کار حزبی و تعطیلات تابستان، نامه ای به رفقا

 

 

رفقای عزیزم

 

کم کم فصل تابستان میرسد و دامنه تحرکاتی که در آن درگیر هستیم٬ قدری کاهش میابد. لازم است که با هم توافقی در رابطه با ا قداماتی که لازم است در فاصله این سه ماه تا آنجا که در امکانمان هست٬ بکنیم.

 

اما اجازه میخوام پیشا به همه رفقایی که درگیر از سر گذراندن امتحانات بوده اند٬ خسته نباشید بگویم و امیدورام که امتحانات را موفق از سر گذرانده باشند. و برای رفقایی که متاسفانه امکان ادامه تحصیل از آن ها گرفته شده است٬ آرزو کنم که علیرغیم این فشار٬ لبخند از لبانشان گم نشده باشد.

 

هامنطور که گفته شد تعطیلات تابستان به ما امکان میدهد تا هم نفسی تازه کنیم و هم متمرکز و هماهنگ خودمان را برای سال آینده آماده کنیم. من سعی میکنم به ترتیب نکاتی که فکر میکنم باید مورد توجه قرار گیرند را بیان کنیم:

 

١- تشکیلات موجود حزب را آنجا که عوضش هستیم مستحکمتر کنیم:

سعی کنیم از این فرصت استفاده کنیم ورویتن کاری تشکیلات یا کمیته ای که عضوش هستیم را تضمین کنیم. در این رابطه توجه به نرم های فعالیت حزبی٬ مرور مصوبات حزبی و بخصوص مصوباتی که در این رابطه هستند و از جمله مصوبات جلسه آخر دفتر سیاسی حزب٬ بخصوص بسیار مهم هستند. در این فاصله سعی کنیم که با هم با رفقای هم کمیته ای مان. قرارو مصوبات فوق را با کار تاکنونیمان مقایسه کنیم و ببینم که کجا و از چه لحاظی بهبود کارمان لازم هستند؟ مجموعه این مصوبات در پایان این نامه ضمیمه هستند. انتظار من بخصوص از دبیران کمیته های حزبی است که ترتیب جلساتی که بحث و ارزیابی فعالیت های کمیته خود را با قرار های فوق بررسی میکنند٬ را ترتیب دهند و اقداماتی را که کمیته فکر میکند که باید در این زمینه ها تغییراتی داده شوند را به کمیته تشکیلات کل کشور گزارش دهند و ما را در جریان نتیجه تصمیمات کمیته خود قرار دهند.

 

٢- تشکیلات حزب را گسترش دهیم:

این تعطیلات فرصتی است که طبق معمول و این بار متمرکز تر تلاش کنیم که تشکیلات حزب را گسترش دهیم. منظور من از گسترش بخصوص گسترش جغرافیای سیاسی وجود و حضور تشکیلات حزب است. باید تلاش کنیم با گسترش دامنه تشکیلات حزب به شهرها و استان های دیگر٬ دامنه عمل حزب را مجموعا گسترش دهیم. بخصوص باید بر استان های شمالی و جنوبی کشور متمرکز شویم. هر کدام از ما باید رفیق یا رفقایی را در نظر داشته باشیم که متمرکز در این فاصله با آن ها کار میکنیم و امیدوار باشیم که در پایان کادرها یا کمیته هایی را البته با توافق با کمیته کل شکور تشکیل دهیم. در این رابطه کار متمرکز کمیته ها ی کمونیستی و یا رفقایی که هنوز عضو کمیته ای نیستند٬ لازم است. در این رابطه طبعا هر کمک یا کاری از دست ما بربیاید در خدمت هستیم. بخصوص اینکه در موارد زیادی باید هماهنگ با هم در مورد شهرها و استان های معینی تصمیم بگیریم و کار کنیم. در این رابته امیدوارم که ما را در جریان قرار دهید.

 

٣- آموزش٬ آموزش و بازهم آموزش

سه ماه فرصتی است که مروری بر ادبیاتی بیاندازیم که فرصت رسیدن و خواندن آن ها را در مدت گذشته نداشته ایم. مقالات مختلف سخنرانی های انجمن مارکس – حکمت و کلا مرور و آموزشی که همه ما همیشه به آن محتاجیم.

 

