قرار نيست که درروز ١٦ آذر هيچ قيامي صورت بگيرد

مصاحبه با نشریه جوانان حکمیست

اکتبر ۲۰۰۵

 

فوادعبداللهي: تقريبا يکماه و نيم به ١٦ آذر داريم. درمحافل مختلف دانشجويي بحث ١٦ آذر شروع شده است. سوال من اين است که در اين روز به نظر شما چه اتفاقي بايد بيفتد؟

 

بهرام مدرسي: همان اتفاقي که در چند سال گذشته افتاده است. دانشگاه در اين روز بايد به تريبون سياسي جامعه تبديل شود و شعارها و مطالبات اساسي که مردم شايد در آن وسعت امکان اعلامش را ندارند را از تريبون دانشگاه اعلام کنند. درسالهاي گذشته ما شاهد روندي بوده ايم که فعالين دانشجو اين ضرورت را تشخيص داده اند و بدرستي مطالبات و شعارهاي اساسي را به اين جهت اعلام کرده اند. از برجسته ترين اين شعارها و مطالبات شعار آزادي بربري بوده است که امروز ديگر به مشخصه اعتراضات دانشجويان در کل کشور تبديل شده است.

 

فوادعبداللهي: به تريبون سياسي جامعه تبديل شويم. اين انتظاري روشن و درعين حال پيچيده است. به اين باز خواهم گشت اما پيش از آن سوال من اين است که بعضي از نيروهاي سياسي از يکطرف از قيام سرخ دانشجويي در١٦ آذر صحبت ميکنند، بعضي ديگر آنرا فقط قيام دانشجويي مينامند، تعدادي ديگر خواهان آن هستند که مطالبات رفاهي دانشجويان که همين هفته هم در جريان بوده است به صدر شعارها و مطالبات دانشجويان تبديل شود. نظر شما

درباره اين مواضع چيست؟

 

بهرام مدرسي: ببينيد به نظر من قرار نيست که درروز ١٦ آذر هيچ قيامي صورت بگيرد. اين يک روز و يک مناسبت است که بايد به همين اندازه از آن انتظار داشت و براي آن کار کرد. کسي که انتظار دارددر اين روز قيامي صورت بگيرد، چه سرخ و چه هر رنگ ديگري در بهترين حالت بي اطلاعي خودرا از اعتراضات مردم و اينجا دانشجويان و از طرف ديگر بي مسوليتي خود را است که نشان ميدهند. خوشبختانه شعارها و مطالبات اين نيروها برد چنداني ندارند، هرچند هر اندازه هم که کسي به اين ها گوش بدهد، باز هم خطرناک است. کسي که مردم را در اين توازن قواي سياسي و اينجا دانشجويان را در اين روز به قيام فراخوان ميدهد، فقط مردم را درشرايطي که امروز وجوددارد، با پاي خود به سلاخ خانه ميفرستد. اين روز همانطور که قبلا گفتم يک امکان است که از ميتوان به بهترين شکل استفاده کرد و تريبوني شد براي اعلام خواسته هاي مردم. اگر ما در اين روز درسطح کل آن مملکت، در سطحي وسيع و همانگ شعارها و مطالبات واحدي را اعلام کنيم، جنبش مردم عليه رژيم اسلامي را بسيار بيشتر از امروز تقويت کرده ايم. دررابطه با طرح شعارهاي مطالبات رفاهي من با طرح اين شعارها مخالفتي ندارم، اما فکر ميکنم که وزن اعتراض دانشجويي در جامعه از سر سياسي بودن آن است و نه رفاهي بودن آن. موقعيت اجتماعي دانشجويان در جامعه با موقعيت کارگران و حتي کل جامعه کار کن متفاوت است. اگر کارگران مطالبات اقتصادي و يا رفاهي را مطرح کنند و اگر بخاطر آنها دست به اعتصاب بزنند، وزنش و موقعيتش به علت رابطه اين طبقات و اقشار با توليد در جامعه به نسبت دانشجويان از جنس ديگري است. دانشجويان در جامعه به علت وزن سياسيشان مهم هستند و اين را نبايد فراموش کرد. من طرفدار ١٦ آذري هستم که در آن مطالبات رفاهي دانشجويان اگر هم مطرح ميشود وزن اصلي اين روز اما در اعلام مطالبات سياسي آن است که همانطور که گفتيد بايد بيشتر در اين باره صحبت کرد.

