درباره فضای سیاسی در دانشگاه ها، نوامبر ۲۰۰۳

مصاحبه‌ای با رادیو انترناسیونال

نوامبر ۲۰۰۳

سيما بهارى: نظرتان در مورد فضايى که نتيجه‌اش جلسه‌دانشگاه اميرکبير و طومار دانشجويان دانشگاه فردوسى است چيست؟

بهرام مدرسى: واقعيت همين است که شما اشاره کرديد ، نه فقط در دانشگاه اميرکبير و فردوسى مشهد بلکه من در هفته هاى گذشته هم گفتم در کل سطح دانشگاههاى کشور ، در خوابگاههاى دانشجويى ما شاهد فضايى هستيم که دانشجويان خود را براى اين روز آماده مى کنند و سعى مى کنند که خواستها و مطالباتشان را در اين روز بيان کنند ـ قبلا هم گفتم که ١٦ آذر ميتواند جرقه اى به انبار باروت خشم مردم عليه جمهورى اسلامى باشد و ظاهرا اين اتفاق خواهد افتاد ، دو نمونه اى که آورديد حقيقتا جالب هستند ، يکى دانشگاه فردوسى مشهد که ١٥٠٠ نفر از دانشجويان طومارى را عليه هادى ابراهيمى مديريت امور فرهنگى دانشگاه امضا کردند ، ايشان ظاهرا قرار است بروند در يکى از دانشگاههاى اروپايى دکتراشون را بگيرند و اينها خواستند از تمام دانشگاههاى اروپايى به خاطر سرکوب دانشجويان از طرف هادى ابراهيمى ، به خاطر جلوگيرى کردن از آزادى سخن ، تجمعات و تشکل دانشجويان اجازه ادامه تحصيل را به وى ندهند و البته هادى ابراهيمى به نظر من جايش نه در دانشگاه فردوسى بلکه در هيچ دانشگاهى نيست با توجه به اعمال ارتجاعى و کثيفى که تا الان انجام داده است ، اقدام بسيار جالبيست و نشان مى دهد که فضاى اعتراضى دانشگاهها در چه سطحى است ـ يک قدم آنطرفتر دانشگاه اميرکبير بود که جلسه علنى را برگذار کردند و عليرغم حضور وسيع وابستگان به وزارت اطلاعات در اين تجمع ، دانشجوها حرفشان را زدند و حتى آنها را مسخره کردند ، اين دو نمونه به نظر من فضاى عمومى دانشگاهها را نشان مى دهد فضايى که دانشجويان خودشان را کم کم براى اعتراض در روز ١٦ آذر آماده مى کنند ، نکته اى که به نظرم مهم است اينست که بايد گوشى دستمان باشد که اگر رژيم بخواهد مثل ١٨ تير گذشته دانشگاهها را ببندد ، علنا اعلام حکومت نظامى غير رسمى در سطح کشور کند ما بايد از همين الان آماده باشيم که اعتراضات را به خارج از دانشگاه بکشانيم ، اعتراضات را به بيرون دانشگاهها بکشانيم و خوابگاههاى دانشجويى ، و اين نکته اى است که ما به عنوان سازمان جوانان کمونيست بر آن تاکيد داريم ـ

سيما بهارى : از هادى ابراهيمى صحبت کرديد ، آيا اين مسئله که خود دانشجويان دانشگاه فردوسى اقدام کردند در خارج کشور ميتواند يک هماهنگى با سازمان جوانان کمونيست ايجاد کند و يک اقداماتى را در دستور شما قرار دهد؟

بهرام مدرسى : اين را انجام داديم ما ، سازمان جوانان کمونيست سازمانى است که هم در ايران فعالين ، اعضا ، واحدها و دوستداران خودش را دارد و هم در سطح کشورهاى اروپايى و آمريکايى و کانادا ما واحدهاى رسمى خودمان را داريم با دفاتر خودمان با ارتباطات خودمان با مدياى جهانى و خود همين طومار اعتراضى و خبر آنرا ما وسيعا توزيع کرديم و ميکنيم و به دست مجموعه آدمها ، رسانه ها و گروههايى که خواستها و مطالبات جوان و دانشجو در ايران برايشان مهم است مى رسانيم ، اين اقدام ما فقط هم از سر اين قضيه نيست حقيقتا ، چون آزاديخواهى ، برابرى خواهى ، انسانيت ، بشردوستى جوانان در ايران راستش دستشان را در دست جوانانى مى گذارد که در خارج کشور مستقل از اينکه در ايران متولد شده باشند يا هر کجاى دنيا که جوانانى همين خواستها را دارند ، همين اهداف را دارند ، همين آرمانها را دارند نمايندگى مى کنند و سازمان جوانان کمونيست از ابتدا تشکيل جزو تنها نيروهايى بوده که واقعيت اعتراضات جوانان و دانشجويان را انعکاس داده و حمايتهاى وسيعى ، رسما و کتبا از طرف غارگانهاى مختلف دانشجويى در سطح اروپا و آمريکا ما از اعتراضات دانشجويان کسب کرديم ، در همين دوره گذشته ٢٠ خرداد تا ١٨ تير ما شاهد دهها اعلام همبستگى و حمايت از اعتراضات دانشجويان بوديم و فراخوان من به همه اين دوستان در ايران اينست که اخبار مبارزاتشان را به دست ما برسانند ، همانطور که گفتم حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانانش تنها نيرويى هستند که واقعيات مبارزات و خواستهاى مردم را به جهانيان نشان مى دهد ، فقط اگر نگاهى کوتاه بياندازيد به کمپين کثيفى که اينها حول گرفتن جايزه نوبل از طرف شيرين عبادى راه انداختند ، تا ته قضيه را متوجه مى شويد ، اينها از هر اقدامى استفاده ميکنند که مردم ايران را و به خصوص جوانها را با اسلام با جمهورى اسلامى و با تمام اين ارتجاع مذهبى آشتى بدهند ، بگن که اينها تناقضى با هم ندارد ، اسلام تناقضى با انسانيت با بشريت با حقوق بشر و غيره ندارد ، متاسفانه الان پرچم اين تحرک ارتجاعى دست خانم شيرين عبادى و اتحاديه اروپا است ، تنها نيرويى که واقعيات جامعه ايران ، واقعيات خواسته هاى مردم و جوانا را اعلام کرد در همين جريان ، حزب کمونيست کارگرى ايران و سازمان جوانان کمونيست بود و همين بايد به هر فعال جنبش جوانان و دانشجويى در ايران بگويد که اخبار اعتراضاتشان را به دست ما برسانند و ما اينرا بلندگو بکنيم و حمايتهاى وسيع جهانى را براى رسيدن به خواسته هاى اين دوستان کسب بکنيم ـ

