آرم سازمان جوانان حکمتیست، مصاحبه‌ای با نشریه جوانان حکمتیست

 

بوامبر ۲۰۰۴

 

جوانان حكمتیست: آرم سازمان جوانان كمونیست – حكمتیست به تصویب رسید. چه احتیاجی به آرم است؟

 

بهرام مدرسی: داشتن آرم بخشی از شناساندن خودمان به جامعه است. چه احزاب سیاسی و چه هر ارگان و یا سازمانی كه تلاش دارد خود را به جامعه معرفی كند، از این امكان استفاده میكند. برای ما بعنوان یك سازمان سیاسی، داشتن آرم و استفاده از این امكان به طبع آن از اهمیت بمراتب بیشتری برخوردار میشود.

 

جوانان حكمتیست: برای شما آرم سازمان جوانان چه چیز را باید بیان كند؟ و این آرم مشخصا چه چیز را میخواهد برساند؟

 

بهرام مدرسی: آرم سازمان جوانان باید سازمان جوانان را بشناساند. این خیابانی دوطرفه است. سازمان جوانان آرم خود را معرفی میكند، مردم و جوانان ابتدا این آرم را با سازمان جوانان، با نام آن و با كل تصویری كه از آن دارند میشناسند و از طرف دیگر با شناخته شدن آرم، این دیگر خود آرم است كه كلیت سازمان ما را در ابعاد بزرگتری معرفی میكند. بنابراین خود آرم ابتدا به ساكن قرار نیست چیزی بیشتر از نامی كه پای آن نوشته شده است را معرفی كند. سازمان جوانان كمونیست – حكمتیست. برای ما مهم این بود كه آرم ساده و مدرن باشد و كشیدنش كسی را با مشكل روبرو نكند.

 

جوانان كمونیست: چرا از سمبل های "كلاسیك" مثل داس و چكش، پرچم و یا ستاره استفاده نكردید؟

 

بهرام مدرسی: این سمبل ها برای یك جنبش معین و یك تاریخ معین "كلاسیك" هستند. جنبشهای معینی در مقاطع مختلف الگوهای معینی را از آرم به دست داده اند، همانطور كه در جواب سوال قبلتان گفتم، آرم بعد از مدتی خود بیانگر یك نوع سیاست معین و تفكر معین میشود. در اینجا داس و چكش و ستاره هم به خودی خود اگر ما آنرا بعنوان آرم خود معرفی میكردیم، ما را با جنبشی معین تداعی میكرد كه خوب سابقه و تاریخچه ای دارد كه با اهداف و سیاستهای ما جور درنمیایند. از طرف دیگر كشیدن داس و چكش روی در و دیوار هم بسیار مشكل است.

 

جوانان حكمتیست: پیشنهادات دیگری هم جز این آرم مصوب بود؟

 

بهرام مدرسی: رفقای زیادی آرمهای مختلفی را پیشنهاد كرده بودند. بخش زیادی از آنها به نظر من آرمهای خوبی بودند، ما ولی میبایست تنها یك آرم را تصویب میكردیم. سلیقه هم در انتخاب آرم حتما نقش بزرگی بازی میكند. در جلسه هیت اجرایی بعد از چندین بار بحث در این باره، این آرم به تصویب رسید.

 

جوانان حكمتیست: این آرم یك ضربدر است. این ضربدر قرار است چه چیزی را بیان كند؟

 

بهرام مدرسی: قرار است آرم ما باشد و ما را بیان كند! كشیدنش ساده است و هر كسی در مدت زمان كوتاهی میتواند آنرا هر جا كه بخواهد بكشد. ببینید. ستاره برای مثال قرار است چه چیزی را بیان كند؟ ارتش آمریكا را كه علامتش ستاره است؟ یا دولت چین را؟ یا چه گوارا؟ یا هزاران هزار بنگاه و سازمان و دولت را كه همه آرم شان ستاره است؟ همه از ستاره استفاده میكنند. اینكه این ستاره قرار است چه چیزی را بیان كند؟ بیشتر به تبیینی برمیگردد كه شما از آن حزب، دولت، ارتش یا هر چیز دیگری دارید.

آرم سازمان به نظر من ساده و مدرن است. درست مثل خود سازمان ما.

 

جوانان حكمتیست: انتظارتان از جوانان در این رابطه چیست؟

 

بهرام مدرسی: آنرا به همه بشناسانند و همه جا بكشند. در محله یا دانشگاه و هر جای دیگری كه هستیم. این آرم را باید همه جا كشید و دیدن آن باید به همه بگوید كه: آها پس جوانان حكمتیست اینجا هم هستند، باید آنقدر این آرم را تكرار كرد و كشید كه اگر جوانی میخواهد به سیاست حتی فكر كند، فورا به یاد این آرم و در نتیجه آن این سازمان بیافتد. امروز آرمهای محصولات مختلف آنقدر تكرار میشوند كه اگر میخواهد چیزی بخرید و یا حتی وقتی به خریدن آن فكر میكنید، اتوماتیك آرم فلان شركت تولید كننده به ذهنتان میرسد، همین اتفاق باید با این آرم و مخاطبینش بیفتد. خود ما البته تلاش خواهیم كرد كه این اتفاق بیفتد ولی بخش زیادی از كار بعهده عزیزانی است كه این سازمان را سازمان خودشان میدانند. آنرا همه جا بكشید و به همه معرفی كنید! این انتظار من است.