شيرين عبادى، ١٦ آذر، کنگره ٤

اکتبر ۲۰۰۳

مصاحبه راديو انترناسيونال با بهرام مدرسى دبير سازمان جوانان کمونيست

سيما بهارى: مسئله شيرين عبادى و جايزه نوبل همچنان مسئله داغ روز است و در موردش صحبت مى شود، واکنشى که جوانان نسبت به اين مسئله نشان مى دهند و کلا تاثيرى که اين مسئله در ميان جوانان مى تواند داشته باشد چيست؟

بهرام مدرسی: شيرين عبادى قصدش اصلاح جمهورى اسلامى، اصلاح اسلام و يک اعتبارى براى اسلام کسب کردن است، فکر مى کنيد اين مسئله چقدر شانس در ميان جوانان دارد؟بهرام مدرسى: من فکر مى کنم خود جوانها مشکل اصلى هستند که نه تنها خانم شيرين عبادى بلکه خود رژيم، پروژه خاتمى و تمام کسانى که جايزه صلح نوبل را به خاطر اسلام سياسى و مسلمان بودن خانم شيرين عبادى به ايشان دادند با آن روبرو هستندـ صورت مسئله اين است که اينها سالهاست تلاش مى کنند يا تلاش کردند که اسلام را اصلاح شده يا به قول يکى از دوستانمان پاستوريزه شده، به مردم بقبولانند و به بهانه اسلام رفرم شده سعى کردند مردم را بفرستند به خانه هايشان. که اين شکست خورد. پروژه دوم خرداد شکست خورد. اتفاقاتى مثل کنفرانس برلين افتاد، مردم و جوانان اين اتفاقات را از سر گذرانده‌اند و واقعا فکر نمى کنم يک بار ديگر اين پروژه نجات رژيم اسلامى و اسلام سياسى شانسى داشته باشد. به خصوص در ميان جوانان. آنجايى که به دانشجويان بر ميگردد، آنها خانم شيرين عبادى را مى شناسند. خانم شيرين عبادى سال گذشته در دانشگاههاى مختلف از جمله دانشکده فنى دانشگاه تهران در سالن چمران سخنرانى کرد. آنجا دانشجويان به دفاع ايشان از اسلام اعتراض کردند. در ١٦ اسفند سال ١٣٨١ در دانشگاه تهران به مناسبت روز زن صحبت از عدم تضاد اسلام با فمينيسم کردند و همانجا دانشجويان دختر و پسر با هو کردن ايشان به اين تلاش اعتراض کردند. به نظر من کيس خانم شيرين عبادى، کيسى که اساسا سعى کند اسلام را با انسانيت، اسلام را با بشريت آشتى دهد و بگويد که اين امکان پذير است، براى دانشجويان آزاديخواه شناخته شده است. همين ها را از دو خرداد و انجمن اسلامى ها و تحکيم وحدتى ها شنيده‌اند و پته اينها را روى آب انداختند. خود خانم شيرين عبادى و کيس دفاعشان از اسلام، از اسلام معتدل و پاستوريزه شده هم براى دانشجويان آشناست و بارها در جلسات گفت و شنود، جلوى خانم شيرين عبادى ايستادند و جواب ايشان را داده‌اند. من واقعا از حماقت آدمى که عليرغم کارنامه کثيف و مملو از سرکوب و فشار اسلام سياسى و رژيم اسلامى، پرچم دفاع از اسلام بشر دوست را بلند ميکند تعجب ميکنم. اين يا حماقت است يا تلاشى ارتجاعى براى از زير ضرب خارج کردن رژيم اسلامى. خانم شيرين عبادى مردم را دست‌کم فرض ميکند. اين کيس به نظر من در ميان دانشجويان و کلا جوانان شانسى ندارد. جوان در ايران ضد اسلام است. جوان در ايران ضد قرآن است. ضد قوانين اسلام و به هيچ وجهى حاضر نيست يک ذره از معيارها، فرهنگ و ضوابط و قوانين اسلام را رعايت کند. اين کيس به نظر من سکه يک پول شده، همين الانش بين جوانان سکه يک پول شده. ما روزانه، اطلاعيه ها و نوشته هاى مختلفى از دانشجويان مختلف در سطح کشور به دستمان مى رسد همين واقعيات را بيان ميکند.

سيما بهارى: آيا به نظر شما به طور کلى اسلام شانسى ندارد؟ يا اينکه جمهورى اسلامى و دو خرداد و امثال شيرين عبادى؟

