پلاتفرم دور آتى فعالیت سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست


 

توضیح بهرام مدرسى

پلاتفرم پیشنهادی من به پلنوم پنجم کمیته مرکزی سازمان جوانان کمونیست را ملاحظه میکنید. این پلاتفرم به تصویب پلنوم رسید. مستقل از اینکه سازمان جوانان کمونیست حاضر، پس از خارج شدن ما از آن، این پلاتفرم را مبنای عمل خود قرار میدهد یا نه، این پلاتفرم مبنای عمل ما، سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست، خواهد بود.

روشن است هر جا که در پلاتفرم نامى از حزب کمونیست کارگری ایران آمده بود، به حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست تغییر داده شده است.

پلاتفرم دور آتى فعالیت سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست

تیر ١٣٨٣ - جولای ٢٠٠٤

 

مقدمه: اوضاع سیاسى در‌ایران دستخوش تحولات جدی است. رژیم اسلامى در شرایطى که همه‌‌‌آلترناتوهای مطرح برای خارج کردن رژیم از زیر ضرب مبارزات مردم راه بجایى نبردند، امروز بخصوص درتنگنای نجات خود گرفتار است. خارج شدن کنترل اوضاع برای رژیم بسیار محتمل است. این همه احزاب سیاسى را به مصاف کوبیدن مهر‌خود بر شرایط امروز و تلاش برای کسب قدرت سیاسى کشانده‌است. سازمان ما باید در این جدال شرکت کند و بیشترین تلاش را برای به قدرت رساندن حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست و پیروزی انقلاب سوسیالیستى مبذول دارد.

 

تبدیل شدن به نیروی موثر در صحنه سیاست ایران سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست یکى از سازمانهای سیاسى بزرگ و مطرح در جنبش جوانان و مردم برای سرنگونى رژیم اسلامى است. این سازمان باید به یکى از نیروهای اصلى که شرایط سیاسى را به نفع سرنگونى قطعى رژیم اسلامى و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برابر سوق میدهد، تبدیل شود. جنبش اعتراضى و ابتکار تحرک اعتراض عمومى علیه جمهوری اسلامى و تحرک اعتراضى در میان جوانان میتوانند و باید به نام ما ثبت شوند. ابتکار گسترش سازمانیابى توده‌ای در دانشگاه‌ها و محلات میتوانند و باید در دست ما باشد. سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست به این اعتبار باید دخیل در مبارزات مردم و جوانان در هر شهر، محله، محیط کار، دانشگاه‌ها یا مدرسه باشد و برای همه جوانانى که خواستار مبارزه‌ای متحد و یکپارچه برای سرنگونى رژیم اسلامى و ایجاد جهانى آزاد و برابر هستند، قابل دسترس و پیوستن باشد. هدایت نقشه‌مند این مجموعه اقدامات به معنای تبدیل ما به نیروی موثر در صحنه سیاست ایران و تاثیر گذار در تحولات امروز جامعه است. دستیابى ما به این موقعیت مترادف با ایجاد تناسب قوای جدیدی به نفع مبارزات مردم و جوانان است که شرط آن اجرای موافقیت آمیز اقدامات زیر در این دوره میباشند.

 

اقدامات ما: گسترش و توده‌ای شدن شبکه‌های اعضا و فعالین سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در محلات و مراکز آموزشى در سطح کل کشور.

- ساده‌تر کردن راه‌های عملى پیوستن به سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست.- ساختن و گسترش اسکلت کادری محکمى که بتواند شبکه‌های اعضا و فعالین سازمان را در محل هدایت کند.

- معرفى و توزیع منظم و وسیع ادبیات منصور حکمت.

- استاندارد کردن سطح آموزش سیاسى و عملى کادرهای سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست.

- برگزاری کنگره دوم سازمان - عروج رهبران و شخصیتهای با اتوریته سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در جنبش جوانان و از این راه تامین رهبری سراسری و محلى مبارزات و اعتراضات جوانان در محلات یا دانشگاه‌ها.- رفع موانع فرهنگى، اجتماعى و سیاسى فعالیت زنان و دختران جوان و فراهم کردن شرایط عروج این اتوریته ها و رهبران در جنبش برابری زن و مرد. - گسترش وسیع دامنه حضور سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در محلات. شکل دادن به ارگانهای تشکل جوانان در محلات و هدایت کردن فضای سیاسى محلات.- گسترش وسیع دامنه نفوذ سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشى دیگر. تبدیل شدن به پرچم کمونیسم و چپ در این محیطها و هدایت فضای سیاسى این مراکز.- مبارزه و افشای بى‌امان جریانات سیاسى چون سلطنت‌طلبان، وابستگان به دوم خرداد و جریان ملى‌-‌اسلامى در محیطهای دانشگاهى

- تلاش در ایجاد تشکلهای صنفى و سیاسى وسیع توده‌ای جوانان در‌محلات و دانشگاه‌ها.

