پيام به مناسبت چهارشنبه سورى ۱۳۸۲

رفقا و دوستان عزيز،

چهارشنبه سورى را در پيش داريم. اين روز براى ما امکانى است که خواست همه‌مان براى سرنگونى جمهورى اسلامى را اعلام داريم. در اين روز بايد پرچم مبارزات مردم خاتون آباد، بم، فريدون‌کنار و ايذه و سنندج را عليه رژيم اسلامى بلند کرد. در اين روز با جشن و شادى وسيع‌مان و با شعار آزادى، برابرى، مرگ بر جمهورى اسلامى محلات و خيابانهاى شهرهايمان را به تسخير خود درآوريم.

رژيم اسلامى به مرگ خود نزديک ميشود. قدرت اعتراض و اتحاد ما براى به زير کشيدن اين رژيم خفقان اسلامى بايد اين رژيم سياه را به زباله‌دان انداخته و جامعه‌اى آزاد و برابر را ممکن کند.

اين امروز ديگر واقعيتى است که اگر رژيم اسلامى هنوز سرپا مانده است، دليلش نه اين است که مردم اين رژيم را ميخواهند، دليلش نه اين است که اين رژيم با خامنه‌اى و خاتمى ميتوانند راه‌حلى براى خروج از بحران ماندن و نماندنشان داشته باشند. تنها دليل ماندن آنها اين است که مردم، زنان، جوانان، معلمان و کارگران آن نيرو و حزبى که دست همه‌شان را در دست يکديگر بگذارد و آنها را براى سرنگونى اين رژيم رهبرى کند را بخوبى نميشناسند.

اين حزب امروز خوشبختانه موجود است. اين حزب کمونيست کارگرى است. بايد به اين حزب پيوست و پرچم اين حزب را در مبارزه عليه رژيم اسلامى در هرکجا که هستيم، بدست گيريم. بايد اين ضدمذهبى‌ترين، انسانى‌ترين و راديکالترين و لايق‌ترين نيروى تاريخ سياسى ايران را به همه شناساند.

چهارشنبه‌سورى امکانى است براى ما که پرچم اين حزب را وسيعا در محلات، خيابانها و شهرهايمان به دست گيريم.

من براى همه‌شما روزهايى شاد و موفق را آرزو ميکنم و اميدوارم که در آينده‌اى نزديک دست در دست هم جشن سرنگونى اين رژيم اسلامى و اعلام حکومت آزاد و برابر انسانها را برپا کنيم.

بهرام مدرسى

١٥ اسفند ١٣٨٢

۱۵-۳-۲۰۰۴