با قدرت مردم! در باره زلزله بم

 

پيام بهرام مدرسى

به جوانان و دانشجويان

 

تراژدى انسانى مردم در شهر بم و اطراف آن ابعاد بسيار بزرگترى از آنچه که ميتوان تصور کرد را بخود گرفته است. بشريت متمدن در سراسر جهان نگران گسترش ابعاد خسارت انسانى زلزله، زندگى و سلامت بازماندگان است. رژيم اسلامى ايران مسبب اصلى کشته شدن بيش از سى هزار انسان بيگناه است. اين حکومت فاسد، متعفن و مفت خور بعلاوه در مقابل چشمان حيرت زده مردم ايران و سراسر جهان، علنا کمکهاى جمع آورى شده به زلزله زدگان را چپاول مى کند و به سرقت مى برد. صاحبان قدرت در ايران عملا راه کمک رسانى به بازماندگان اين فاجعه انسانى را هم سد کرده اند. اکيپهاى امداد را از محل دور ميکنند. کار جستجو و امداد پزشکى تيم هاى خارجى را تمام شده اعلام ميکنند. بجاى آن، لشکر روضه خوانان و مفت خوران خود را روانه شهر بم کرده اند تا درد و رنج از دست دادن ده ها هزار انسان بيگناه را با عربده هاى کثيف اسلامى شان صد چنان سنگين تر کنند. لشکريان سپاه و بسيج را روانه منطقه کرده اند. اعزام اين نيروها نه براى کمک به مردم، که براى جلوگيرى از اعتراض و تظاهرات آنها است. در کمال بى شرمى به زنان و دخترانى که با دستان خالى تلاش ميکنند عزيزانشان را از زير آوار خارج کنند، تذکر رعايت حجاب اسلامى را ميدهند! علاوه بر اينها، کمکهاى دولتهاى خارجى به زلزله زدگان بم براى حکومت ايران به پل و بهانه اى براى تجديد روابط ديپلماتيک شان تبديل شده است. چيزى که جايى و مفهومى براى اينها ندارد، انسان و زندگى آنهاست. اين تصوير واقعى از رژيم ارتجاعى و کثيف اسلامى ايران، در سراسر جهان پخش شده است. زلزه بم با قربانيان بى شمارش و با برخورد غير انسانى و سودجويانه دولت ايران، شايد از تلخ ترين تجربه هاى مردم ايران تحت حاکيمت رژيم اسلامى باشد. اين روزهاى سخت و تلخ، حمايت وسيع و ميليونى مردم ايران و سراسر جهان را همراه خود دارد. جهان و مردم ايران و بازماندگان فاجعه بم، شاهد تحرک ميليونى انسانهايى هستند که از شهرها و محلات مختلف کشور، از دانشگاه ها و مدارس، از کارخانجات و ادارات، زن و مرد، پير و جوان، به يارى مردم بم شتافتند. اين تصوير انسانى روى ديگر سکه زشت سودجويى سياسى و اقتصادى دولت ايران است. جلوگيرى از چپاول کمکهاى جمع آورى شده، سازمان دادن محلى جمع آورى و ارسال اين کمکها و انتقال آنها براى زلزله زدگان بم، بخشى از يک تلاش و همدردى و کمک عظيم انسانى است که ما شاهد آن هستيم.

 

جوانان! دانشجويان عزيز!

شما سهم بزرگى در ايجاد همبستگى و همدردى با مردم بم داشته ايد. اين تلاش و اين تصوير را بايد تقويت کرد. بايد به مردم بم و به تمام جهانيان نشان داد که در مقابل ارتجاع اسلامى که خود مستقيما بانى از دست رفتن ده ها هزار انسان بيگناه است، صف مردم آزاديخواه، صف بشريت متمدنى قرار دارد که خود راسا براى کمک به زلزله زدگان بپاخواسته است. صفى که جانيان اسلامى را ميشناسد و مستقيما در مقابل اين ارتجاع اسلامى مى ايستد. بايد تعداد هرچه بيشترى از جوانان را براى کمک به بازماندگان زلزله بم، جمع کرد. بايد اهميت شرکت همگان در اين کمک رسانى انسانى را توضيح داد و برايش نيرو جمع کرد. بى ترديد ما ميتوانيم درد و مصائب بازمادندگان اين فاجعه را تخفيف دهيم و از گسترش ابعاد خسارت انسانى آن بکاهيم. ميتوانيم در دل اين کمک رسانى دست عاملين اين کشتار بى سابقه، يعنى حکومت اسلامى را از دخالت بيشتر در سرنوشت مردم کوتاه و کوتاه تر کنيم. بيائيد دست بکار شويم. بى تريديد شما ميتوانيد در نحوه سازماندهى اين کمک ها، اقدامات و ابتکارات زيادى به خرج دهيد. مهمترين اقداماتى که ميتواند بسرعت صورت بگيرد و سازمان جوانان کمونيست شمار را فراميخواند که آنها را در دستور کار خود بگذاريد به قرار زير است.

