شما و جوانان کمونيست ، جواب به نامه‌هاى رسيده

۱۰-۹-۲۰۰۲

بهرام مدرسى

دبير کميته مرکزى سازمان جوانان کمونيست

دوست عزيزى بنام حامد از تهران ميگويد:

"وقتى يک جمع به حضور کسى اعتراض کند، شخص مورد نظر براى حفظ آبروى خودش هم که شده جمع را ترک ميکند. امروز جوانان ايران با تظاهرات‌ها و با شعارها، با پوشيدن لباسهايى که براى حکومت خوشايند نيست، با شاد بودن در مجالس و پارتى‌ها و با برقرارى رابطه ميان دختر و پسر، به اين حکومت و دولت و سردمدارانش ميفهمانند که آنها را قبول ندارند. اما کو گوش شنوا؟ حال در همان جمعى که گفتم اگر آن شخص با زبان خوش آنجا را ترک نکرد، بايد طور ديگرى رفتار کرد. فقط با گفتن ما اين حکومت را نميخواهيم کارى درست نميشود، بايد فرياد خود را به گوش اين جانيان برسانيم. بايد تمام قوانين و مصوبات ننگين آنها را زير پا گذاشت و با تمام قدرت له کرد. بايد اعتراضات همه‌گير، منظم و پياپى داشت. با سالى يکبار و آنهم نصفه‌کاره کارى از پيش نميرود. وظيفه هماهنگى و سازمان دادن اين اعتراضات برعهده سازمان جوانان کمونيست است. مردم منتظر يک استارت هستند."

بهرام مدرسی: من با حامد کاملا موافق هستم. جوانان در ايران به هزار و يک زبان روزانه و در لحظه لحظه زندگيشان به اين حکومت سياه اسلامى فهمانده‌اند که اين رژيم سرکوب و ارتجاع اسلامى را نميخواهند. اين را خود رژيمى‌ها از ولى فقيه‌شان تا سپاه پاسداران و رئيس جمهور گريانشان هم فهميده‌اند.

بايد طور ديگرى عمل کرد. با اين هم کاملا موافق هستم. جنبش جوانان امروز بخصوص در بند هيچيک از گرايشات درون و يا بيرون حکومتى که ميخواهند با اصلاح رژيم، کمک به ماندن اين توحش اسلامى بکنند، نيست. دوره مفلوکان مرتجعى که از سايه سر وجود ارتجاع اسلامى توانستند به خود نام "ولتر" و "دگرانديش" و "اصلاح طلب" بدهند هم تماما به سر رسيده است.

پتانسيل اعتراضى جنبش جوانان چنان بالاست که هر جرقه‌اى، طوفانى را به همراه خواهد داشت. اين اما به نظر من هم کافى نيست. بايد طور ديگرى عمل کرد. موج و دامنه اعتراضات جوانان در ايران بسيار وسيع است، بسيار وسيعتر از آنکه بتوان تصورش را کرد. ٣٠ تا ٤٠ ميليون جوان تشنه به آزادى و مخالف اسلام و سرکوب، روزانه و در لحظه به لحظه زندگيشان رو در روى رژيم اسلامى قرار گرفته‌اند.

حامد اما کاملا حق دارد که اين را کافى نميداند. بايد طور ديگرى عمل کرد. اگر خواسته‌هايمان معين و همه‌گير نباشند، اگر اين اعتراضات هماهنگ نباشند، اگر به هم متصل نباشند، اگر معلوم نباشد که کار امروز را فردا چطور ميخواهيم ادامه دهيم؟ بقول حامد "نصفه‌کاره" ميمانند. حامد نتنها در اين رابطه بلکه در انتظارى هم که از سازمان جوانان کمونيست دارد، محق است.

اين وظيفه سازمان جوانان کمونيست است که اعتراضات جوانان را سازمان دهد، هماهنگ کند و متضمن ادامه و پيروزى اين اعتراضات باشد. بجز سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران هيچ جريان سياسى ديگرى متضمن پيروزى ما نخواهد بود.

بايد طور ديگرى عمل کرد! فردا دير است. بايد همين امروز شروع کرد. به زير کشيدن جمهورى اسلامى ميتواند و بايد برابر با ايجاد جامعه‌اى آزاد و برابر باشد. همکارى با سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران شروع فعاليت مشترک ما در ابعادى اجتماعى براى تحقق اهدافمان خواهد بود، به معنى دست در دست هزاران جوانى که همين امروز خود را با سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران تداعى ميکنند، گذاشتن است.

براى سازمان دادن و هماهنگ کردن اعتراضات ٣٠ تا ٤٠ ميليون جوان معترض بايد رو به حزب و سازمانى آورد که هم امکان و هم صلاحيت آنرا داشته باشند. بايد رو به حزبى کرد که روشن‌ترين جواب را براى خواستهاى انسانى مردم دارد، بايد رو به حزب و سازمانى کرد که همين امروز کنگره‌ها و کنفرانسهايش را علنى برگزار و همه را به شرکت در آن دعوت ميکند، بايد رو به حزب و سازمانى کرد که درهايش براى همه باز است، بايد رو به حزبى کرد که از ابتداى سر کار آمدن رژيم اسلامى لحظه‌اى از مبارزه با آن و افشاى آن دريغ نکرده است. قدم اول ارتباط گيرى با سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران است. در هر کجا که هستيد با ما ارتباط بگيريد.

واحدهاى سازمان جوانان کمونيست را در هرکجا که هستيد تشکيل دهيد. نشريات و مطبوعات حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانان کمونيست را به وسيعترين شکل پخش کنيد.

اگر در تدارک عملى اعتراضى هستيد، اگر در فکر تشکيل جمع يا محفلى هستيد، اگر همين امروز محفل ويا گروه‌تان را تشکيل داده‌ايد، اگر ميخواهيد در محلات مختلف هر شهرى در سطح کشور مشترکا خواستى را مطرح کنيد، اگر ميخواهيد قطعنامه‌اى را در سطحى سراسرى به تصويب هزاران انسان برسانيد، اگر ميخواهيد وسيعترين حمايتها را از خواستهايمان در اروپا و آمريکا جلب کنيد، اگر. . . . براى هماهنگ کردن همه اين اقدامات با ما تماس بگيريد. سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران متعلق به شماست. کار مدتهاست که شروع شده‌است.

بايد به کم رضايت ندهيم. ما لايق انسانى‌ترين زندگى و آزادترين جامعه هستيم. بايد تک تک ما مبلغين چنين جامعه‌آزادى باشيم. بايد سعى کنيم در هرکجا که هستيم دوستان و آشنايانمان را به برنامه يک دنياى بهتر رجوع دهيم و تعداد هر چه بيشترى را براى ايجاد چنين جامعه‌اى مجاب سازيم و متحدا با سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى تماس بگيريم. با تعداد قابل توجهى از مردم، جوانان و زنان که بخواهند چنين زندگى امروزى و انسانى را بسازند، با تعداد قابل توجهى از ما که براى ايجاد چنين جامعه‌اى متحد و متشکل شده‌ايم. آنوقت روز استارت ما يکى از همين روزها خواهد بود.