خطاب به همه فعالین حزب در خارج از کشور، ارتباطات حزب را گسترش دهید

 

جون ۲۰۰۶

بهرام مدرسی

 

سازمانده کمونیست هر چند نشریه ای برای فعالین حزب در ایران است، این بار و اینجا اما مخاطبش فعالین حزب در خارج از کشور میباشد.

 

فکر نمیکنم که احتیاجی به توضیح این باشد که ما، حزب حکمتیست ها و اساسا همه احزاب کمونیستی جدی ابزاری جز نیروی اتحاد و تشکل مردم ندارند و اینکه برای ما بخصوص حزب و ساختمان آن و گستردگی آن و آمادگی آن برای عمل انقلابی مرکز ثقل هر تحول اجتماعی است که از نظر ما باید در ایران اتفاق بیفتد. خوشبختانه حزب حکمتیست ها از معدود احزاب اپوزسیونی است که به درجه زیادی از این ساختمان حزبی چه در ایران و چه درخارج از کشور برخوردار است. در باره این ساختمان حزبی حتما میشود و باید بیشتر گفت و نوشت، این اما این جا هدف ما نیست.

هدف اینجا فراخوانی برای گسترش امکانات این ساختمان حزبی است، گسترشی که بخشا باید با تکیه به ارتباطات وسیع کادرها و اعضای حزب در سرتاسر جهان انجام گیرد، بنابراین توجه همه فعالین حزب را به نکات زیر جلب میکنم:

 

روابط خود را گسترش دهید.

کادرهای حزب در خارج از کشور روزانه روابط متعدد و متنوعی را با آشنایان، دوستان و افراد دور و نزدیک به خود در ایران را دارند. این روابط وسیع میتوانند به پل هایی برای گسترش حزب در ایران تبدیل شوند. فعال حزب قطعا از هر فرصتی برای قانع کردن آشنایان و دوستان خود در ایران دررابطه با مواضع حزب ما استفاده میکند، این تلاش ها اما باید به پلی برای نزدیکتر کردن این دوستان و آشنایان به حزب و دعوت آنها به همکاری با حزب تبدیل شوند. بنابراین اینجا در قدم اول و در حد این فراخوان، خطاب کمیته تشکیلات کل کشور به کادرهای حزب این است که از این زاویه به روابط خود با آشنایان و دوستان خود بنگرند و تلاش کنند که این روابط را وسیعا گسترش دهند. تلاش کنید هدفمند این روابط را به مناطقی از کشور که فکر میکنید امکان پیدا کردن آشنایان جدید را دارید بسط دهید و حتما اگر سوالی در این رابطه و یا محتاج صحبت در این رابطه هستید، با کمیته تشکیلات کل کشور تماس بگیرید.

 

آنها را با حکمتیست ها آشنا کنید.

محتوی اصلی و درجه اول این ارتباطات قطعا آشنا کردن این دوستان با حزب و سیاست هایش است. سیاست امروز در ایران امری روزمره است، کمتر کسی را میتوان یافت که ایده ای یا عقیده ای درباره اوضاع سیاسی امروز ایران و آینده نداشته باشد. همین میتواند آغاز شروع یک دیالوگ زنده و همه جانبه با این دوستان و قانع کردنشان به سیاست های حزب حکمتیست ها باشد. سعی کنید نشریات و ادبیات حزب را در میان این دوستان از هر طریقی که میتوانید پخش کنید، کمیته تشکیلات کل کشور منابعی را در این رابطه در اختیارتان قرار میدهد. تلاش کنید که حداکثر استفاده را از امکانات خود در این رابطه بکنید.

مهم این است که دقیق و با مسولیت به سوالات آنها جواب داده شود. ما ابزاری جز اقناع مردم نداریم. چنانچه در این رابطه محتاج راهنمایی و کمک هستید حتما با کمیته ما تماس بگیرید. تلوزیون پرتو و همانطور که گفته شد، نشریات ما منابع بسیار خوبی برای شروع کار هستند.

 

تشویقشان کنید که با ما همکاری کنند

طبیعی ترین عکس العمل در مورد کسی که مواضع ما را قوبل کرده است، شروع همکاریش با حزب است. این اما باید از طرف ما راهنمایی شده باشد. تلاش کنید کسانی که مواضع ما را قبول دارند و یا حتی نه تنها همه مواضع ما بلکه سمپاتی به انسانیت، پای روزمین بودن و واقعی بودن کار ما دارند را به همکاری با حزب جلب کنید. همکاری با حزب میتواند ابعاد بسیار متنوعی داشته باشد. تلاش کنید که دانمه این همکاری را به رابطه این دوستان به کمیته محول کنید.

این جا مهم این است که به این دوستان اطمینان خاطر داده شود که حفظ امنیت آنها بالاترین فاکتور کار حزب ما است و از این بابت نباید شکی داشته باشند. تلاش کنید که آنها را به محض اینکه اعلام آمادگی برای شروع همکاری کردند به کمیته وصل کنید.

 

رفقای عزیز،

حزب حکمتیست ها، حزبی یکپارچه با پتانسیل بسیار بزرگ برای انجام کارهای عظیم است. کمیته تشکیلات کل کشور یک پای تضمین انجام بخشی از این اقدامات و محتاج همکاری همه شما است.