در گراميداشت انسانيت!

به‌ مناسبت هفته منصور حکمت 

 

مه ۲۰۰۴

٥ - ١٢ ژوئن برابر با ١٦ - ٢٣ خرداد هفته منصور حکمت است.

منصور حکمت پرچمدار مارکسيسم و رهايى بشريت در دروه معاصر است. اگر نام مارکس با هر تلاش بشريت براى تغيير جهان و ايجاد دنيايى برابر و بدور از استثمار و نفرت سرمايه‌دارى عجين است، اگر که هر تلاشى براى تغيير مثبت جهان به نفع بشريت سرها را بطرف مارکس و مارکسيسم ميچرخاند، اگر تلاش انسان براى نجات از جهنم سرمايه‌دارى و رهايى از تمام عواقب سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى آن جزيى از زندگى روزانه ميلياردها انسان است. آنوقت بايد منصور حکمت را بعد از مارکس بعنوان پرچمدار اين مبارزه و تلاش بشريت امروز ديد.

منصور حکمت پرچمدار بازگرداندن اختيار به انسان است. او نشان داد که چگونه بشريت امروز ميتواند يکبار ديگر پرچم مارکسيسم و آزادى و برابرى را برافرازد و از اين فراتر جهانى ديگر، دنيايى بهتر را بسازد.

منصور حکمت را بايد معرفى کرد، بايد خواند. منصور حکمت را بايد فهميد بايد با او همان رفتارى را داشت که با مارکس داريم. منصور حکمت امروز بخش مهمى از همان تلاش روزانه انسانها براى رهايى از نفرت سرمايه‌دارى است. بخش مهمى از آن است چرا که راه اين رهايى و ضرورت و امکان‌پذيريش را نشان ميدهد. او نشان داد که همين امروز ميتوان و بايد جهانى آزاد را ساخت. که همين امروز ميتوان و بايد سرمايه‌دارى را به زير کشيد. براى او آزادى انسان و اختيار او در رقم زدن آينده‌اش بالاترين و مهمترين معيار هر تحرک اجتماعى و سياسى و اقتصادى است و درست به همين جهت منصور حکمت بخشى از آن تلاش است که ما و شما و همه بشريت آزاديخواه را در‌برميگيرد. او در عين پيچيدگى شرايط امروز و موقعيت بورژوازى، چنان صورت مسئله ضرورت رهايى بشريت و راه آنرا ساده در مقابل شما ميگذارد که راهى براى شما جز تاييد آن نميماند، اگر که خود را شريک ضرورت رهايى بشر بدانيد.

اين منصور حکمت است که براى اولين بار بعد از انقلاب اکتبر و بلشويسم، کمونيسمى را در قالب حزب کمونيست کارگرى ايران شکل داد که آمده است تا بجنگد، پيروز شود و بماند. او کمونيسم‌کارگرى مدعى قدرت را يکبار ديگر به يکى از فاکتورهاى اصلى تحولات اجتماعى امروز ايران تبديل کرد. براى او کمونيسمى که نخواهد در زندگى نسل خود دخالت کند و دست به قدرت ببرد، کمونيسم نيست. او با ظرافت تحرک بورژوازى محلى و جهانى را در شکل دادن به زندگى، فرهنگ و حکومت سياسى و اقتصادى خود را بخصوص در شرايط امروز دنبال ميکند و نشان ميدهد که کمونيسم‌کارگرى و انسانيت آزاديخواه چگونه بايد در همين ابعاد و وسعت اين جهان وارونه را فتح کند و دنيايى آزاد و برابر را بسازد. حزب کمونيست کارگرى ايران پرچمدار سرنگونى رژيم اسلامى و ايجاد جهانى آزاد و برابر است.

به‌هرشکلى که امکانش را داريد در اين هفته در بزرگداشت منصور حکمت شرکت کنيد.

سازمان جوانان کمونيست، سازمان همه جوانانى است که پرچم رهايى بشريت، پرچم منصور حکمت را به دست دارند. به سازمان جوانان کمونيست بپيونيد.

بهرام مدرسى

٢ خرداد ١٣٨٣

22-5-2004