لغو حجاب اجبارى و جداسازى جنسى همين امروز


١٠ روز پيش دانشجويان تبريز لغو جداسازى هاى جنسى را در محيط کتابخانه شهر به رژيم تحميل کردند.

اين هفته در تجمعى اعتراضى دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامى يزد خواهان لغو حجاب اجبارى و جداسازى‌ها جنسى شدند.

چند ماه پيش دانشجويان دانشگاه اروميه همين خواست را در اعتراضات خود در مقابل رژيم اسلامى قرار دادند.

٢٠٠ نفر از دانشجويان دانشگاه مهندسى شيمى تبريز به رژيم اولتيماتوم داده‌اند که اگر يکى از کارمندان حراست از محيط دانشگاه اخراج نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

اين اعتراضات در کنار اعتراضات ديگرى که بخشا انعکاس پيدا نميکنند، بيان دور تازه‌اى در جنبش دانشجويى هستند. دور تازه‌اى که خواستى روشن و انسانى را در مقابل رژيم اسلامى قرار ميدهد: لغو حجاب اجبارى و جداسازى جنسى!اين‌ ديگر جلسات و تجمعات دوم خردادى هاى سابق و جبهه دمکراتيک‌هاى جديد نيست که محيط سياسى دانشگاه‌ها را رقم ميزند. اين خواستهاى انسانى نسلى که ميخواهد آزاد و برابر زندگى کند است که در محيط دانشگاه‌ها موج ميزند. اين انسانى ترين خواست براى نمايندگان دوم خردادى رژيم در جنبش دانشجويى برابر با کفر کبير و از دست رفتن دين و ايمانشان است. دانشگاه‌ها اما محل خرافات و ارتجاع اسلامى نيستند، دانشگاه محل نماز جمعه و اداره‌‌منکرات نيست. لغو حجاب اجبارى و جداسازى جنسى را بايد به صدر خواستهايمان بدل کنيم.رژيمى که ماندن و نماندنش به اين وابسته‌‌باشد که روسرى و حجاب زنان چند سانتيمتر بالا يا پائين ميرود، بهرحال رفتنى است. اين رژيم بايد برود. آزادى قطعى از نفرت حجاب و اسلام در گرو به زير کشيدن قطعى حکومت اسلامى در ايران است. براى اين اما بايد از هرفرصتى براى تحميل اين خواست انسانى در هر کجا که امکانش را داريم استفاده کرد.لغو حجاب اجبارى در محيط دانشگاه‌ها، لغو جداسازى جنسى در سرويسهاى دانشگاه و محيط دانشگاه‌. اين را ميشود همين امروز به رژيم اسلامى تحميل کرد. اين کار را دانشجويان تبريز کردند. مبارزات و اعتراضات حول اين شعار واحد امکان عمل مشترک را به تمام دانشجويان دانشگاه‌ها ميدهد. هر‌کجا که در دانشگاهى اعتراضى براى اين خواست درگرفت بايد سريعا آنرا به خواست عموميمان تبديل کنيم. بايد از دانشجويان يزد حمايت کرد. با حمايت فعالمان از آنها امکان حمله رژيم را به دانشجويان يزد بايد گرفت.

محيط دانشگاه‌ها را با شعارهاى لغو حجاب اجبارى و لغو جداسازى جنسى پر کنيم.

بهرام مدرسى

دبير کميته مرکزى سازمان جوانان کمونيست

١٩ ارديبهشت ١٣٨١

۱۰-۵-۲۰۰۲