کنفرانس اول سازمان جوانان حکمتیست، مصاحبه‌ای با نشریه جوانان حکمتیست

اوت ۲۰۰۵

 

گفتگو با بهرام مدرسی

 

 

اولین کنفرانس سازمان جوانان حکمتیست دو هفته قبل برگزار شد اول از همه بخاطر برگزاری موفق آن به شما تبریگ می گویم. لطفا برای خوانندگان کمونیست درباره اصلی ترین جهتگیری و مصوبه این کنفرانس بگوئید.

 

بهرام مدرسی: با تشكر از تبریكاتتان. این كنفرانس بعد از حدود ١٠ ماه از تشكیل سازمان جوانان حكمتیست برگزار شد و قرار بود كه از یكطرف به ارزیابی فعالیتهای تاكنونی این سازمان و از طرف دیگر به اساسی ترین جهت گیری های فعالیت های آینده سازمان جوانان بپردازد. تا آنجا كه به گزارش فعالیتهای ما و ارزیابی از آنها مربوط میشود، كنفرانس گزارش اراﺋه شده توسط هیت اجرایی كه از طرف من به كنفرانس اراﺋه شد را تایید كرد. مهمتر از مبحث گزارش اما این بود كه خوب این سازمان میخواهد به كجا برود و چه بكند؟ كه اینجا به نظر من مهمترین مصوبه این كنفرانس "سند مبنای فعالیت های سازمان جوانان حكمتیست" است. در این سند ما ضمن اینكه به موافقیتهای تاكنونیمان نظر داریم، به خود بعناون یكی از اصلیترین سازمانهای مطرح در سیاست امروز ایران نگاه میكنیم و اعلام میكنم كه میخواهیم به یكی از اصلی ترین نیروهای دخیل در سیاست در ایران تبدیل شویم. در این سند گفته شده است كه از نظر ما اهم اقداماتی كه این سازمان را به این موقعیت ارتقا میدهد چه هستند و ایبكه با اتكا به این موقعیت چه تاثیر معینی بر سیر تحولات جامعه ایران میخواهیم داشته باشیم، تا روزی كه رژیم اسلامی سرنگون میشود و با تلاش ما جامعه ای آزاد و انسانی بجای آن ساخته میشود. در این سند به نقش ما، كل اعضا و هواداران و كادرها و كل كسانی كه خود را با این سازمان تداعی میكنند و كل جوانان در آن مملكت در تاثیر گذاری بر سیر تحولات اجتماعی چه در جریان سرنگونی رژیم اسلامی و چه بعد از آن اشاره شده است.

در این سند اعلام شده است كه چگونه جنبش جوانان در ایران میتواند و باید خود را برای روزهای تعیین كننده ای كه قدرت سیاسی به مسله روز مردم در خیابان و محله تبدیل شده است، آماده كند. خواندن و بررسی این سند را به همه خوانندگان نشریه شما توصیه میكنم.

ما در آینده سعی خواهیم كرد كه مباحثات مربوط به این سند را و همینطور گامهای عملی تر برای اجرای مفاد آنرا در اختیار عموم قرار دهیم.

 

در كنار تصویب این سند باید به تصویب قراری دررابطه با "بیانیه حقوق جهانشمول انسان" اشاره كنم. تصویب این بیانیه برای ما اهمیت زیادی داشت. ما مصر هستیم، چه در جریان تحولاتی كه منجر به سرنگونی رژیم اسلامی میشوند و چه بعد از آن در هر كجا كه امكانش را داریم، در محلات یا دانشگاه ها و مراكز كار این سند را بعنوان مبنای قانون اعلام كنیم و وسیعترین پشتیبانی را برای آن جلب كنیم.

 

 

سازمان جوانان حکمتیست چگونه و با چه آمادگی و ابزاری به تحولات جاری و سرنوشت سازمان در ایران پاسخ می دهد؟

 

بهرام مدرسی: فكر میكنم ما آمادگی دخالت در تحولات جاری را هم داریم و هم نه! وقتی به بیلان كار این سازمان كه فقط ١٠ ماه از زندگی آن میگذرد نگاه میكنم، خوشبین هستم كه ما به اصطلاح "كالیبر" و توانایی جواب دادن به بسیار از مسایلی را كه در آینده برای ما مطرح خواهند شد را داریم. تحولات جاری بسیار "متحول هستند" و تنها سازمان یا حزبی كه به روشنی بداند كه چه میخواهد و چه نمیخواهد و امكان همراه كردن وسیعترین تعداد توده های مردم و جوانان را با خود داشته باشد، برنده است. فكر میكنم كه ما در كنار حزب حكمتیست ها از این امكان و توانایی برخوردار هستیم. اما وقتی كه به طول و عرض مسایلی كه باید به آنها جواب بدهیم نگاه میكنم، فكر میكنم كه هنوز كارهای بسیار بزرگتر و جدی تری از آنچه كه تاكنون انجام داده ایم، برای انجام وجود دارند. نكات بسیاری از آنها در سندی كه در سوال اولتان به آن اشاره كردم وجود دارند.

 

ابزار ما برای دخالت در تحولات آینده در درجه اول دست های به هم داده شده و اتحادی است كه حول انجام این اهداف تا كنون بوجود آورده ایم و باید بسیار بسیار بیشتر از این وسعت پیدا كند. اصلی ترین ابزار ما متشكل كردن جوانان در وسیعترین شكل ممكن است. فكر میكنم ما ابزاری بجز احتاد مردو اینكه دستشان را در دست هم بگذاریم و روشن اهداف و سیاستها را ترجمه كنیم نداریم.

به اعتصاب عمومی مردم در كردستان در هفته گذشته نكاه كنید. این ابعاد كوچك ولی بسیار بزرگ و پر اهمیت آن ابزاری است كه به آن اشاره كردم و بگذارید همینجا از این تریبون شما استفاده كنم و از همه جوانان بخواهم كه به این سازمان بپیوندند. ما هر دستی را كه بطرف مان دراز شود، از صمیم قلب میفشاریم.