دستورالعمل خطاب به فعالین، اعضا و کادرهای حزب حکمتیست در ایران- فوریه ۲۰۱۱

 

رفقا

امروز بیش از سه سال از تمرکز دستگاه‌های امنیتی رژیم اسلامی در همراهی با جریانات نیو توده‌ای بر تشکیلات حزب حکمتیست در ایران میگذرد. این در کنار شرایط و توازن قوایی که تحرکات جنبش بورژوایی سبز، که خود در نتیجه همین تمرکز پلیس سیاسی و امنیتی رژیم در برخورد به ما و سایر جریانات کمونیست، وکارگری و آزادیخواه ممکن شد،بوجود آورده است، شرایط معینی را به کار کمونیستی ما تحمیل کرده است.

 

کمیته سازمانده حزب حکمتیست برای تضمین ادامه کاری تشکیلات حزب در ایران توجه همه فعالین، کادرها و اعضای حزب را به دستورالعمل فوق جلب میکند:

 

 رابطه کمیته ها، فعالین و واحدها با کمیته سازمانده تا اطلاع ثانوی یکطرفه خواهد بود. این به این معنی است که شما راسا اقدام به ارتباط گیری با مرکزیت حزب و کمیته سازمانده نمیکنید. کمیته سازمانده خود راسا در صورت لزوم با شما تماس خواهد گرفت. چنانچه تماس با کمیته سازمانده از طرف شما ضروری باشد، ما را از آن مطلع کنید. ما راسا با شما تماس خواهیم گفت.

 

کمیته سازمانده برای اطلاع از کار شما خود راسا اقدام خواهد کرد. ارسال منظم گزارش به ما بنابراین تا اطلاع ثانوی کنسل است.

 

 تنها ارگان حزبی که اقدام به تماس با شما خواهد کرد کمیته سازمانده و رفقایی هستند که از طرف این کمیته به شما معرفی شده اند. هرگونه تماسی بنام حزب بجز این افراد و این کمیته را اقدامی پلیسی و مشکوک قلمداد کنید.

 

 کمیته ها، واحدها و فعالین حزب سیاست‌های حزب را خود مستقیماً از کانال‌های علنی حزب ، نشریات و ارگان های دیگر تعقیب و اجرا میکنند. سؤال و یا ابهام در رابطه با سیاستهای حزب را لطفا نه از کانال‌های تشکیلاتی، بلکه از کانال‌های علنی و با نام مخفی به دست ما برسانید. توضیح و جواب را حزب از همان کانال‌های علنی، نشریات، رادیو و غیره خواهد داد.

 

 رهمنودهای تشکیلاتی، تا آنجا که امکان طرح علنی داشته باشند، تنها از کانال نشریه سازمانده کمونیست به اطلاعتان خواهد رسید. رهنمودهایی که امکان طرح علنی نداشته باشند را طریق کمیته سازمانده به دست شما خواهد رساند. سؤال و یا ابهام در رابطه با رهنمودهای علنی که در نشریه سازمانده کمونیست ابلاغ می‌شوند را لطفاً از کانال‌های علنی و نه کانال‌های تشکیلاتی با ما مطرح کنید. ما در همان سطح علنی پاسخ خواهیم داد. سؤال یا ابهام در هر مورد دیگری را به ما اطلاع دهید، ما راسا با شما تماس خواهیم گرفت.

 

از هرگونه تماس و یا رابطه با جریانات نیو توده‌ای اکیدا پرهیز کنید. هر رابطه و تماسی با این جریاناتبه ضرر تضمین امنیت فعالیت ما است.

 

 کمیته سازمانده در این دوره اکیدا نه کسی را به کسی وصل و نه معرفی میکند. هر اقدامی از این سر بنام حزب را اقدامی پلیسی قلمداد کنید

. چنانچه کمیته سازمانده بخواهد کسی را به شما معرفی کند، اینرا قبلاً از کانال‌های معینی به شما اطلاع

خواهد رساند.

 

 

رفقا

ادامه و گسترش فعالیت های تاکنونی با تضمین بالای امنیت واحدها، کمیته ها و فعالین حزب اولویت درجه اول ما است . دستوالعمل فوق ابداً به معنی محدود کردن دامنه فعالیت‌های ما نیست. این دستورالعمل برای تضمین ادامه کاری و امنیت شما در گسترش فعالیت‌های کمونیستی تان است. فعالیتتان را گسترش دهید. کمیته های کمونیستی را در محلات، مراکز کار و دانشگاه‌ها تشکیل دهید و خود راسا به تبلیغ و متشکل کردن فعالیت خود در محل بپردازید. طبقه کارگر در ایران و کل جامعه امروز بیش از هرچیز محتاج این فعالیت کمونیستی است.

 

بهرام مدرسی

فوریه ۲۰۱۱