در تدارک ۸ مارس ۸۶، نامه‌ دوم به رفقا

 

رفقای گرامی

ضمیمه نامه ای که امشب برای دیگران هم فرستاده ام را برایتان فرستادم. از شما خواهش میکنم اگر موافق هستید همه با هم تضمین کنید که به نکات این نامه در جلسه ای که بزودی دارید رای داده شود. نباید گذاشت که "اتحاد......" برنامه ما را تعیین کند. رای گیری میشود و سعی کنید که این طرح رای بیاورد.

ضمنا شما ستاد فرماندهی ما در محل هستید! نه تنها این بلکه از همین اشب کل کار را مثل ١٦ آذر در دست بگیرید. هوشیاری و تمرکز ما تضمین میکند که این روز را تبدیل به ادامه آن روز خوب در ١٦ آذر بکنیم.

همه تان را میبوسم و جای من را در جلساتتان خالی کنید

مرسی

بهرام

 

 

 

به گیرندگان این نامه

طبقه بندی: سری – بعد از خواندن پاک کنید

موضوع ادامه تدارک هشت ماری

 

رفقای عزیزم٬

در جریان تدارکات٬ جلسات بحثها و اقداماتی که تا کنون در رابطه با تدارک مراسم هشت مارس صور ت گرفته است به همت گزارش دهی رفقا قرار گرفته ام. در این رابطه نکاتی داشتم که تلاش میکنم از این طریق با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد توجهتان قرار بگیرد

 

به نظر من کماکان تلاش کنیم که یک مراسم خوب در دانشگاه برگزار کنیم. من ضمیمه نامه قبلی ام در این رابطه را در پایان این نامه یک بار دیگر برای تان میفرستم. فکر میکنم که ما در دانشگاه امکاناتی داریم که باید از آن حداکثر استفاده را بکنیم. خارج کردن این مراسم از دانشگاه٬ آن را به پارک بردن و هر کار دیگری عملا ما را در ردیف دوم میگذارد که این ابدا برای ما خوب نیست. طرح هایی که از طرف بعضی از فعالین برای خارج کردن مراسم از دانشگاه داده میشود به نظر من این نقطه قوت ما را در نظر نمیگیرد.

 

من راستش زیاد موافق این هم نیستم که هم در دانشگاه و هم در بیرون دانشگاه شرکت کنیم. من مخالف این نیستم که هر کسی که جایی را درست میداند در این روز شرکت کند اما کار ما٬ بعنوان سازمان دهندگان یک مراسم معین ٬ که آن هم مراسم در دانشگاه است٬ نباید این باشد که نیروی مان را تکه تکه کنیم. این نه به نفع مراسم ما است و نه آن مراسم هایی که احیانا میخواهیم در آن ها هم شرکت کنیم. من پیشنهاد میکنم که نیرویمان و توجه مان را به مراکز دانشگاه

متمرکز کنیم.

 

به نظر من اگر بر مراسم دانشگاه متمرکز شویم آن وقت برنامه مان فقط بر این استوار نباشد که چطور میتوانیم در را بشکنیم تا دیگران از بیرون دانشگاه در مراسم ما شرکت کنند. من در نامه قبلی هم در همین رابطه نظرم را گفتم. به نظر من اگر حتی یک نفر از بیرون دانشگاه در مراسم ما در دانشگاه شرکت نکند٬ ولی ما مراسم خوب و پر جمعیتی از خود دانشجویان برگزار کنیم٬ به خال زده ایم! مهم این است که چه پیامی از تریبون دانشگاه به بیرون میدهیم. این را فدای شرکت مردم از خارج از دانشگاه در مراسم ما کردن خوب نیست. همانطور که گفتم من نه مخالف شرکت ملت از بیرون در مراسم ما نیستم بلکه خیلی هم موافق آن هستم٬ اما نکته ام درباره تمرکز خودما در تدارک مان است. روی چه تدارک میکنیم؟ روی بسیج مردم در خود دانشگاه در این روز و فضا سازی برای آن و بسیج برای آن و یا طرح شکستن در دانشگاه؟ من طرفدار اولی هستم. اولی را اگه خوب اجرا کنیم آنقدر نیرو میاید که بتوانیم در را هم بشکنیم.

 

رفقایی نکته بسیار درستی را متذکر میشوند٬ که نباید فعالینی که تا همین جا هم شناخته شده و زیر ضرب هستند٬ برای این مراسم مجددا رویشان فوکوس شود. این نکته بسیار بسیار درست است. به همین جهت من اگر جای شما بودم سعی میکردم از نصف بیشتر جمعیت دانشجویی که دور و برتان است و زن هستند استفاده کنم ٬ همین الان دربین خودمان و در روابط خوب خودتان رفقای زن خوبی داریم که میتوانند برای این کار جلو بیفتند و از این طریق هم به چهره های خوبی در آن محیط تبدیل شوند. این را لطفا بررسی کنید. امیدوارم که این نکته یا تذکر درست بعضی از رفقا مانع برگزاری مراسم در دانشگاه نشود.

 

کم کم دارد دیر میشود٬ تعدادی از فعالین زن فراخوان خوبی به مناسبت هشت مارس داده اند که من برایتان فرستادم اما زیاد از آن استقبال نشده است. ما هر کاری بکنیم٬ در درجه اول باید فضا را برای هشت مارس "جور" کنیم که دفاع و تبلیغ این بیانیه فعالین زن میتواند قدم اول باشد. میتوانید آن را در وبلاگ ها تبلیغ کنید به بقیه بگید آن را چاپ کنند٬ در نشریات خودمان بزنیم و غیره.

 

شعارهای این روز و پلاکردهایمان به نظر من باید هم حاوی مطالباتی باشد که تاکنون مطرح کرده ایم مثل

علیه حجاب

علیه آپارتاید جنسی

آزادی و برابری

روز زن روز آزادی و برابری

و غیره

 

این پیشنهاد کورش است که من با آن بسیار موافقم: در جریان مبارزه علیه آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی٬ کنگره آفریقا٬ شعاری داشت که همه چیز را بیان میکرد: یک انسان٬ یک رای٬ این شعار محوری آن ها بود. یک انسان مستقل از رنگ پوست و یک رای! من فکر میکنم که در این جا هم شاید بشود ما چنین شعاری را طرح کنیم.

 

پیشنهاد ات من از این قرار هستند

زن و مرد انسان٬ یک انسان٬ یک حق

یا

زن و مرد برابر٬ یک انسان٬ یک حق

ویا چیزی در همین مایه ها

 

من را در جریان نظراتتان قرار دهید

 

دوستدار همه تان

بهرام

١٨ فوریه ٢٠٠٧