اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور در حال گسترش هستند.

مه ۲۰۰۵

اعتراضات دانشجويى در سراسر کشور در حال گسترش هستند. اخبار اين اعتراضات بعضا در رسانه‌هاى رسمى خود رژيم اسلامى هم منعکس شده‌اند و همکاران و فعالين سازمان جوانان کمونيست نيز گزارش از شروع دور ديگرى از اعتراضات دانشجويان در سراسر کشور را ميدهند.

اين اعتراضات فعلا بر خواستهاى رفاهى و اقتصادى دانشجويان متمرکز هستند، خواستهايى که قطعا در ادامه خود به اعتراض سياسى عليه رژيم اسلامى بدل خواهند شد. رژيم اسلامى جوابگوى خواستهاى صنفى و اقتصادى دانشجويان نيست اينرا همه ميدانند. رژيمى‌ها، دفتر‌حراستى‌ها، انجمن‌اسلامى‌ها و خود دانشجويان معترض، همه ميدانند که رژيم اسلامى در بن‌بست سياسى و اقتصادى خود نه ميتواند و نه ميخواهد که به خواسته‌هاى دانشجويان جواب دهد. هر قدم عقب نشينى رژيم اسلامى و نمايندگان محليش در هر موردى موجبات رشد و گسترش بيشتر اين اعتراضات را فراهم خواهد کرد.

به اين اعتراضات، خواسته‌ها و امکانات رشد و گسترش آن بايد پرداخت و تلاش کرد که حرکتى سراسرى را در سطح تمام مراکز آموزشى کشور سازمان داد.در اين ميان اما تحرکاتى از جانب جريانات ورشکسته دوم خردادى هم به چشم ميخورد، براى مثال کميته‌اى تحت عنوان "کميته‌بحران" در دانشگاه يزد، که در بر گيرنده "ائتلاف فراگير" انجمن توسعه‌اسلامى، انجمن اسلامى دانشجويان پيرو خط امام و تعدادى "کانون‌ها" و "نشريات دانشجويى" است، تشکيل شده و همه دانشجويان را به تحصن فراخوانده است. نگاهى کوتاه به خواسته‌هاى اين "ائتلاف فراگير" نشان از اهداف ديرينه اين مدافعان سرسخت رژيم اسلامى را دارد. پروژه خاتمى و تحکيم وحدتى‌ها کار به جايى نبرد. امروز نوبت ائتلافهاى "فراگير"ى است تا يکبار ديگر نشان دهند که اين "اصلاح‌طلبان" دلسوز رژيم اسلامى بوى اعتراض دانشجوى آزاديخواه را شنيده‌اند و يکبار ديگر به ميدان آمده‌اند تا "اصلاحاتشان"، "مسئولان متعهدشان" و رژيم اسلامى‌شان را نجات دهند. نگاهى به ٤ قلم خواسته‌هاى اين "دلاوران" بياندازيم:"١- اعاده حيثيت و حقوق دانشگاه و دانشجويان در برابر دروغ‌پراکنى‌ها و ايراد تهمت و افترا به دانشجويان دانشگاه يزد و اعتراض نسبت به فاسد و مبنتذل نشان دادن دانشجويان و دانشگاه در سطح شهر از طرف گروه‌هاى خاص.٢- مقابله با گروه‌هاى خاصى که جهت پيشبرد اهداف و مقاصد خود، دائما به تهديد دانشجويان و مسئولين ميپردازد.٣- درخواست جدى از شوراى فرهنگى دانشگاه جهت تجديد نظر در بندهاى مصوبه مربوط به سرويسهاى دانشگاه و عذر‌خواهى ايشان به خاطر توهين به شخصيت دانشجويان

٤- حمايت از رياست و مسئولين دانشگاه در برابر تهديدات و فشارهاى داخل و خارج دانشگاه"

