نگذاریم راحت بیایند و بروند

 

بهرام مدرسی

فوریه ۲۰۰۵

 

رژیم اسلامی به استقبال "انتخابات" ریاست جمهوریش میرود. مستقل از اینكه رفسنجانی یا معین "كاندید" هستند، مستقل از اینكه چه دسته بندی جدیدی در جناحهای درون رژیم اسلامی به "رقابت" با یكدیگر خواهند پرداخت، این مضحكه كه نام آنرا انتخابات نهاده اند برای مردم رسواتر از همیشه است. رژیم اسلامی این بار نه پرچم دوم خرداد و خاتمی و نه صف "دگراندیشان" قدیم پاسدارش را در جیب دارد. رژیم لخت و عریان بیشتر از همیشه مقابل مردم قرار گرفته است. لخت و عریان با تمام دستگاه های تحمیق مذهبی، ولی فقیه و خاتمی و لشر ویلان دوم خردادش.

دانشگاه در سنت بخشی از برادران رژیم اسلامی محلی برای اظهار وجود بوده است و اخیرا "تورهای" انتخاباتی را هم در دانشگاه های مختلف آغار كرده اند. این بالماسكه "انتخاباتی" را در همه جا و بخصوص در دانشگاه ها باید رسوا كرد.

 

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هفته گذشته به استقبال مصطفی معین رفتند . شعار " دولت كارآمد، شهروند توانمند" معین با شعارهای زنده باد آزادی و برابری، آزادی زن آزادی جامعه است، زندانی سیاسی قربانی تباهی رو برو شد. این اتفاق باید در همه دانشگاه های كشور و هر كجا كه بساط "انتخابات" را پهن كرده اند تكرار شود. باید نشان داد كه میل به سرنگونی رژیم اسلامی و" نه" بزرگ مردم به كل موجودیت رژیم عمیقتر، وسیعتر و محكمتر از آنست كه به آنها اجازه دهد راحت بیایند و بروند!

 

تریبونهای "انتخاباتیشان" باید به تریبونی برای اعلام جرم علیه رژیم اسلامی با همه قوانین ضد بشری و ضد زن آن تبدیل شوند. باید این مناسك را به امكانی برای اعلام خواسته هایمان تبدیل كنیم. اقدام دانشجویان مشهد نمونه است.

دانشجویان چپ و آزادیخواه باید تضمین كنند كه هیچ مراسم " انتخاباتی" و هیچ " كاندیدی" قسر از دانشگاه آنها در نمیرود!

 

در محلات هم باید بساط انتخاباتشان را بهم بزنیم. پوسترهایشان را از بین ببریم. دیوراهای محلات ما باید بجای چهره های منفور این كاندیدها، مملو از شعارهای ما باشند. محله ما متعلق به ماست! این را باید بخصوص امروز نشان داد. جوانانی كه محلات خود را از وجود پوسترهای این جانیان تاریخ پاك كرده اند و بجای آن با شعارهای آزادی و برابری نوید آینده ای آزاد و انسانی را میدهند، شایسته گرمترین درود ها هستند. به صف این جوانان آزادیخواه باید پیوست. باید از همین امروز دست بكار شد.

بچه های محل را جمع كنید! متحد شوید و بساط انتخاباتشان را بر هم بزنید!

 

اگر از بی حقوقی زنان صبرتان لبریز شده است، اگر از وجود زندان و شلاق و پاسدار متنفرید، اگر از اسلام و مذهب و قرآن حالتان بهم میخورد، اگر میخواهید آنطور كه میلتان است زندگی كنید، اگر از بیكاری و بی آیندگی زجر میكشید، برای تضمین مبارزه ای تا به آخر با رژیم اسلامی و تعرضی هماهنگ به كل این مناسك انتخاباتی به سازمان جوانان حكمتیست بپیوندید. دستهای هزاران جوان در این سازمان شما را در آغوش گرم مبارزه ای هماهنگ و بزرگ خواهند گرفت. به صف ما بپیوندید!