بهرام مدرسى: به نظر من اسلام شانس ندارد. شانس نداشتن اسلام يعنى شانس نداشتن جمهورى اسلامى و همه آلترناتيوهايى که بخواهد يک سر سوزن از ارزشها و قوانين و ضوابط اسلامى را در آن جامعه نگهدارند. اين نکته‌اى است که ما از سالها پيش گفته‌ايم. همان موقع که اينها مى خواستند اسلام معتدل را با بسته‌بندى دوم خرداد به مردم بفروشند، ما اينرا گفتيم. ما اينرا در کنفرانس برلين گفتيم. و امروز هم در مقابل کيس خانم عبادى تکرار ميکنيم. اسلام سياسى بعد از حمله آمريکا به عراق امکان تحرک بيشترى را يافت. اينرا در تحولات عراق و فلسطين ميتوان ديد. ميبينيم که دسته‌هاى آدم‌کشى مثل حزب‌الله و حماس و جهاد جان تازه‌اى گرفته‌اند. ميبينيم که خود رژيم اسلامى بعلت روابطش با اسلاميون جنوب عراق در موقعيت ديگرى در مقابل آمريکا قرار گرفته‌است. اين يک طرف قضيه است. طرف ديگر قضيه اينست که ما در ايران شاهد روند ديگرى هستيم و آن هم اينست که مردم و به خصوص جوانان مقابل اسلام سياسى مى ايستند و مى خواهند اسلام سياسى را سرنگون کنند. من فکر مى کنم ايران شاهد يک رنسانس فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى عليه اسلام به طور کلى، و به طور مشخص عليه اسلام سياسى خواهد بود که ابعادش بسيار بسيار فراتر از ابعاد انقلاب کبير فرانسه خواهد بودـ ابعاد انقلاب ضد مذهبى در ايران کل منطقه را تکان خواهد دادـ کل اسلام سياسى را از صحنه تحرکات سياسى در منطقه و جهان بيرون خواهد کرد و حتى کل استراتژى کشورهايى مثل آمريکا و اتحاديه اروپا را تغيير خواهد داد. ما اين شانس را در ايران داريم که با زدن و سرنگون کردن جمهورى اسلامى دنيايى قشنگ تر ، دنيايى بهتر و دنياى انسانى ترى را براى ميليارد ها انسان روى کره زمين ممکن کنيم.ـ

سيما بهارى: اجازه بدهيد که نگاهى هم کنيم به ١٦ آذر. ١٦ آذر را در راه داريم. سنتا به عنوان روز اعتراض دانشجويان بوده‌است امسال هم صورت مسئله همين خواهد بود؟ نظر شما چيست ؟

بهرام مدرسى : ١٦ آذر با توجه به اوضاع سياسى که امروز در آن قرار داريم، ابعادش صرفا از اعتراضات دانشجويى بيرون خواهد آمدـ ببينيد هر جرقه اى در انبار باروتى که مدام منتظر انفجار است باعث يک انفجار اجتماعى مى شود و ١٦ آذر مى تواند يکى از اين جرقه ها باشدـ مستقل از اينکه ١٦ آذر سنتا از کجا آمده و چه کسانى آنرا طرح کردند، امروز اعتراضات روز ١٦ آذر تبديل شده به اعتراض به وجود جمهورى اسلامى. تبديل شده به اعلام خواست سرنگونى اين حکومت و برپايى جامعه اى آزاد و برابر. ما به عنوان سازمان جوانان کمونيست پرچمدار اين اعتراض خواهيم بود و از همين الان هم فراخوان ما به تمام فعالين و تمام دانشجويان چپ و کمونيست اينست که خودشان را براى اينروز حاضر کنند و با سازمان جوانان کمونيست تماس بگيرند. رژيم ممکن است که مثل ١٨ تير گذشته حکومت نظامى غير علنى اعلام کند، منتها اين هم کمکش نميکند. ما شاهد اعتراضات ٢٠ خرداد تا ١٨ تير بوديم، به نظر من ١٦ آذر بايد يک قدم ديگر ما را به سرنگونى جمهورى اسلامى نزديکتر کند و همانطور که گفتم فراخوان من به همه دانشجويان چپ و کمونيست و آزاديخواه اينست که خودشان را براى اين روز حاضر کنند و براى تضمين يک حرکت عمومى و سراسرى در سطح کشور با سازمان جوانان کمونيست و حزب کمونيست کارگرى ايران تماس بگيرند.

سيما بهارى: حتما ما در برنامه هاى بعدى به اين مسئله خواهيم پرداخت. اجازه دهيد به مسئله ديگرى بپردازيم و آن هم چهارمين کنگره حزب کمونيست کارگرى است که در دسامبر برگزار خواهد شد. احساستان نسبت به اين اتفاق چيست؟

بهرام مدرسى : در اين روزها اگر بشود از رويداد قشنگ و مهمى صحبت کرد، اين همان کنگره چهارم حزب کمونيست کارگرى ايران است. من با افتخار در اين کنگره شرکت مى کنم، من با افتخار جزء نمايندگان اين کنگره هستم و با صداى بلند همه انسانهاى آزاديخواه، همه جوانان کمونيست را دعوت مى کنم که اين کنگره را کنگره خودشان بدانند و نظراتشان را براى ما بفرستند تا به دست نمايندگان کنگره برسانيم. اگر بحثى، انتقادى، پيامى يا پيشنهادى دارند ، همه اينها را سعى کنند به دست ما برسانندـ اين دوستان و رفقا اگر در کنگره هم نتوانند شرکت کنند قطعا حضورشان از اين طريق محسوس خواهد بود. اميدوارم که کنگره بعدى را در تهران در استاديوم صد‌هزار نفرى بگيريم که آنوقت همه امکان شرکت در اين کنگره علنى را داشته باشندـ

-------------

با تشکر از نسيم رهنما در پياده و تايپ کردن اين مصاحبه.

۳۰-۱۰-۲۰۰۳