۵
SJH_bahse sanade mabna- bahram confr-1JH[...]
MP3-Audiodatei [14.2 MB]
سمینار بهرام مدرسی درباره جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران. دسامبر ۲۰۰۴- بخش اول
Seminar_Jodday_HKK_part1_03.12.2004.wma
Windows Media Music-Datei [23.4 MB]
سمینار بهرام مدرسی درباره جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران. دسامبر ۲۰۰۴- بخش دوم
Seminar_Jodday_HKK_part2_03.12.2004.wma
Windows Media Music-Datei [16.7 MB]
کنگره یا پلنوم، بحثی درباره جدایی هیت دایم از حزب حکمتیست. ژانویه ۲۰۱۲
Kongere ya Plenom_Jodday_HKKH.mp3
MP3-Audiodatei [8.0 MB]