مقابله با تاکتيک هاى رژيم در ١٦ آذر ۸۳، مصاحبه ای با نشریه جوانان کمونیست

 

جوانان کمونيست شماره ١١٧

 

سيما بهارى: رژيم سعى دارد اعتراضات ١٦ آذر را با کمک انجمنهاى اسلامى و دوم خردادى ها به مراسمهايى در سالنهاى تبديل کند، چرا؟ موفق خواهد بود؟

 

بهرام مدرسى: رژيم هميشه ترس داشته است از اينکه مردم متحد و متشکل بيايند و خواسته هايشان را اعلام کنند، حرفشان را بزنند و اساسا آن حکم پايه اى که لحظه به لحظه زندگى جوانان است، آن «نه» بزرگشان به جمهورى اسلامى و خواست سرنگونى آن را بيان کنند. خود پروژه دوم خرداد و خود پروژه انجمن هاى اسلامى و مجموعه اصلاح طلبان و غيره و غيره قرار بود مردم را به خانه بفرستدـ در مورد ١٦ آذر هم به نظر مى رسد رژيم مى خواهد با استفاده از انجمن هاى اسلامى و ورشکسته هاى دو‌خردادى ١٦ آذر را در سالنهاى سرپوشيده در دانشگاه ها برگزار کنند و سر و تهش را هم بياورندـ اين مهر تاييد ميکذارد بر بحثى که ما مدتى پيش در مورد انجمن هاى اسلامى کرديم و گفتيم که اين انجمن ها را بايد دور زد. اين حرکت و اقدام رژيم و انجمنهاى اسلامى بايد با تحرک بالاى دانشجويان چپ و آزاديخواه جواب بگيرد. بايد از سالن ها بيرون آمده و يا در همان سالن ها تبديل بشود به اعتراضات راديکال و عميق مردم و جوانان. من فراخوانم اين است که در اين روز اعتراضات را از سالن ها بيرون بياوريم، در محيط دانشگاه برگزار کنيم و حتما آنرا به بيرون دانشگاه بکشانيم. مردم و جوانان خودشان را آماده کرده اند که روز ١٦ آذر بيايند اطراف دانشگاه ها و اگر انجمن اسلامى هاى و دوخردادى ها با همکارى نيروهاى امنيتى رژيم و کميته هاى انضباطى سعى مى کنند اين مراسم را به سالن هاى سرپوشيده محدود کنند، ما بايد در مقابلش سعى کنيم اين مراسم را بيرون بياوريم، حتى بيرون از دانشگاه‌ـ و سعى کنيم مردم همصدا و با شعار زنده باد آزادى ، زنده باد برابرى ، مرگ بر جمهورى اسلامى اين روز را گرامى بدارند. اعتراضات هم فقط مربوط به اين روز نمى شود، روزهاى قبل و بعد از ١٦ آذر را هم داريم.

 

سيما بهارى: چه استفاده اى از اينکه خود دولت اعلام مى کند ١٦ آذر را برگزار کنيد مى شود کرد؟ اين بالاخره امکانى براى تجمع است.

 

بهرام مدرسى: قطعا از اين استفاده خواهيم کردـ درست همانطور که از بازى تيم هاى مختلف فوتبال براى بيان اعتراضمان استفاده کرديم. درست همانطور که از جلسات انجمن هاى اسلامى هم استفاده کرديم. مسئله اين است که در درجه اول بايد سعى کنيم که کسى در اين مسخره بازى آنها شرکت نکند. بايد بگوئيم که ما در کنار ضديتمان با رژيم در مقابل خود اين ارگانهاى اسلامى رژيم هم مى‌ايستيم در ثانى، اگر هم در آن جا حضور داريم تنها با هدف بيرون کشيدن کل آن داستان با شعارها و مطالباتش از دست انجمنى‌ها و به خيابان کشاندن آن باشد.