بايد به اين برادران دلسوز رژيم اسلامى گفت:١- دانشجويان آزاديخواه در برابر "گروه‌هاى خاصى" که ظاهرا نام مستعار جناح رقيبتان در رژيم اسلامى است قرار نگرفته‌اند. خواسته‌هاى دانشجويان نه به مذاق آن "گروه خاص" و نه به مذاق خود شما خوش ميايد. اهانت و افترا به دانشجويان، ضرب و شتم آنان و به زندان انداختن آنها، توسط کل دستگاه حکومت اسلامى صورت ميگيرد، با رئيس جمهورش، با ادره حراستش و تمام دستگاه حکومتى که برادرانتان در جناح دوم خرداد هم جزيى از آن هستند. همين امروز تعدادى از دانشجويان دانشگاه شما که سال پيش در اعتراضات دانشجويى دستگير شدند، در زندان به سر ميبرند. دانشجويان آزاديخواه خواهان آزادى بيقيد و شرط تمام زندانيان سياسى هستند. خواست "معذرت‌خواهى" فقط ميتواند نشاندهنده عمق بلاهت اين جماعت باشد.٢- چه‌کسى دانشجويان را "فاسد و مبتذل" ميخواند؟ دانشجويان خواهان لغو جدايى جنسى در دانشگاه و سرويسهاى رفت و آمد هستند، دانشجويان خواهان فرهنگى امروزى، متمدن و آزاد هستند. دانشجويان خواهان آزادى رابطه انسانها با هم و مخالف زن ستيزى و حجاب و مقنعه هستند. اين خواسته‌ها بارها و بارها از طرف سران رژيم و همکاران ريز و درشت آن "فاسد"، "مبتذل" و "خلاف شرع اسلام" خوانده شده‌اند. اين خواسته‌ها اما ظاهرا شما را هم به درد آورده است و گرنه چه لزومى به معذرت خواهى است؟ جدا باور داريد که دانشجويان مثل خود شما "بردگان اجير شده خدا" و همکاران يکى از جناحهاى مجريان حکومت خدا در رژيم اسلامى هستند؟ جدا فکر ميکنيد که دانشجويان تره‌اى براى قرآن و قوانين اسلامى و مجريانش خرد ميکنند؟٣- مشکل دانشجويان با خود اين "شوراى فرهنگى دانشگاه" است. اين "شورا" بانى و حافظ اجراى قوانين کثيف اسلامى در محيط دانشگاه است. بايد درست مثل خود حکومت اسلامى گورش را گم کند! جدا فکر ميکنيد که "معذرت خواهى" اين شورا مردم را به خانه‌هايشان بر ميگرداند؟ اين است تمام رشادت شما براى نجات رژيم اسلامى؟ براى از زير ضرب خارج کردن ارگانهاى آن؟ يکبار براى هميشه: دانشجويان آزاديخواه نه در کنار ارگانهاى اين رژيم سياه اسلامى چه از جناح براداران شما و چه از جناح رفيبتان، که در مقابل کل آن قرار گرفته‌اند.

دوم خرداد، دفتر تحکيم وحدت و کل پروژه نجات رژيم اسلامى به شکست انجاميد. امروز همان افراد، همان اهداف و همان ارگانها با نامهاى ديگر به ميدان آمده‌اند. بايد اين ارگانها را رسوا کرد. اعتراضات سال گذشته دانشجويان نشان داد که دانشگاه ديگر محيطى براى تحرک دوم خرداد نيست. که فضاى سياسى دانشگاه‌ها و اعتراضات دانشجويى اساسا در دست دانشجويان کمونيست، چپ و آزاديخواه است. ١٨ تير نزديک ميشود و افشاى اين جماعت در تهران، ملاير، رشت، مشهد، کرمانشاه و کردستان، در يک يک مراکز آموزشى کشور بايد همين امروز در دستور کار دانشجويان کمونيست و آزاديخواه قرار گيرد. اعتراضات دانشجويان به قوانين اسلامى در محيط دانشگاه،بايد امسال بيش از سال پيش مهر چپ و کمونيسم را بر خود داشته باشد. سازمان جوانان کمونيست، سازمانى براى تضمين اين هژمونى چپ و کمونيسم در دانشگاه‌ها است. براى تدارک اعتراضاتى بزرگتر و موفقتر دست در دست سازمان جوانان کمونيست بگذاريد.

۱۴-۵-۲۰۰۵