پیام بهرام مدرسى به فعالين و دوستداران سازمان جوانان کمونيست  به مناسبت اول مه ۸۳

 

رفقا و دوستان عزيزم،

کم کم به اول ماه مه نزديک ميشويم، به اين مناسبت لازم دانستم که يکبار ديگر به اهميت اين روز و اقداماتى که ميتوان اجرا کرد اشاره اى داشته باشم.

اين روز، روز اعتراض عليه تمام بنيانهاى نظام سرمايه دارى است. روز اعتراض به استثمار، کار مزدى و حاکيمت مشتى انگل بر زندگى ميليونها انسان است. اين روز روز اعلام دادخواهى طبقه کارگر عليه جامعه سرمايه دارى و عليه زندگى که در اين جامعه به کارگر و انسان کار کن تحميل شده است، ميباشد. استثمار و کارمزدى، مالکيت خصوصى و حاکميت سرمايه داران، همگى در اين روز بعنوان سياه ترين زائده جامعه بشرى معرفى ميشوند. اين روز در عين حال روز اعلام دادخواهى هر انسان آزاديخواهى است که زندگى انسانى و بدور از فقر، حروميت، بيکارى و استثمار را حق خود ميداند. روز اعلام همبستگى با مبارزات کارگران و سوسياليسم بعنوان تنها راه نجات جامعه بشرى از نفرت سرمايه دارى است.

روز اول مه در ايران اما اعلام مخالفت با اساسى ترين بنيانهاى حکومت اسلامى هم هست. رژيم اسلامى اساسا براى نجات حکومت سرمايه داران در ايران به سر کار آورده شد. رژيمى که با تحويل گرفتن دولت سرمايه دارى و ارتش و نيروهاى امنيتيش و با سوار شدن بر همه ارکان اقتصادى بجامانده از رژيم سلطنتى شاه، متضمن ادامه استثمار سرمايه دارى در ايران شد. اين روز مهر سرنگونى رژيم سرمايه دارى اسلامى را هم برخود دارد و درست به همين جهت اين روز متعلق به همه ماست و بايد گراميش داشت.

- امسال اول مه روز شنبه است. در اين روز بايد همه جا تعطيل شود. رسما به همه اعلام کنيم که اين روز تعطيل است. در کارخانه، در محله، در اداره، در دانشگاه در مدرسه و در هرکجا که هستيم بايد به همه بگوئيم که اين روز تعطيل است که تعطيلى اين روز حق ماست. از همين امروز براى اعلام اين تعطيلى بايد دست بکار شويم. بر در و ديوار محل کار و محله و مدرسه و دانشگاه مان بنويسيم که اول مه، ١٢ ارديبيشت تعطيل است!

- مراسمهاى دولتى و ارگانهاى وابسته به آنها تحريم است. تلاش کنيم با همکارى دوستان و رفقايمان مراسمهاى ديگرى را براى گراميداشت اين روز برپاکنيم. اين مراسمها ميتوانند اشکال متعددى داشته باشند. اگر امکانش را داريم رسما اجازه مجوز براى برگزارى مراسمهايمان را بگيريم و تلاش کنيم که تعداد هرچه بيشترى شرکت کنند. رسما در سطح شهر اعلام کنيم که روز شنبه اول مه در فلان جا مراسم داريم. و از پيش خود را براى برگزارى اين جشن آماده کنيم. اگر خبر داريم که کارگران کارگاه يا کارخانه اى مراسمهايى براى گراميداشت اين روز را تدارک ديده اند، حتما سعى کنيم در اين مراسمها شرکت کنيم. ميتوانيم در اين روز در خانه اى به همراه دوستان و آشنايانمان اول مه را جشن بگيريم. ميتوانيم در پارک جمع شويم يا به کوه برويم و دسته جمعى اين روز را جشن بگيريم. ميتوانيم در اين روز دسته جمعى و باتعداد هرچه بيشترى به پيک نيک برويم. ميتوانيم در محله مان با بچه هاى محل تدارک جشن اول مه را ببينيم. ميتوانيم در محله جشنى حسابى به اين مناسبت برپاکنيم. مهم اين است که به هرشکلى که ميتوانيم متحدا اين روز را گرامى بداريم.

- به هر شکلى که خود را براى استقبال از اول مه حاضر ميکنيم، سعى کنيم که فضايى شاد، آزاد و راحت بر مراسمهايمان حاکم باشد، سعى کنيم که نفرت از استثمار و حکومت مدافعين کارمزدى و فقر در هوايى باشد که استنشاق ميکنيم. با پلاکاردهايى که براى اين روز حاضر ميکنيم، با شعارها و موزيکى که براى اين روز در نظر داريم و حتى با نوع لباسى که در اين روز ميپوشيم! پخش شيرينى، تبريک گفتن به هم و پيمان بستن براى ايجاد جهانى بدور از نفرت سرمايه دارى را فراموش نکنيم.

- براى اين روز تا آنجا که امکانش را داريم علنا پرچم هاى سرخ مان را به دست داشته باشيم! پلاکاردهايى را با شعارهاى زنده باد آزادى و برابرى! اعلام حمايت از مبارزات کارگران، مرگ بر سرمايه دارى! مرگ بر استثمار! زنده باد سوسياليسم! آزادى، برابرى، حکومت کارگرى! و مرگ بر جمهورى اسلامى! قبلا حاضر کنيم و در مراسمهايمان در هرکجا که هست، آويزان کنيم. همين شعارها را از همين امروز بايد در هرکجا که هستيم بر در و ديوار بنويسيم.

- در اين مراسمها سعى کنيم که سخنرانى داشته باشيم. کسى خودش را براى صحبت در مورد اول مه و مطالبات ما آماده کرده باشد. اگر در محله اين جشن را بگزار ميکنى، خيلى راحت ميشود کسى براى مردم محل در اين رابطه صحبت کند. اگر مراسم رسمى ترى را در نظر داريم، سعى کنيم بجاى خواندن متن، که معمولا رسم چنين مراسمهايى است، سخنرانى داشته باشيم. اعلام کنيم که هر کسى که ميخواهد ميتواند از اين تريبون ما در مورد اين روز صحبت کند. هرکسى شايد نتواند مقاله بنويسد، صحبت از زندگى و آروزهاى انسانى و تلاش براى دست يافتن به آنها را اما هرکسى ميتواند بکند. خطوط سخنرانى در مورد اين روز را ميتوان از پيش تعيين کرد.

- اين روز در عين حال بايد روز شناساندن حزب کمونيست کارگرى و سازمان جوانان کمونيست هم باشد. بايد اطلاعيه ها و تراکتهاى اين حزب و اين سازمان را وسيعا تکثير و براى پخش آماده کرده باشيم. اين روز بايد مهر حزب کمونيست کارگرى را بر خود داشته باشد. اين حزب را معرفى کنيم و اعلام کنيم که طبقه کارگر با وجود اين حزب بزرگترين شانس به قدرت رسيدن را دارد. که اين حزب ضامن به زير کشيدن حکومت سرمايه دارى اسلامى و ايجاد جامعه آزاد و برابر سوسياليستى است. که بايد به اين حزب پيوست.

- گزارش دهى را فراموش نکنيد. سعى کنيد سريعا گزارشات برگزارى مراسمهاى خودتان و هر خبر ديگرى در رابطه با اول مه را به هر شکلى که مفيد ميدانيد به دست ما برسانيد.

پيشا براى همه تان اول مه ى سرخ و موفق را آرزو ميکنم.

رفيق شما

بهرام مدرسى

٣٠ فروردين ١٣٨٣ - ١٨ آوريل ٢٠٠٤