خطاب به همه فعالین حزب در خارج از کشور

ارتباطات حزب را گسترش دهید

 

بهرام مدرسی

 

سازمانده کمونیست هر چند نشریه ای برای فعالین حزب در ایران است، این بار و اینجا اما مخاطبش فعالین حزب در خارج از کشور میباشد.

فکر نمیکنم که احتیاجی به توضیح این باشد که ما، حزب حکمتیست ها و اساسا همه احزاب کمونیستی جدی ابزاری جز نیروی اتحاد و تشکل مردم ندارند و اینکه برای ما بخصوص حزب و ساختمان آن و گستردگی آن و آمادگی آن برای عمل انقلابی مرکز ثقل هر تحول اجتماعی است که از نظر ما باید در ایران اتفاق بیفتد. خوشبختانه حزب حکمتیست ها از معدود احزاب اپوزسیونی است که به درجه زیادی از این ساختمان حزبی چه در ایران و چه درخارج از کشور برخوردار است. در باره این ساختمان حزبی حتما میشود و باید بیشتر گفت و نوشت، این اما این جا هدف ما نیست.

هدف اینجا فراخوانی برای گسترش امکانات این ساختمان حزبی است، گسترشی که بخشا باید با تکیه به ارتباطات وسیع کادرها و اعضای حزب در سرتاسر جهان انجام گردد بنابراین توجه همه فعالین حزب را به نکات زیر جلب میکنم:

 

- روابط خود را گسترش دهید.

کادرهای حزب در خارج از کشور روزانه روابط متعدد و متنوعی را با آشنایان، دوستان و افراد دور و نزدیک به خود در ایران را دارند. این روابط وسیع میتوانند به پل هایی برای گسترش حزب در ایران تبدیل شوند.

- آنها را با حکمتیست ها آشنا کنید

- تشویقشان کنید که با ما همکاری کنند

- آنها را به کمیته تشکیلات کل کشور معرفی کنید

 

مه ۲۰۰۳