پیام بهرام مدرسی به مناسبت شانزده آذر ۱۳۸۳

دبیر سازمان جوانان كمونیست – حکمتیست

١٦ آذر ١٣٨٣

 

شانزدهم آذر روز آزادی و برابری بود

روز دیگری که پایه های حکومت اسلامی لرزید!

شانزدهم آذر روز نه عظیم جوانان به حاکمیت اسلام بود

 

 

جوانان آزادیخواه، زنان و مردان به تنگ آمده از حاکمیت اسلام در ایران!

 

از طرف سازمان جوانان حکمتیست، به شما و مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه تان، درود میفرستم.

شانزده آذر امسال روز ما، روز جوانان مبارز و انقلابی بود که به کمتر از رفتن حکومت قرون وسطایی اسلامی ایران رضایت نمی دهند! شما در این روز با اجتماع هزاران نفره تان، از کردستان تا تهران و اصفهان و مشهد و بخصوص در دانشگاه با شعار های کوبنده آزادی و برابری تان، بار دیگر حکم رفتن رژیم اسلامی را با پرچم خواستهای انسانی خود اعلام کردید. بار دیگر اعلام کردید که عزم تان برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی محکم است. بار دیگر با پرچم آزادی و برابری که بیانگر آمال و آرزوی های میلیونی مردم ایران است در مقابل توحش اسلامی قد علم کردید! درود بر شما!

ما همیشه گفته ایم که حکومت اسلامی باید برود. ما همیشه گفته ایم حکومت اسلامی این رژیم خفقان و فقر و سرکوب، این رژیم زن ستیز و شادی ستیز، باید برود! و این حرف دل میلیونها جوان آزادیخواه و برابری طلبی است که هزاران تن آن ها امسال در شانزدهم آذر به میدان آمدند. شما بی تردید حمایت و همبستگی میلیونها جوان معترض به رژیم اسلامی را همراه خود دارید! شما بی تردید سخنگوی جنبش عظیم ضد اسلامی هستید که همه حکومت اسلامی را به مصاف میطلبد.

حکومت اسلامی رفتنی است. این را همه میدانند. و شما شانزده آذر مهر آزادی و برابری بر سرنگونی رژیم اسلامی زدید. این باشکوه است! به اندازه امید و آرزوی مردم ایران برای دستیابی به آزادی و برابری باشکوه است! در این مبارزه جوانان حکمتیست همیشه خود را در کنار شما و همراه شما میدانند. شما بار دیگر روز شانزده آذر پایه های حکومت اسلامی را لرزاندید.

این اما تازه شروع کار ما است! دیر نیست روزی که بنیادهای حکومت اسلامی، از اوین و فیضیه تا بیت امام و بساط شلاق و سنگسار و اعدام و خیل گله آخوندهای مرتجع، به همراه انصار حرب الله و دم و دستگاه دولتی و نظامی شان تماما برچیده شود! باید برای به زیرکشیدن حکومت اسلامی به زیر پرچم آزادی و برابری گرد آمد.

 

شما بار دیگر علیرغم اینکه رژیم همه توان خود را بکار بست که از برگزاری این روز جلوگیری کند و یا حدقل آن را و یا زیر دست و پای طرفداران خجول خود، خفه کند، قد علم کردید! درود بر شما!

 

16آذر را پشت سر گذاشتیم، رژیم با همه توان خود از راه انداختن دستگاه سرکوب و اوباش تا سخنرانی خاتمی تلاش کرد امسال ١٦ آذر را بدون دردسر و آرام از سر بگذراند. اما سخنرانی خاتمی به کنفرانس برلین دیگری به صحنه اعتراض دانشجویان معترض، صحنه محاکمه جمهوری اسلامی و خاتمی تبدیل شد. دانشجویان معترض اعلام کردند که اینروز روز اعتراض به جمهوری اسلامی است.

 

١٦ آذر امسال مهر چپ را به روشنی بر خود داشت، امروز روز تثبیت رهبری چپ و کمونیستی در دانشگاه بود.

و این فقط به یمن حضور فعال کمونیسم کارگری و حکمتیستها در صحنه سیاست است. یكبار دیگر درود بر شما