نامه ای به رفقا در رابطه با مراسم های ۸ مارس ۸۶

 

رفقای گرامی

امروز علیرغم مخالفت ما با برگزاری مراسم در میدان ولیعصر از جزیات آن مطلع شدم. در این رابطه مایلم که توجه تان را به نکات زیر جلب کنم

 

١- نفس برگزار شندن این مراسم ٬ به نظر من درستی ارزیابی ما و منظورم همه ما است! را در این باره نشان داد. نشان داد که ارزیابی ما از توازن قوای این روز و عکس العمل نیروهای امنیتی رژیم کاملا درست بوده است

 

٢- عدم حضور آن هزارو پانصد نفری که بعضی ها قولش را داده بوند و اساسا عدم حضور خودشان ٬ یکبار دیگر نشان داد که نیروی واقعی سیاسی که امروز میتواند نیرویی را در سطح جامعه این جا و آن جا بکند ما هستیم. نه کس دیگری. این همینطور نشان داد که رجوع کسانی مثل ….. و یارانش همه نه از سر لطف آن ها به ما بلکه از این سر بوده است که آنها از قدرت توان ما در بسیج نیرو مطلع هستند٬ چیزی که ما داریم ولی آن ها ندارند. این نکته مهم را باید در دیپلماسی آینده مان نسبت به این جریانات در نظر داشته باشیم. نباید بگذاریم که فکر کنند. "کلاه سرما گذاشته اند" و باید خود ما هم در این رابطه روشن باشیم. خودمان را زیاد بزرگ نکنیم ولی دست کم هم نگیریم

 

٣- از دیشب خبر این تظاهرات علنا بر روی سایت های ح ک ک رفته بود. همین نشان میدهد که کلا این نوع کار اشتباه است. فکر میکنم که همه شما از "مجاهدت" های "….." و "……." در رابطه با این جریان مطلع باشید

 

بنابراین خواهش میکنم به همین دلایل

١- در برخوری صمیمانه و روشن گرانه به رفقای "اتحاد رهایی ...." بگویید که چطور حق با ما بود. سعی کنید آن ها را صمیمانه متوجه اشتباهاتشان بکنید.

 

٢- خواهش میکنم برای همه توضیح دهید که شرکت دادن "……." در چنین تصمیم گیری هایی به دلیل بند ٣ بالا سیاستا که هیچ اساسا به لحاظ امنیتی غلط است. و خواهش میکنم ضمنا این را مصوبه بین خودمان بکنیم که شرکت "…." در جلسات ما برای تصمیم گیری ممنوع است. این باید غیر رسمی تصویب شده باشد

 

٣- به "….." بگوییم که دیگر این طرف را دنبال خودش راه نیاندازد و اگر چنین چیزی از جانب او هم تکرار شود علیرغم تمام احتراممان به او٬ او را هم مجبوریم بخاطر همین مسایل امنیتی دیگر دعوت نکینم

 

رفقا باید این ها را رعایت کنیم. یک موی سر گندیده شما به هزارتا از این "آکسیون" ها می ارزد

روی گل همه تان را میبوسم و جدا دستتان بابت هشت مارس خوب درد نکند

دامنه این هشت مارس ظاهرا دارد روی دست ١٦ آذر میزند

باید فکری بحال متشکل شدن این نیروی عظیم بکنیم

مخلص همگی

بهرام