١٦ آذر ٨٤ را بخاطر بسپاريد

 

بهرام مدرسي

٢٠ آذر ٨٤

 

١٦ آذر در اين سال دستاورد بزرگي براي اعتراض راديکال جوانان و دانشجويان درسرتاسر کشور بود.

 

از يکسو تعطيلي بخش بزرگي از شهر تهران به بهانه آلودگي هوا و در واقع به دليل ترس از رودرو شدن با اعتراض راديکال جوانان و دانشجويان از طرف رژيم و احضار دنشجويان از طرف اداره حراست و ارگانهاي امنيتي آن درسرتاسر کشورو تهديد و ارعاب، و از طرف ديگر متانت، کارداني، روشن بيني و قدرت تحرک اعتراض راديکال و چپ دانشجويي و رهبران آن. از يکطرف بي مايه تر شدن ارگانهاي وابسته به رژيم اسلامي دردانشگاه ها از انجمن هاي اسلامي تا تحکيم وحدت و از طرف ديگر قدرت بسيج و تشکل اعتراض راديکال و چپ دردانشگاه ها در سازمان دادن مراسمهاي مستقل خود.

ازيکطرف پرچم هاي قوميت و ضديت با بشريت و فدراليسم و ازطرف ديگر برافراشته شدن پرچم انسانيت و هويت برابرانسانها با يکديگر، از يکطرف کرد و فارس و ترک و عرب و از طرف ديگر برابري انسانها مستقل از نژاد و قوم و جنسيت و مذهب. از يکطرف زندان و از طرف ديگر آزادي زنداني سياسي، از يکطرف احکام عليه فعالين جنبش کارگري و از طرف ديگر خواست لغو فوري آنها.

 

١٦ آذر ٨٤ هم تريبوني بود براي اعلام خواسته هاي مردم و هم قدمي بزرگ در شکست کامل حق ويژه ارگانهاي وابسته به رژيم چون انجمن هاي اسلامي، نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در سطح کل دانشگاه هاي کشور.

 

١٦ آذر ٨٤ را بايد به همه فعالين راديکال و چپ اعتراض دانشجويي تبريک گفت.

١٦ آذر ٨٤ را بخاطر بسپاريد!