نامه ای به یک رفیق دررابطه با تدارک ۱۶ آذر ۸۵

 

….. عزیزم

 

پیشا بعلت تاخیری كه در جواب شما به علت جریان داشتن كنگره اول حزب حكمتیست ها پیش آمد٬ معذرت میخواهم.

 

اقدام شما در اعلام آمادگیتان در اتحاد عمل برای ۱۶ آذر٬ بسیار ارزشمند است. تلاش ما این است كه این روز با قدرت٬ نیروی اعتراض دانشجویان و جوانان را به جامعه اعلام كند و توازن قوایی مناسبتر را برای اعتراضات دانشجویان در مقابل رژیم اسلامی بوجود آورد. توازن قوایی كه تنها یك حركت واحد و سراسری میتواند آن را تضمین كند.

به همین جهت ما فراخوان این حركت سراسری و اتحاد عمل را دادیم كه خوشبختانه تاكنون سازمان ها٬ نهادها و افراد متعدد دیگری آمادگی خود را برای همكاری و اتحاد عمل اعلام كرده اند.

 

شرایط امروز مبارزاتی اما موانعی را برای همه ما در این راه بوجود آورده است. دستگاه پلیسی رژیم اسلامی و كلا شرایطی كه در نتیجه مبارزه در دوره خفقان به همه ما تحمیل شده است٬ از جمله این موانع هستند. بنابراین ما باید هم مانع دیكتاتوری رژیم اسلامی و تحركات دستگاه های سركوب آن را دور بزنیم و هم تضمین كنیم كه آن تحرك سراسری و عمومی كه به آن قبلا اشاره شد٬ اتفاق بیفتد. راه این به نظر ما نه ملاقات و معرفی كسی به كسی در ایران و پایین آوردن دامنه حفظ امنیت فعالین دانشجویی از این بابت٬ بلكه اتحاد عملی وسیع و سیاسی حول شعارها و اهداف معینی است. معرفی هر كسی از طرف ما به شما و یا سازمان ها و افراد دیگری كه اعلام آمادگی كرده اند٬ بخودی خود٬ معرفی رابطه حزبی كسی به دیگران است و این همانطور كه گفته شد٬ هم نادرست و هم خطرناك است. روشن است كه فعالین دانشجویی در محیط مبارزه خود یكدیگر را میشناسند٬ این اما با معرفی رسمی كسی در هر شهر یا دانشگاهی از طرف حزب متفاوت است.

 

بنابرین برای تضمین اتحاد عمل همه نیروها و افرادی كه اعلام آمادگی كرده اند٬ باید راه دیگری یافت. راه آن اتحاد و هم نظری همه این نیروها در طرح شعارها و مطالبات معینی در این روز است. طبیعی است كه هر اتحادیه٬ سازمان و فعال دانشجویی در محل خود قاعدتا از درجه ای امكان تحرك سیاسی و سازمان دادن اعتراض به هر شكلی برخوردار است. تلاش ما این است كه این تحركات در سطح كل مراكز تحصیلی كشور حول شعارها و مطالباتی مشترك صورت بگیرند. تصورش را بكنید كه فعالین دانشجویی در سطح كل كشور بدون اینكه رابطه ای معین تشكیلاتی با هم داشته باشند٬ شعارها و مطالبات معینی را در این روز و یا به بهانه این روز طرح كنند٬ این طبعا همان اتحادی را كه همه ما خواهانیم را نشان خواهد داد و عمل خواهد كرد. بنابراین كار همه ما در این رابطه لانسه كردن و طرح مطالبات و شعارهای معینی است. این كه در هر محل تحصیلی چه اقدام معینی برای طرح این شعارها صورت میگیرد٬ اینكه تظاهرات میشود یا میتینگ برگزار میشود؟ این كه به چه شكلی میتوان و باید به استقبال این روز و طرح این شعارها و مطالبات رفت٬ دیگر به تشخیص خود فعالین دانشجویی در محل٬ امكانات آنها و شرایط آن روز بستگی دارد. تلاش ما باید تقویت سیاسی و ساختن چتر سیاسی باشد كه هر كسی كه در این روز میخواهد اعتراض خود را اعلام كند٬ با طرح شعارهای واحدی كه شعار و مطالبات همه است٬ خودرا بیان كند.

 

شعارهای پیشنهادی ما برای روز ۱۶ آذر عبارتند از:

 

 

- آزادی٬ برابری

- لغو قوانین ضد زن

- خروج نیروهای انتظامی از دانشگاه ها

- لغو فوری احكام كمیته های انظباطی

- آزادی فوری زندانیان سیاسی

- آزادی بیقید و شرط بیان

- آزادی بیقید و شرط تشكل

- ما از مبارزات كارگران حمایت میكنیم

 

 

بنابراین فراخوان من به شما عزیزان این است كه از امكانات خود استفاده كنید و این شعارها را كه در این روز بطور واحد باید طرح شوند را تبلیغ كنیم. باید فضای سیاسی حول این روز را با طرح این شعارها و مطالبات گره زد و من اطمینان دارم كه شما به سهم خود میتوانید قدمهای خوبی در این رابطه بردارید. در همین رابطه هر كمكی و یا هر كاری كه از دست ما برمیاید را به من اطلاع دهید. در تدارك عملی این روز و طرح این شعارها٬ بیشتر با من در ارتباط باشید.

 

دستتان را میفشارم

بهرام مدرسی

۱۰ آبان ۸۵