 

١- بايد جمع ها و تشکل هايى از مردم محل، دانشگاه يا محل کار را براى جمع آورى و ارسال کمک تشکيل دهيم. ٢- بايد از همان ابتدا موازين روشنى بر نحوه کارکرد اين جمع ها و تشکل ها حاکم باشد. از جمله اينکه تشکل و جمع کمک رسانى بايد متکى به مجمع عمومى کمک کنندگان و مردم باشد. هيئت رئيسه يا جمع رهبرى آن بايد توسط مجمع عمومى انتخاب شوند. و هر زمانى که مجمع عمومى نخواست بتواند آنرا عوض کند. ٣- جمع و تشکل کمک رسانى بايد جلسات روتين مثلا هفته اى يکبار يا هرچند روز يکبار (بسته به ابعاد فعاليت) داشته باشند. هربار هيئت رئيسه يا جمع رهبرى آن در مورد فعاليت هاى انجام شده، ميزان کمک هاى مالى و جنسى گردآورى شده، نحوه توزيع آنها به جلسه گزارش رسمى بدهد. ٤- جامعه بايد از مجموعه کارها و فعاليت هاى انجام شده مرتبا مطلع شود. براى اين کار بايد با صدور اطلاعيه يا گزارش علنى همگان را از کارهاى انجام شده و نتايج آنها در هر دوره مطلع کرد. همگان بايد بدانند که مثلا چقدر پول جمع آورى شده است، اين مبالغ صرف ايجاد چند خانه با چه استانداردى شده است، چه کسى و نهادى بر خانه سازى يا تامين آن ها نظارت داشته است. چه پولى براى چه تعدادى خرج شده و غيره! و يک نسخه از اين گزارشات و اطلاعيه ها براى ما ارسال شود. ٥- حضور و عضويت در اين جمع ها و تشکلها بايد آزاد و بدون قيد و شرط باشد. اما بايد هوشيار بود که به رژيم امکان اينکه بخواهد در کار آنها دخالت کند و يا بنوعى آنها را کنترل کند، فراهم نشود. بايد از ابتدا اعلام کرد که اين نهادها و تشکل ها غير دولتى است، توسط مردم اداره ميشود و مستقيما زير نطر مردم محل، يا دانشگاه يا کارخانه و يا ... فعاليت مى کند. ٦- بايد در مقابل تهديدات يا فشارهاى رژيم براى دخالت در کار اين نهاد ها و يا کارشکنى در مقابل آنها، محکم ايستاد. ما ميدانيم و همه مردم مى دانند که مسئله دولت و حکومت کمک به آوارگان و زلزله زدگان نيست!

 

سازماندهى کمک به بازماندگان زلزله بم توسط مردم بايد بتواند دست دخالت حکومت اسلامى ايران را از سرنوشت مردم ايران کوتاه و کوتاه تر کند. بايد در دل اين کمک رسانى انسانى، قدرت مردم را براى دخالت در سرنوشت خود به ميدان آورد. تنها راه تضمين اينکه کمک هاى جمع آورى شده به دست بازمادگان خواهد رسيد، تنها راه تضمين اينکه پرونده رسيدگى به نيازهاى انسانى بازماندگان بم به بهانه هاى مختلف بسته نخواهد شد، تنها راه تضمين اينکه درد و رنج بازماندگان کاهش يابد و تنها راه تضمين اينکه سرنوشت مردم بم در گوشه ديگرى از جهنمى که حکومت اسلامى براى مردم ايران ساخته است، تکرار نخواهد شد، به ميدان آوردن مردم سازمانيافته است. به ميدان آمدن قدرت مردم تنها راه است. و جوانان و دانشجويان در اين راه ميتوانند نقش مهمى ايفا کنند.

 

١٣ دى ١٣٨٢