دلیل بحران اروپا یونان نیست! داستان برعکس است.

 

جولای ۲۰۱۵

 

دلیل بحران اروپا یونان نیست! داستان برعکس است.این بحران اروپا است که انعکاسش را امروز در یونان نشان میدهد. در اروپا یورو بعنوان واحد پولی مشترک و بانک مرکزی اروپا بعنوان قدرت متمرکز افتصادی اروپا تعیین شد بدون اینکه قدرت سیاسی واحدی برای اروپا تعیین شده باشد. در این صورت آن کشور یا کنسرن های مالی که از قدرت مالی بزرگتری برخوردارند، تعیین میکنند که قدرت سیاسی در اروپای واحد چگونه باید عمل کند! خود این اما نه اتفاقی که نقشه از پیش تعیین شده دولت آلمان و کنسرن های مالی آن بودند. تولد یورو بعنوان واحد پولی اروپا همزمان با زدن و کوتاه کردن کل خدمات اجتماعی در آلمان در سال ۲۰۰۰ بود، برنامه اقتصادی که نام ٬هارتز٬ را گرفت. پایین آوردن سطح دستمزدها، تحمیل گرسنگی به کل جامعه کار کن در آلمان، کوتاه کردن دامنه فعالیت های اتحادیه های کارگری، پایین آوردن سقف مالیات کنسرن های مالی و غیره تنها جوانبی از این برنامه اقتصادی بودند. سال ۲۰۰۰ سال آغاز بالا بردن سطح نرخ سود سرمایه در آلمان بود، سالی که همراه با تسخیر بازارهای اروپا از طرف کنسرن های مالی آلمانی شد.

آلمان تبدیل به قدرت اصلی مالی اروپا میشود، قدرت مالی که به یمن نبودن قدرت سیاسی متمرکز در اروپا تعیین میکند که تکلیف سیاست در اروپا چه میشود؟ این هم اتفاقی نبود و نیست!
یونان آینه این واقعیات را مقابل اروپا قرار داد. دولت سیریزا به کمونیست است و نه قصد انقلاب سوسیالیستی در یونان را دارد. دولتی است که واقعیات تحمیل شده به میلیونها انسان را در اروپا مقابل همه قرار داد. نشان داد که سیاست در اروپای واحد سیاست پولی کنسرن های مالی آن و در راس همه آنها آلمان است.

جلسات پی در پی وزیران و روسای دول اتحاد اروپا فقط درباره میزان و چگونگی حل مشکل مالی یونان نیست! درباره این واقعیات تعیین کننده تر است. خروج یونان از اروپا سیگنالی به باقی دول اروپا است که چنانچه برنامه های مالی دیکته شد را اجرا نکنند، اخراج میشوند!

مشکل امروز یوانان مشکل فردای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتقال و سلوونی است!

سوال این است که آیا دولت آلمان از این موقعیت خود دست میکشد؟ فعلا که فرانسه و ایتالیا امروز از سیاست های دولت آلمان فاصله گرفته اند.

یا دولت آلمان با امتیازاتی از موقعیت خود دست میکشد و راه را برای قدرت سیاسی متمرکز در اروپا را بازمیکند و یا اینکه راه دومی را برای ادامه همین وضع تا انتخابات آتی یکی از کشورهای بالا پیدا میکنند چیزی که بحران اروپا را با قدرت بیشتری در مقابل همگان قرار میدهد، اوضاع اما آنروزاز امروز بدتر خواهد بود.