٤- گسترش دانمه تاثیرمان در جنبش های دیگر

درمورد دامنه تاثیر ما در جنبش دانشجویی فکر نمیکنم که لازم باشد زیاد گفت!! اما مهم به نظر من این است که تلاش کنیم در این سه ماه روابطی که عمل سیاسی ما را در ابعاد جنبش های اجتماعی دیگر گسترش میدهند را ایجاد کنیم. جنبش زنان٬ جنبش کارگری بخصوص. خواهش میکنم از اشاره به جنبش کارگری نه شرکت و فعال شدن در انواع کمیته های بیگیری و هماهنگی و شورای هماهنگی و غیره را بفهمیم. و نه شانه به شانه جریان کارگری کارگری زدن. واقعیت این است که این نوع کار تا آنجا که به کمیته های پیگیری و هماهنگی و غیره برمیگردد٬ شکست خورده است. این جریانات علیرغم هر ایده خوبی که داشته باشند٬ در حاشیه جنبش کارگری قرار میگیرند و طبیعی است که برای حزب کمونیستی مثل ما نمیتواند این کمیته ها سر پل های جدی ما برای دخالت در جنبش کارگری باشند. باید تلاش کنیم که فعالین و رهبران عملی بخصوص در صنایع سنگین را لینک شویم. نفت٬ برق٬ ماشین سازی٬ فولاد٬ آب و غیره باید تلاش کنیم. همین امروز به همت دست بالا داشتن ما در محیط های تحصیلی و الیت سیاسی چپ در ایران٬ توجه خیلی ها را بخود جلب کرده ایم. باید از این استفاده کرد. خودمان را علاف کمیته های فوق نکنیم. جریان کارگری کارگری هم که خوب حتما معرف همه مان هست!!! در رابطه با جنبش زنان هم به همین شکل. امسال هشت مارس ما نشان دادیم که مدعیان دیگری هم در کنار "بقیه" هست و اتفاقا این مدعیان توانستند بهتر و کسترده تر از هر کسی این روزرا سازمان دهند. باید از این سکوی پرش استفاده کرد. امیدوارم که کار در این جنبش فقط تبدیل به مسله رفقای زن نشود!! فعالین زنان را پیدا کنید و جلبشان کنید. ما در این رابطه هم تجربه اش را داریم و هم عقلش! باید فقط خودمان را صاحب واقعی این جنبش بدانیم که هستیم!

در رابطه با چیزی که بنام جنبش "چپ" شناخته شده است هم لازم میدانم نکاتی متذکر شوم: عجیب نیست که کل چپ فعلا زیار پرچم "آزادی محمود صالحی" جمع شده است. محمود صالحی حتما باید آزاد شود و باید هر کاری که برای آزادی او قابل انجام است٬ انجام شود٬ اما با دقت که نگاه میکنید میبیند که این کمپین فعلا همه چیز خیلی از جریانات "چپ" است. این واقعیتی را نشان میدهد: اوضاع جدیدی که رژیم اسلامی به همت شکست آمریکا در خاورمیانه بدست آورده است٬ نه تنها جریان ناسیونالیست پرو غرب و بقیه ناسیونالیست های کرد و ترک و عرب را آچمز کرده است٬ بلکه بخش زیادی از "چپی" که به هر حال تا مغز استخوان پوپولیست هست را هم گیج کرده است.کسانی که آکسیون تنها دلیل وجودیشان بود و پشت هر شلوغی "سوسیالسیم" را میدیدند٬ از هخا تا فاشیست های ترک همه "بالاخره یه جوری" در خدمت سوسیالیسم بودند و تا همه کسانی که انقلاب را پشت پیچ بعدی میدیدند٬ نیروهایی که در منتها علیه داستان جریان میلیتانت ناسیونالیسم ایرانی هستند٬ همه آن ها هم آچمز شده اند٬ جمع شدن همه زیر تنها پرچم آزادی صالحی بیخود نیست! در چنین اوضاعی شهامت زیادی نمیخواهد که آدم مدعی شود ما تنها جریانی هستیم که همه این سناریو را پیش بینی کردیم. که امروز هم با چشمان باز به این اوضاع نگاه میکنیم و تلاش میکنیم که مردم را حول سیاست های واقعی انسانی و کمونیستی متشکل کنیم. در رابطه با این جنبش "چپ" باید در فرصتی که داریم. متمرکزتر کار کینم. نقد صمیمانه آنها و قانع کردن دیگران به بهانه نقد آنها باید کار ما باشد٬ این البته مربوط به کل حزب میشود چه در محل و چه اینجا.

 

٥- کارمتمرکز برای آمادگی ملزومات اعلام و تشکیل اتحادیه دانشجویان.

در این رابطه تا کنون بحث های زیادی داشته ایم. از فرصت تابساتن باید استفاده کنیم و فعالین دانشجویی در کل کشور را در این مورد قانع کنیم. باید چنان آماده شویم تا در صورتی که اوضاع سیاسی این اجازه را بما بدهد٬ چتر وسیعی برای متحد کردن و متشکل کردن اعتراض دانشجویان را سازمان دهیم. در این رابطه بخصوص هماهنگی همه ما از طریق کمیته تشکیلات کل کشور حیاتی است!

 

٦- امنیت!

سه ماه فرصتی است که حتما رژیم هم از آن استفاده میکند٬ باید در این مدت کاملا آگاهانه عمل کنیم٬ بی گدار به آب نزنیم و همیشه و تاکید میکنم همیشه٬ محل زندگیمان "پاک" باشد!

 

٧- ان جی او ها

سه ماه از طرف دیگر فرصتی است تا سر وسامانی به کار ان جی او هایی که در آن ها دستی داریم بدهیم. امروز بخصوص امکان زیادی برای این کار داریم. در شهرهای مخلتف٬ در این رابطه هم هماهنگی ما با هم ضروری است

 

خوب رفقا٬

لیست را حتما میتوان از این هم بلندتر کرد. لطفا من را در جریان اقداماتتان قرار دهید و یک چیز را فراموش نکنید! سه ماه در عین حال فرصتی است تا سفری بکنید و نفسی تازه کنید. هر کجا که هستید و به کجا که سفر میکنید٬ جای ما را هم خالی کنید!

 

دوستدار همه تان

بهرام مدرسی

٣١ خرداد ٨٦ – ٢١ ژوﺋن ٢٠٠٧