به حكمتیستها بپیوندید

بهرام مدرسی

 

دسامبر ۲۰۰۴

جنبش آزادیخواهی مردم علیه رژیم اسلامی محتاج رهبری است كه پیروزی آن و ایجاد جامعه ای آزاد و برابر را تضمین كند. در غیاب این رهبری هیچ و مطلقا هیچ تضمینی وجود ندارد كه احزاب و سازمانها و گرایشات سیاسی دیگر مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی را به كجراه نكشند. از امید بستن به "حمله نظامی آمریكا" تا "رفراندم برای اصلاح قانون اساسی رژیم اسلامی"، از "طرح فدرالیسم" و براه انداختن جنگ خانگی "اقوام" در ایران تا تبدیل كردن ایران بعد از جمهوری اسلامی به جولانگاه حزب الله و دسته های شبه اسلامی، همه سناریو های ممكن در غیاب این رهبری هستند. حكمتیستها باید این رهبری را تضمین كنند. طی هفته های اخیر دوستان زیادی از شهرهای مختلف پیوستن خود به سازمان ما و این صف حكمتیستها را اعلام داشته اند. ضمن خوشامد گویی به همه این دوستان، باید این موج رجوع به حكمتیستها را تقویت كرد. باید همه آن انسانهای شریفی كه خواهان جامعه ای آزاد و برابر هستند را به پیوستن به صف حكمتیستها تشویق كرد.

 

تضمین رهبری چپ و كمونیستی بر اعتراض مردم علیه رژیم اسلامی اما تنها به این خلاصه نمیشود. باید هر كجا كه هستیم و در هر عرصه مبارزاتی كه در آن دخیل هستیم، خود از جمله كسانی باشیم كه شخصیتها، شعارها و اهداف این صف را تضمین میكند. در دانشگاه ها باید این شخصیتهای آزادیخواه و برابری طلب باشند كه مورد رجوع سایرین قرار میگیرند، باید این شعارها و مطالبات این صف فضای سیاسی دانشگاه ها را رقم بزند. باید هیچ تلاشی برای تحمیل اهداف و سیاستهای دیگری كه تنها سیه روزی را برای مردم به ارمغان میاورند، بی جواب نماند. نشریات متعددی كه در سطح دانشگاه ها منتشر میشوند، سمینارها و جلسات در دانشگاه ها، فضای بحث و جدل های میان دانشجویان، همه و همه باید سنگینی رهبری كه آمده است تا نگذارد كه آینده ای سیاه بر جامعه تحمیل شود را احساس كنند. این را هم باید تضمین كرد.

 

باید شعار آزادی و برابری و معنای بغایت انسانی آن، به مبنای اتحاد توده وسیع دانشجویان در هر تشكل و انجمن و ارگانی تبدیل شود. اگر به شرایط زیستی خوابگاه هایمان معترضیم، اگر به كیفیت غذای سلف سرویس معترضیم، اگر به اجرای قوانین قرون وسطایی جدایی جنسی در محیطهای دانشگاه معترضیم، اگر به تعرض به جان و امینت كودكان معترضیم، اگر این را غیر انسانی میدانیم كه در سرمای زمستان انسانهای دیگر از شدت فقر و حاكمیت سرمایه محكوم به مرگ میشوند، اگر به جحاب اجباری و كد های پوششی اسلامی معرضیم، اگر خواهان آزادترین مناسبات انسانها با هم هستیم، اگر مخالف حكم اعدام هستیم، اگر خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم، اگر انسانیت مبنای تفكر و زندگیمان است، باید تلاش كنیم كه با شعار زنده باد آزادی و زنده باد برابری در همه این اعتراضات اعلام شوند. باید این شعار را به مبنای اتحاد هر اعتراضی تبدیل كنیم. باید تلاش كنیم كه حول هریك از این خواسته ها و صدها خواست انسانی دیگرمان، متنوعترین و وسیعترین تشكلات و تجمعات شكل بگیرند. این را هم باید تضمین كرد.

قدرت مردم در اتحادشان است، مردمی كه برای دستیابی به خواستهای انسانیشان حول شعار آزادی و برابری متشكل شده اند، بزرگترین تضمین برای جلوگیری كردن از "عراقیزه" شدن ایران هستند. این راه هم باید تضمین كرد.

 

١٦ آذر امسال امكانپذیری این مهم را به همه نشان داد. ١٦ آذر امسال تازه شروع كار ما بود. دست بكار شویم. هر درجه تعجیل ما امكانپذیری ایجاد جامعه ای آزاد و برابر را روشنتر میكند.

 

یكبار دیگر به همه شما عزیزانی كه پیوستنشان را به صف ما اعلام كردید خوشامد میگویم و دیگران را هم یكبار دیگر به پیوستن به صف حكمتیستها دعوت میكنم.