 

فوادعبداللهي: اين هفته و هفته گذشته را شاهد موج وسيع اعتراضات دانشجويي بوده ايم که اتفاقاخواست هاي رفاهي هم داشته اند، گسترش اين اعتراضات و شرکت وسيعتر دانشجويان در آن به نسبت سال گذشته را چگونه توضيح ميدهيد؟

 

بهرام مدرسي: دليلش اتفاقا سياسي است! احمدي نژاد سر کار آمد و رژيم اسلامي بدون سپر دوم خرداد مستقيما در مقابل مردم قرار گرفته است، لخت و عور با امام و ولي فقيه و کل دستگاه هاي حکومتيش. اينها اعلام کرده اند که ميخواهند جمهوري اسلامي سال ٥٩ و ٦٠ را دوباره زنده کنند، دستاوردهاي مردم را پس بگيرند، اما توانش را ندارند، اين ضد حمله مردم و اينجا دانشجويان است. گسترش و وسعت شرکت و حضور دانشجويان در اين اعتراضات مستقيما به اين توازن قوا و زورآزمايي مردم با رژيم اسلامي ربط دارد که بسيار شور انگيز است و بايد وسعت بيشتري هم پيدا کند. مطالبات هم طبعا آنطوري مطرح ميشوند که بشود آنرا مطرح کرد. هر چند که همه اين مطالبات رفاهي هم نبوده اند. کسي که به جداسازي درهاي ورودي براي دانشجويا ن دختر و پسر اعتراض ميکند که ديگر اعتراضش کاملا سياسي است، نميدانم چرا بعضي ها اصراردارند آنرا رفاهي بنامند؟

 

فوادعبداللهي: دوست و دشمن ميگويند که حکمتيست ها دانشگاه ها رادر کل کشور قرق کرده اند. نظرتان در اين مورد چيست؟

 

بهرام مدرسي: طبعا خوشحالم که دوست و دشمن اين را ميگويند. اميدوارم که اينطور باشد. فکر ميکنم که اينجا حکمتيسم بجاي کمونيسم بکار برده ميشود و اين خوب است. فکر ميکنم هر کسي که خودش را چپ يا کمونيست ميداند، نميتواند سروکارش با حکمتيست ها نيافتد. چه با حکمتيست ها باشد و چه نباشد. حکمتيسم، اسم رمز کمونيسمي است که به چيزي کمتر از سعادت بشر و گرفتن قدرت براي اعلام و اجراي اين رضايت نميدهد. به اين اعتبار درست ميگوﺋيد، حکمتيسم از سرو کول دانشگاه هاي کل کشور دارد بالا ميرود و اين هم شورانگيز است.

 

فوادعبداللهي: همين خيلي ها را از کوره به در کرده است. ميگويند که چپ دردانشگاه مريخي است. نظرتان چيست؟

 

بهرام مدرسي: اين ها را جدي نگيريد. اين داستان همان گربه اي است که دستش به گوشت نميرسيد.

 

فوادعبداللهي: به تريبون سياسي جامعه تبديل شويم. به اين بحث باز گرديم. منظورتان چيست؟

 

