بيانيه انجمنهاى اسلامى را بايد بهشان پس داد و گفت که راه ما از شما جدا بود و جدا هست!

اخيرا انجمنهاى اسلامى ٢٤ دانشگاه بيانيه مشترکى پيرامون تحولات عراق صادر کرده‌اند. به اين بيانيه بايد پرداخت. بايد نشان داد که جوانان و دانشجويان همانطور که وقتى اين انجمنها براى نجات رژيم اسلامى‌شان دوم خردادى شدند و پشت سر خاتمى صف کشيدند، راهشان از اينها جدا بود، امروز هم که اينها براى همان اهداف پشت سر "گارنر‌ها" و "برمر‌ها" و دولت آمريکا ميخواهند صف بکشند، صد برابر راهشان از اين جماعت جدا است.

اين بيانيه را بايد از طرف ديگر در کنار تحرکات جديد اين انجمنها قرار داد. ما در شماره‌هاى گذشته به جوانبى از اين پرداخته‌ايم.

١٨ تير اما نزديک است. پروسه‌ دور زدن انجمنهاى اسلامى، دفتر تحکيم وحدت و تمام وابستگان به دوم خرداد از طرف دانشجويان، که ١٨ تير سال گذشته آنرا به پايان رساند ديگر قابل بازگشت نيست. بيانى ديگر و شکلى ديگر براى تحرک اين انجمنها لازم است. اين بيانيه خطوط اين تحرک جديد را اعلام ميکند. به بيانيه بپردازيم.

اين انجمنها با به فال نيک گرفتن حمله آمريکا به عراق و گويا اين حمله و سقوط صدام "بهار" و "آزادى" را براى مردم عراق به ارمغان آورده است، تنها جهالت آگاهانه خود را به نمايش گذاشته‌اند، جهالت و حماقتى که گويا مختص به اين انجمنها است. سابقه سياسى اين انجمنها مملو از چنين "تيزهوشى‌هايى" ست. کدام جوان، دانشجو و انسانى شرايط زندگى امروز مردم در عراق را چنين ارزيابى ميکند؟ گذشته از اينکه معناى آزادى براى اين انجمنها قطعا آنچيزى نيست که اکثريت دانشجويان ميفهمند، اينرا تا اينجا ميتوان تنها به حساب حماقت و جهالت اين انجمنها گذشت.

اما در ادامه بيانيه مدعى ميشوند که قتل و کشتار مردم عراق، ويرانى بنيادهاى زندگى اجتماعى و ويرانى شهرهاى عراق هزينه قابل تحملى براى نجات از رژيم صدام و کسب آزادى توسط ارتش آمريکا بودند. اين چهره‌ واقعى معنى آن آزادى و بهار را نشان ميدهد. اين ديگر حماقت و بلاهت نيست. اين راست و پوست کنده دفاع از کشتار مردم و ويرانى شهرها و نابودى تمام بنيادهاى زندگى متمدن امروزى است. اين به نظر انجمنهاى اسلامى قيمتى قابل پرداخت براى آن آزدى است. اين پرچم را پيش از اين انجمنها، سلطنت طلبان هم بلند کرده بودند.

معنى اين دفاع از کشتار مردم عراق براى مردم ايران اين خواهد بود که اگر به بهانه مبارزه با رژيم اسلامى شهرهايتان بمب باران شدند، اگر کودکان تکه پاره شده‌تان را در حياط خانه‌تان به خاک سپارديد، اگر خانه و مدرسه و بيمارستانتان را روى سرتان خراب کردند، اگر آب و برق و نان روزتان را قطع کردند، اگر . . . . اينها تنها بهاى قابل پرداخت آزاديتان خواهد بود. اين تبليغات را خود رژيم اسلامى در جنگ با عراق هم داشت. مگر کودکان لت و پار شده در ميدانهاى مين، بهاى قابل پرداخت مردم براى پيروزى در آن جنگ نبود؟ مگر خود اين انجمنهاى اسلامى در آن زمان همين شعارها را براى به ميدانهاى جنگ فرستادن دانشجويان تکرار نميکردند؟ اينها تبليغات ضد انسانى، ضد بشرى، دروغ و ارتجاعى نيرويى ميتواند باشد که زندگى انسانها برايش پشيزى ارزش ندارد و اين را تاريخا دانشجويان تجربه کرده‌اند.

سناريويى که در عراق ديديم، قرار است براى مردم ايران هم هزينه قابل پرداخت آزاديشان باشد، اگر که جناح مقابل بقول آن بيانيه "فرصت را از دست بدهد"!

انجمنهاى اسلامى دارند با براداران و خواهرانشان در جناح مقابل چانه ميزنند. اينجا حرفى از لغو قوانين اسلامى و ضد زن نيست. اينجا حرفى از آزادى و رهايى واقعى مردم از قيد رژيم اسلامى نيست. اين آن فرصت طلايى است که اگر رژيم رعايت نکند قرار است بخاطرش بمب باران شويم! ابلهانه است!

اين پرچم قرار است پرچم تحرک مجدد انجمنهاى اسلامى بخصوص در ١٨ تير باشد.

اين اما کوچکترين ربطى به خواسته‌ها و اعتراضات دانشجويان ندارد. اين پرچم "ناصحان و دلسوزان" رژيم اسلامى است، همانطور که خودشان مدعى شده‌اند. يا برادران جناح مقابل فرصت از دست نميدهند و اينها را دوباره به بازى ميگيرند و يا اينکه اينها جبهه عوض کرده و بشت سر گارنر و برمر صف ميکشند. به همين سادگى. چه بلايى سر مردم قرار است بيايد هم مهم نيست. اين بهاى قابل پرداخت "آزادى" است.

بيانيه انجمنهاى اسلامى را بايد بهشان پس داد و گفت که راه ما از شما جدا بود و جدا هست!

سرنگونى رژيم اسلامى و ساختن جامعه‌اى آزاد و برابر براى ما، براى همه جوانان و دانشجويان آزاديخواه از کانال افشاى نيروهايى چون شما هم ميگذرد.

۲۹-۵-۲۰۰۳