- گسترش دامنه انتشار نشریات محلى در دانشگاه‌ها.- باتوجه به شرایط سیاسى مطلوب در کردستان برای ما، تلاش درگسترش نفوذ سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در کردستان. - کسب آمادگى برای شرایط اضطراری و به دست گرفتن ابتکار برچیدن جمهوری اسلامى و کنترل اوضاع دانشگاه‌ها و محلات.

- گسترش شبکه ارتباطات سازمان در میان سربازان.

- راه‌اندازی فوری برنامه‌های تلویزیونى سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست.- گسترش منابع مالى سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست. تامین منابع مالى برای شروع به‌کار برنامه‌های تلویزیونى سازمان

- آغاز پخش برنامه‌های رادیویى سازمان.

- گسترش و قوام بخشیدن به واحدهای سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در خارج کشور.

- تبدیل واحدهای سازمان در خارج کشور به نمایندگان و سخنگویان خواستها و مبارزات جوانان در ایران. - راه‌اندازی و گسترش برنامه‌های رادیویى محلى واحدهای سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در خارج کشور.- گسترش سقف انتشار و توزیع نشریه جوانان کمونیست و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان در ایران و خارج کشور.

 

آغاز سیر سرنگونى رژیمجامعه ایران هیچ گاه به این میزان حکومت اسلامى را پس نزده است. نفرت از رژیم، اعتراضات هرروزه از جایى و به بهانه ای، ایران را در آستانه یک انفجار سیاسى، یک انقلاب، یا یک شرایط متحول و پر تب و تاب که در آن امکان اعمال اراده مستقیم مردم به شکل وسیعى فراهم شده باشد قرار داه است. میتوان تصور کرد که جمهوری اسلامى علیرغم اینکه هنوز سرکار است، اما قدرت عمل را از دست داده‌است، زندانیان سیاسى آزاد میشوند، کابینه‌های دولتى پشت سرهم عوض میشوند. حکومت نظامى بخشا مطرح میشود. اعتراضات و تظاهراتهای روزانه چهره جامعه را تغییر میدهند. مردم و جوانان روزانه خواستهای روشنتری را طرح میکنند. سازمانها، نهادها و تشکلهای مختلفى شکل میگیرند. این دوره دوره اتفاقات بسیار مهمى است. احزاب سیاسى هریک تلاش میکنند مهر خود را برتحولات این دوره بکوبند. تعیین تکلیف قدرت سیاسى به مسئله روز تبدیل میشود.در ایندوره باید با اتکا به قدرت عملى و اجتماعى که در دوره قبل کسب کرده‌ایم، نیروی هرچه بیشتری را حول شعارها و مطالبات حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست متحد سازیم. هدف ما قرار گرفتن در راس مبارزات و اعتراضات مردم، تبدیل شدن به رهبر این اعتراضات و به قدرت رساندن حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و اجرای برنامه یک دنیای بهتر و برقراری سوسیالیسم است. تلاش ما این است که در دل این تحولات حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست و سازمان جوانان آن به یک آلترناتیو مطرح برای شکل دادن به آینده ایران تبدیل شوند.

اقدامات ما

- هماهنگى کامل با رهبری حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست.

- تشکیل رهبری نشسته سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در ایران.

- دائر کردن فوری دفاتر سازمان جوانان کمونیست - حکمتیست در محلات و دانشگاه‌ها در سطح کل کشور.

- عضوگیری وسیع و دعوت عمومى از جوانان برای پیوستن به این سازمان.

- طرح وسیع و تبلیغ وسیع اهداف و مطالبات ما.

- سازمان دادن جلسات وسیع و بزرگ در محلات و دانشگاه‌ها در معرفى اهداف ما.

- روزانه کردن پریود انتشار نشریه جوانان حکمتیست. و انتشار و توزیع وسیع این نشریه.

- تشویق به ترک‌‌خدمت و خنثى کردن نیروهای مسلح رژیم.

- تلاش در ایجاد تریبون رادیو و تلویزیونى برای سازمان در ایران. - کنترل کامل محلات در هرکجا که امکانش را داریم. توده‌ای شدن سازمان محلى ما در محلات برای اعمال قدرت مردم. اعلام بیانیه حقوق جهانشمول انسان بعنوان مبنای خواست و حقوق مردم در این محلات.- کنترل کامل دانشگاه‌ها در هرکجا که امکانش را داریم. توده‌ای شدن سازمان محلى ما در این مراکز. اعلام بیانیه حقوق جهانشمول انسان بعنوان مبنای خواست و حقوق دانشجویان در این مراکز.

- شکل دادن به میلیس نظامى سازمان هرجا که امکانش بود.

سرنگونى جمهوری اسلامى و قدرت‌گیری حزب کمونیست کارگری اقدامات سازمان در این دوره در هماهنگى با رهبری حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در محل اتخاذ خواهند شد.