سيما بهارى : در رابطه با احمد باطبى و ربوده شدنش چه مى گوييد ؟

بهرام مدرسى : احمد باطبى را متاسفانه ربودند و اخبارى که به دست ما رسيده حاکى از اينست که رژيم رسما اعلام کرده که احمد باطبى دستگير شده و براى خنثى کردن فشار بين المللى که به رژيم بود به ايشان امکان دادند که با وکيلش و خوانواده اش صحبت کند و خبر دستگيرى شان را بدهد و نامزد احمد باطبى را تهديد کردند ، خوانواده احمد باطبى را تهديد کردند ، اين اقدامات به نظر من در کنار کل تلاشى قرار مى گيرد که رژيم ميخواهد کل اعتراضات مردم را عقب بنشاند ، اعتراضات مردم و دانشجويان را عقب بنشاند ـ

ما به کمپين بين المللى براى آزادى فورى احمد باطبى پيوستيم ، حزب کمونيست کارگرى ايران فراخوان يک کمپين بين المللى براى آزادى احمدباطبى را داده است ، سازمان جوانان کمونيست به اين کمپين پيوسته و ما تمام تلاشمان را خواهيم کرد که احمد باطبى از زندان آزاد شود و تمام زندانيان سياسى از زندان آزاد شوند و حقيقتا اين موقعيتى که الان رژيم در آن گير کرده است ، اينها هر کارى مى کنند و هر قدمى بر ميدارند ، هر کسى را مى گيرند ، هر کسى را اذيت مى کنند ، خود اين تبديل ميشود به صحنه اعتراض مردم براى خنثى کردن اقدامات رژيم و خود احمد باطبى هم بخشى از اين هست ، من اميدوارم احمد باطبى به زودى آزاد شود ، حالش خوب باشد و ما بتوانيم در کنار آزادى احمد باطبى ، آزادى تمام آن عزيزان و دستگيرشدگانى که هنوز در بند جمهورى اسلامى هستند را بدست بياوريم و کل دم و دستگاه سرکوب و شکنجه جمهورى اسلامى را با جارو بکنيم و يکبار براى هميشه با قدرت حزب کمونيست کارگرى ايران ، با قدرت انسانهاى آزاديخواه و برابرى طلب جامعه اى لايق انسان امروز را به وجود بياوريم ـ

سيما بهارى : به عنوان آخرين ، اجازه دهيد نگاهى بياندازيم به ١٦ آذر در خارج کشور ، در خارج کشور چه اقداماتى در دستور داريد ؟

بهرام مدرسى : از طرف مسئول خارج کشور سازمان جوانان کمونيست ، مريم طاهرى ، آماده باش داده شده به تمام واحدهاى سازمان جوانان کمونيست ، اين واحدها آماده هستند از همين الان که با شروع اعتراضات سعى بکنند که وسيعترين حمايتها را از اعتراضات دانشجوها سازمان بدهند ، همانطور که گفتم ما در دوره اعتراضات ٢٠ خرداد تا ١٨ تير همين کار را کرديم و در حال تماس گيرى هستند با ارگانها و سازمانهاى جوانان و دانشجويى در سطح اروپا ، کانادا و آمريکا و تمام تلاشمان را خواهيم کرد که اين اخبار را انعکاس دهيم ، مرکز خبرى سازمان جوانان کمونيست کماکان وجود دارد و در اعتراضات گذشته مرکز خبرى ما لحظه به لحظه اعتراضات مردم و دانشجويان را منعکس مى کرد ، اين مرکز اين دوره هم همين کار را خواهد کرد و من دوباره فراخوانم به تمام شنونده هاى راديو شما اين است که اين فرصت را غنيمت بشماريد ، از امکانات سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران براى انعکاس اخبار مبارزاتتان استفاده کنيد و سعى کنيد هر خبرى اتفاق افتاد در محل زندگى تان را به دست ما برسانيد ـ

۲۳-۱۱-۲۰۰۳