نامه‌ای به رفقای حزبی در دانشگاه‌ها در باره جنگ آمریکا علیه عراق


 

رفقاى عزيزم سلام،

همانطور که ميدانيد جنگ آمريکا عليه عراق و اعتراضات جهانى که در اين رابطه صورت ميگيرند، تمام جهان را خيره کرده است. اين اعتراضات مستقيما به ما هم ربط دارند. رژيم اسلامى حتما تلاش ميکند که جاى پاى خود را در اين اعتراضات باز کند ولى عمق و انسانيت اين اعتراضات در سراسر جهان چنان وسيع است که فرصت زيادى نه براى رژيم اسلامى در ايران و نه براى ساير جريانات اسلامى در منطقه را ميدهد. از طرف ديگر حمايت وقيحانه جريانات ناسيوناليستى و سلطنت‌طلبان از جنگ آمريکا، آنها را در سطح جهانى در مقابل اين موج عظيم انساندوستى و نوع دوستى ميليونها انسان قرار داده‌است. اين به ما امکان ميدهد که با افشاى اين جريانات حقانيت آلترناتيو انسانى‌مان را در تقابل با اين جريانات به مردم نشان دهيم. نشان دهيم که آنها بروى جنازه‌هاى کودکان، زنان و مردان ميخواهند با کمک آمريکا به قدرت برسند، اگر که همان سناريوى عراق در مورد ايران هم صدق کند.

اين اعتراضات ضد جنگ مستقيما جريان ما در ايران را تقويت ميکند. ما بايد در ايران مهر خودمان را به اعتراض عليه جنگ بزنيم و به جهانيان نشان دهيم که اين اعتراض نه‌تنها روبطى به رژيم اسلامى ندارد، بلکه عليه آن هم است.

بنابراين لطفا توجه کنيد که اين شرايط نکاتى را در دستور کار فورى و همين امروزمان قرار ميدهد:

 

١- در دانشگاه‌ها و محيطهاى تحصيلى جلساتى را در رابطه با جنگ فراخوان دهيد و در اين جلسات مواضع ما (حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانان کمونيست) را تشريح کنيد. براى روشن شدن مواضع ما حتما به نشريات سازمان جوانان و بخصوص شماره آخر نشريه جوانان کمونيست و نشريه انترناسيونال هفتگى که ضميمه برايتان ارسال ميشود مراجعه کنيد.

٢- سعى کنيد که صف مستقلى را حول اين تبيين از جنگ متحد کنيد.

٣- سعى کنيد با الحام گرفتن از اعتراضات جوانان و مردم در اروپا پلاکارهايى را در محکوم کردن جنگ تهيه کنيد و به در و ديوار دانشگاه‌ها ببنديد. عکسهاى اين پلاکاردها را حتما سريعا براى من بفرستيد.

٤- دقت کنيد که شعار ما "مرگ بر آمريکا" نيست! اين شعار رژيم اسلامى است. شعار ما محکوم کردن جنگ و پايان فورى آن است.

٥- در اين جلسات جريانات اسلامى از انجمنهاى اسلامى تا وازدگان دوم خردادى را بايد رسوا کرد. همينطور جريانات پرو غرب و سلطنت‌طلبى که از جنگ دفاع ميکنند.

٦- رژيم اسلامى که بى‌آبرو است، سعى کنيد تکيه را روى رسوا کردن جريانات پرو غرب قرار دهيد. به مصاحبه‌هاى کورش مدرسى و حميد تقوايى و مقاله اصغر کريمى در اين رابطه در انترناسيونال هفتگى رجوع کند.

٧- در نتيجه اين جلسات سعى کنيد که به اسم مثلا دانشجويان دانشگاه تهران، مشهد يا غيره و جوانان محله فلان و يا هر اسمى که خودتان صلاح ميدانيد قطعنامه‌هايى در محکوميت جنگ صادر کنيد و پخش کنيد و براى من بفرستيد. براى نمونه به اقدام دانشجويان سنندج مراجعه کنيد که اطلاعيه آنها در روى سايت روزنه هم هست.

٨- اقدام بعدى بايد تظاهرات باشد. ميتوان برعيله جنگ تظاهرات اعلام کرد. سعى کنيد روزش را با روزهايى که در اروپا براى تظاهرات اعلام ميشود هماهنگ کنيد معمولا يا جمعه يا شنبه هر هفته است. شايد بخاطر نمازه جمعه رژيم بهتر باشد که روز شنبه را انتخاب کنيم. اگر تناسب قوا به نفعمان باشد رژيم نميتواند جلوگيرى کند. سعى کنيم که شعارهاى ما بر اين تظاهراتها و سخنرانى‌هاى آن حاکم باشد. بازهم: شعار مرگ بر آمريکا شعار ما نيست! با پالاکارده‌هاى بزرگ به اين تظاهرتها برويم. عکس بگيريد و برايم بفرستيد.

٩- سعى کنيد که با جوانان محلات ديگر و دانشگاه‌ها و مدارس ديگر هم تماس بگيريد و آنها را قانع کنيد که مضمون اين نکات را در دستور کارشان قرار دهند. تظاهرات هم زمان در چند شهر را توافق کنيم.

 

رفقا قطعا در کنار اين ليست خود شما ميتوايند موارد زياد ديگرى را هم نام ببريد. اگر موردى هست حتما به من اطلاع دهيد که به رفقاى شهرهاى ديگر هم بگوئيم.

خود شما قطعا شرايط کارى خودتان را بهتر از ميدانيد. اين موارد را با توجه به موقعيتتان و شرايطى که در آن هستيد و تجربه تاکنونى‌تان به پيش ببريد. و حتما من را در جريان کارها قرار دهيد.

 

رفقا،

شرايط بسيار حساس است و ما بايد از اين شرايط بيشترين استفاده را در معرفى جنبش خودمان و همبستگى با اين جنبش عظيم انسانى که بپاخواسته است بکنيم. اين جنبش جهانى در آينده با همين قدرت مدافع ما براى برقرارى جمهورى سوسياليستى در ايران و جلوگيرى از اعمال آلترناتيو پرو غربى در ايران، ميتواند باشد.

اخبار کارها را به من سريعا برسانيد تا در سطح جهانى آنرا پخش کنيم.

 

با آرزوى موفقيت

رفيقتان

بهرام مدرسى

٣١ مارس ٢٠٠٣