اول مه ۲۰۰۳، مصاحبه‌ای با نشریه جوانان کمونیست

سوال: اول ماه مه نزديک ميشود. به نظر شما اهميت اين روز براى جوانان چيست؟

بهرام مدرسى: اين روز روز کارگر است. روز اعلام خواست جهانى است که در آن خبرى از استثمار، کارمزدى و بالاو پائين نباشد. روز اعلام اين امر است که اگر کارگران بخواهند ميتوانند چرخهاى جامعه را از حرکت باز دارند. روز نشان دادن قدرت طبقه کارگر بعنوان اکثريت جامعه است، روزى است که در آن دادخواهى انسان آزاد و برابر عليه جامعه سرمايه‌دارى، چه با لباس اسلامى و چه "غربى" و سلطنتى، در مقابله جامعه قرار ميگيرد و درست به همين دليل از اهميت بسيار زيادى براى جوانان در ايران بايد برخوردار باشد.

جوانان در ايران جزو تهيدست ‌ترين اقشار جامعه هستند. بيکارى و اگر شانس بياوريم کار شاق با مزد کم سرنوشت و "آينده" درصد بسيار بالايى از جوانان است. جنبش جوانان به تنهايى نميتواند دادخواهى خود عليه اين نظام ظلم و استثمار را در ،مقابل جامعه قرار دهد. اين جنبش اما از طريق همراهيش با جنبش کارگرى ميتواند به تقويت اين اعلام جرم عليه نظام سرمايه‌دارى کمک کند. اين روز به نظر من بايد مورد توجه تمام جوانان و بخصوص جوانان چپ و کمونيست قرار گيرد.

سوال: جوانان چگونه ميتوانند با اين اعتراض همراه شوند؟ فراخوان شما چيست؟

بهرام مدرسى: شرکت فعال در جشنها و تظاهراتهاى اين روز حداقل کارى است که هر فرد يا محفل و جمعى ميتواند انجام دهد. در اين اعتراضات بايد شعارهاى اصلى جنبش کارگرى عليه سرمايه‌دارى، چه اسلامى و چه غير اسلاميش را تقويت کنيم. شعارهايى مثل: مرگ بر سرمايه‌دارى، زنده‌باد آزادى، رفاه، برابرى، مرگ بر تبعيض و نابرابرى، کارگران جهان متحد شويد و يا شعار زنده باد آزادى بيان، تشکل و اعتصاب را سر دهيم. سعى کنيم ببينيم که کارگران مخالف رژيم، مخالفان خانه‌کارگر در کجا جمعه ميشوند و ما هم به آنجا برويم. سعى کنيم که تعداد هر چه بيشترى از دوستان و هم محله‌اى هايمان را تشويق کنيم که با هم در اين تظاهراتها شرکت کنيم.ابتکارات زيادى ميشود انجام داد. در پارکها به جشن و پايکوبى بپردازيم. سعى کنيم که تريبونهايى براى بحث آزاد پيدا کنيم و آنجا در مورد اوضاع سياسى بحث و تبادل نظر کنيم.

سوال: فراخوان شما به جوانان و دانشجويان کمونيست چيست؟

بهرام مدرسى: سازمان دادن همان نکاتى که در سوال قبلتان به آنها اشاره کردم يکى از اصليترين کارهاى اين رفقا خواهد بود. در کنار اين پخش وسيع اطلاعيه‌هاى سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست‌کارگرى ايران در اين مراسمها، تراکتهاى حزب و شناساندن هرچه بيشتر حزب به مردم و کارگران، شعار نويسى و آويزان کردن پلاکاردهايى در مراکز عمومى شهر با طرح شعارهايى که در سوال قبل به آنها پرداختم. و گزارش منظم و سريع اين مراسمها به ما، به نظر من اهم وظايفى است که اين دوستان دارند.

۱۶-۴-۲۰۰۳