رفراندم پوچ است

 

بهرام مدرسی

١٠ آذر ١٣٨٣

 

اخیرا فراخوانی به امضای ٦ تن ( علی افشاری، رضا دلیری، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگار، اكبر عطری، مهرانگیز كار، محمد ملكی و عبدالله مومنی) برای برگزاری رفراندم در رژیم اسلامی انتشار یافته است.

فراخوان دهندگان خواهان رفراندم در رژیم اسلامی هستند. قرار است در حكومتی كه همین هفته اخیر جوانان را در انظار عمومی اعدام میكند، در حكومتی كه هنوز دختر و پسر اجازه ندارند آزادانه دست همدیگر را بگیرند، در حكومتی كه خواست پرداخت حقوق عقب افتاده كارگران بهانه كشتن و زندانی كردن آنها میشود، در حكومتی كه هیچ و مطلقا هیچ تفاوتی با طالبان در افغانستان ندارد، رفراندم اجرا شود!

 

چه كسی باور بر این دارد كه میشود حكومت اسلامی را پای اجرای رفراندم كشید؟ یك لحظه تصورش را بكنید كه به این بلاهت محض باور كنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

بجای تظاهرات و اعتراض دانشجویان برای كسب خواسته های سیاسی و اقتصادیشان باید نامه به سازمان ملل نوشت و یا از ولی فقیه بخواهیم كه رفراندم كند.

بجای اعتصاب برای پرداخت حقوق عقب افتاده از رفسنجانی بخواهیم كه به حرف ملت گوش كند و رفراندم كند.

بجای اینكه روسری ها را عقب بزنیم، فعلا با رعایت حجاب اسلامی ( چون هنوز در قانون اساسی آمده است) خواهان رفراندم در این حكومت شویم.

بجای اینكه دست در دست دوست پسر یا دخترتان بگذارید و به پارك بروید، فعلا دست نگه دارید تا آقا به رفراندم رضایت دهد.

بجای اعتراض برای آزادی همه زندانیان سیاسی، فعلا منتظر شوید تا ببینیم كه امضا به اندازه كافی برای رفراندم جمع شده یا نه؟ تازه اگر هم امضا به " اندازه كافی" جمع شده بود آنوفت لطفا منتظر شویم كه آقا قبول میكند یا نه؟

بجای اعلام اینكه ما حكومت خدا و اسلام و این جماعت مرتجع را نمی خواهیم، فعلا دست نگه دارید تا ببینیم كه در این اسلام و حكومت خدا اصلاحی یا رفراندمی بكنیم.

بجای . . . . .

 

میبینید كه نتیجه تنها كمك به ادامه حیات رژیم اسلامی است و هیچ چیز دیگر! مینیبید كه نتیجه "آرام" كردن مبارزه ما برای سرنگونی این حكومت وحشت اسلامی و دادن اراده ما به دست معامله "آقا" با "مراجع بین المللی" است.

این همان پرچم كهنه دوم خرداد است. به صفی كه تا همین امروز بیانیه این ٦ نفر را امضا كرده اند نگاهی بیاندازید. همه و دقیقا همه كسانی هستند كه دیروز پشت "لوتر زمان" خاتمی صف كشیدند و ما و شما را متهم به خشونت میكردند، همه آنها امروز پشت این بیانیه صف كشیده اند! از توده ای ها تا اكثریتی ها و كارمندان سابق وزارت اطلاعات و همه كسانی كه كارنامه شان هیچ چیز بیشتر از ركاب زدن برای رژیم اسلامی نبوده است، همه و همه را آنجا میبینید.

 

رفراندم پوچ است!

رفراندم فریبی بیش برای خارج كردن رژیم از زیر ضرب مبارزات مردم و "كنترل" كردن اعتراضات ما نیست! این را باید افشا كرد. ١٦ آذر نزدیك است و این جماعت تلاش خواهند كرد در مقابل شعار ما " نه" و "آزادی، برابری" شعار رفراندم را طرح كنند. جلوی این را باید گرفت!

ما نسلی هستیم كه كنفرانس برلین را بر سرشان خراب كردیم، پرچم رفراندمشان هم عاقبت بهتری نخواهد داشت! اینرا ما تضمین میكنیم!