سيما بهارى: نظرتان در مورد فضايى که نتيجه‌اش جلسه‌دانشگاه اميرکبير و طومار دانشجويان دانشگاه فردوسى است چيست؟بهرام مدرسى: اين گوشه‌اى از همان انبار باروتى است که به آن قبلا اشاره کرده‌ام. ١٦ آذر نزديکترين امکانش است که خودش را نشان دهد و منفجر شود. نه فقط در دانشگاه اميرکبير و فردوسى مشهد بلکه در کل سطح دانشگاههاى کشور و در خوابگاههاى دانشجويى ما شاهد فضايى هستيم که ميجوشد براى اعلام خودش براى نشان دادن مخالفتش با ذره ذره اين حکومت و طبعا دانشجويان خود را براى روز ١٦ آذر هم آماده مى کنند و سعى مى کنند که خواستها و مطالباتشان را در اين روز بيان کنندـ دو نمونه اى که آورديد حقيقتا جالب هستند. در دانشگاه فردوسى مشهد ١٥٠٠ نفر از دانشجويان طومارى را عليه هادى ابراهيمى مديريت امور فرهنگى دانشگاه امضا کردند. ايشان ظاهرا قرار است برود در يکى از دانشگاههاى اروپايى دکترايش را بگيرد. دانشجويان دانشگاه فردوسى از تمام دانشگاههاى اروپايى خواسته‌اند به خاطر سرکوب دانشجويان از طرف هادى ابراهيمى و به خاطر نقش او در جلوگيرى کردن از آزادى سخن ، تجمعات و تشکل دانشجويان اجازه تحصيل در دانشگاه‌هاى خود را به وى ندهند. دانشجويان دانشگاه فردوسى به نظر من کاملا حق دارند، هادى ابراهيمى جايش نه در دانشگاه فردوسى بلکه در هيچ دانشگاهى نيست. در دانشگاه اميرکبير جلسه علنى را برگذار کردند و عليرغم حضور وسيع وابستگان به وزارت اطلاعات در اين تجمع دانشجويان حرفشان را زدند و حتى آنها را مسخره کردند. اين دو نمونه به نظر من فضاى عمومى دانشگاهها را نشان مى دهد فضايى که قبلا به آن اشاره کردم.

 

سيما بهارى: از هادى ابراهيمى صحبت کرديد آيا اينکه خود دانشجويان دانشگاه فردوسى اقدام کرده‌اند در خارج کشور چه اقداماتى را براى شما در دستور کار ميگذارد؟

 

بهرام مدرسى: سازمان جوانان کمونيست سازمانى است که هم در ايران فعالين، اعضا، واحدها و دوستداران خودش را دارد و هم در سطح کشورهاى اروپايى و آمريکايى و کانادا. ما اين طومار اعتراضى و خبر آنرا توزيع کرديم و ميکنيم و به دست مجموعه‌اى از رسانه ها و گروههايى که خواستها و مطالبات جوان و دانشجو در ايران برايشان مهم است مى رسانيم. آزاديخواهى، برابرى خواهى، انسانيت و بشردوستى جوانان در ايران دست در دست جوانانى مى گذارد که مستقل از اينکه در ايران متولد شده باشند يا نه، همين خواستها را دارند، همين اهداف را دارند و همين آرمانها را نمايندگى مى کنند. سازمان جوانان کمونيست از ابتداى تشکيل اين اتحاد و اين همدلى جهانى هدفش بوده است. ما از جمله سازمانهايى هستيم که واقعيت اعتراضات جوانان و دانشجويان را انعکاس داده و حمايتهاى وسيعى را از اعتراضات جوانان و دانشجويان رسما و کتبا از طرف ارگانهاى مختلف دانشجويى در سطح اروپا کسب کرديم. در دوره اعتراضات ٢٠ خرداد تا ١٨ تير ما توانستيم اعلام همبستگى و حمايتهاى زيادى از اعتراضات دانشجويان را بدست آوريم. فراخوان من به همه عزيزان در ايران اينست که اخبار مبارزاتشان را به دست ما برسانند. حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانانش تنها نيرويى هستند که واقعيات مبارزات و خواستهاى مردم را به جهانيان نشان مى دهد. نگاهى کوتاه بياندازيد به کمپينى که حول دادن جايزه نوبل به شيرين عبادى راه انداختند، تا ته داستان را متوجه مى شويد. اينها از هر اقدامى استفاده ميکنند که مردم ايران را و به خصوص جوانها را با اسلام و با جمهورى اسلامى و تمام اين ارتجاع مذهبى آشتى بدهند. ميگويند که اسلام تناقضى با انسانيت با بشريت با حقوق بشر و غيره ندارد خوب از آنها نبايد انتظار داشت که واقعيت خواستها و مبارزات مردم و جوانان را به گوش جهانيان برسانند. تنها نيرويى که واقعيات جامعه ايران، واقعيات خواسته هاى مردم و جوانان را اعلام ميکند همين حزب کمونيست کارگرى ايران و سازمان جوانان کمونيست است و همين بايد به هر فعال جنبش جوانان و دانشجويى در ايران بگويد که اخبار اعتراضاتشان را بايد به دست ما برسانند. ما اينرا بلندگو ميکنيم و حمايتهاى وسيع جهانى را براى رسيدن به خواسته هاى آنها جلب ميکنيم.