بهرام مدرسي: همانطور که قبلا گفتم روز ١٦ آذر امکاني است که دانشجويان ميتونند از آن استفاده کنند و خواسته ها و مطلبات اساسي مردم را طبعا به نسبت همين توازن قوايي که وجود دارد اعلام کنند و از اين طريق پرچم هايي را به دست اعتراض مردم در آن جامعه بدهند. سالهاي گذشته ما شاهد گسترش بي سابقه شعار زنده بد آزادي و برابري در تمام محيطهاي تحصيلي و بخصوص دانشگاه ها بوده ايم و از همين طريق بود که اين سعر امروز ديگر به يکي از اصلي ترين شعارهاي مردم در کل جامعه تبديل شده است. شعر آزادي و برابري ديگر فقط به دانشگاه و داشجو و محيط هاي تحصيلي مربوط نيست. اين همان امکاني است که قبلا در مورد آن صحبت کردم. امسال هم همين اتفاق بايد بيفتد. بايدتلاش کنيم که هماهنگ و يک دست شعارها و مطالبات واحدي را مطرح کنيم. و از اين طريق به اين تريبون تبديل شويم. امروز بخصوص اين امر به نسبت سالهاي گذشته اهميت بسيار بسيار بيشتري هم پيد کرده است. اگر به بيروهاي سياسي فعال در صحنه سياست ايران نگاه کنيد اگر که چه نفرت عميقي از رژيم اسلامي در آن جامعه موج ميزند و اگر ببينيد که رژيم اسلامي ديگر آخرين تيرش را با سر کار آمدن محدي نژاد در کمان کرده است، آنوقت متوجه ميشويد که يک اعتراض دانشجويي يک دست در اين روز ١٦ آذر و يا حتي مناسبت هاي ديگري که خواهيم داشت، چه کمکي به يک دست کردن و بخط کردن کل اعتراض در آن جامعه به نفع انسانيت و آزادي ميتواند بکند. در حالي که نيروهاي قديم دوم خرداد و راست هاي وابسته به غرب و ناسيوناليست هاي کرد و ترک و غيره رو به فدراليسم کرده اند و در مقابل اين نفرت مردم از رژيم اسلامي پرچم جنگ قومي را بلند کرده اند، يک اعتراض متحد دانشجويي که شعارش بر عکس همه اين سناريو ها آزادي و برابري انسان ها است و به قوم پرستي و فدراليسم و جنگ قومي و تحميل سناريو سياه عراقيزه کردن ايران و جنگ داخلي و دخالت آمريکا درست به اندازه مخالفتش با کل رژيم اسلامي، نه ميگويد، کل مبارزه براي انسانيت و آزادي و برابري را صدها قد جلو خواهد برد.

اين چيزي است که ما درروز ١٦ آذر بايد تضمين کنيم. بايد تضمين کنيم که در کل دانشگاه هاي آن کشور يک دست و متحد شعارهاي واحدي را در در مقابل جامعه قرار خواهيم داد. از همين امروز بايد دست بکار شد. خودتان گفتيد که حکمتيست ها ظاهرا از سرو کول دانشگاه ها بالا رفته اند، خوب اگر واقعا اين طور است، بايد بتوان اين اتفاق را تضمين کرد. ما بعنوان سازمان جوانان حکمتيست تلاشمان را خواهيم کرد. فراخوانم اين است که براي تضمين اين اتفاق با ما تماس بگيريد.

 

فوادعبداللهي: فکر ميکنيد که عکس العمل رژيم اسلامي چه خواهد بود؟

 

بهرام مدرسي: خوب حتما سعي خواهند کرد که جلوي اين اتفاق را بگيرند. مثل سالهاي گذشته. فکر ميکنم که نميتوانند مانع اجراي مراسمها در اين روز بشوند. اين با ١٨ تير فرق دارد. حداکثر سعي ميکنند که کاري کنند تا دامنه آن به خيابانها نکشد. از همين الان که شروع کرده اند به خط و نشان کشيدن. دانشجويان هم با اعتراضاتي که خودتان درسوالات قبلي به آن اشاره کرديد دارند جوابشان را ميدهند. بايد حتما اين شور اعتراض را تا ١٦ آذر نگه داشت و حتي براي بعد از آنهم به اين شور احتياج داريم. اما به سوالتان باز گردم، بايد با چشمان باز اقدامات رژيم را تعقيب کرد و جواب و سياست درستي ر براي خنثي کردن آنها گرفت. آنها سعيشان را خواهند کرد اما دامنه کارا بودن اقدامات رژيم بخشا به اين هم بستگي دارد که خود ما چقدر آماده هستيم؟

 

فوادعبداللهي: باتشکر در هفته آينده اين بحث را ادامه خواهيم داد.

 

بهرام مدرسي: مرسي از وقتي که به من داديد. حتما بايد به ابعاد گوناگون کرمان براي اين روز بپردازيم.