 

سيما بهارى: در رابطه با احمد باطبى و ربوده شدنش نظرتان چيست؟

 

بهرام مدرسى: احمد باطبى را متاسفانه دوباره ربودند. اخبارى که به دست ما رسيده حاکى از اينست که رژيم رسما اعلام کرده که احمد باطبى دستگير شده و براى خنثى کردن فشار بين المللى که به رژيم بود به ايشان امکان دادند که با وکيلش و خانواده اش صحبت کند. خانواده احمد باطبى را تهديد کرده‌اند. اين اقدامات به نظر من در کنار کل تلاش رژيم براى نجات خودش قرار مى گيرد. سازمان جوانان کمونيست خواهان آزادى فورى احمد باطبى و همه زندانيان سياسى ديگر است. ما تمام تلاشمان را خواهيم کرد که احمد باطبى را از زندان بيرون بکشيم. اين موقعيت امروز رژيم اسلامى است که هر کارى مى کنند و هر قدمى بر ميدارند و هر کسى را مى گيرند و هر کسى را اذيت مى کنند، خود اين تبديل ميشود به صحنه اعتراض مردم براى خنثى کردن آن اقدامات رژيم. دستگيرى احمد باطبى هم جزيى از اين است. من اميدوارم احمد باطبى به زودى آزاد شود. حالش خوب باشد و بتوانيم آزادى تمام آن عزيزان و دستگيرشدگانى که هنوز در بند جمهورى اسلامى هستند را بدست بياوريم و کل دم و دستگاه سرکوب و شکنجه جمهورى اسلامى را جارو بکنيم و يکبار براى هميشه با قدرت حزب کمونيست کارگرى ايران و با قدرت انسانهاى آزاديخواه و برابرى طلب جامعه اى لايق انسان امروز را به وجود بياوريم.

 

سيما بهارى: در خارج کشور به مناسبت ١٦ آذر چه اقداماتى در دستور داريد؟

 

بهرام مدرسى: از طرف مريم طاهرى مسئول خارج کشور سازمان جوانان کمونيست، به تمام واحدهاى سازمان جوانان کمونيست آماده باش داده شده است. اين واحدها آماده هستند همراه با تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگرى وسيعترين حمايتها را از اعتراضات دانشجويان سازمان بدهند. مرکز خبرى سازمان جوانان کمونيست کماکان وجود دارد. ما سعى ميکنيم که اخبار اعتراضات مردم و دانشجويان را بسرعت منعکس کنيم. اين مرکز اما تنها با حمايت و همکارى همه دست‌اندرکاران اعتراضات جوانان و دانشجويان ميتواند کارش را انجام دهد، بنابراين فراخوان من اين است که اين فرصت را غنيمت بشماريد! از امکانات سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران براى انعکاس اخبار مبارزاتتان استفاده کنيد و سعى کنيد هر خبرى يا اتفاقى را به دست ما برسانيدـ