در حاشيه ترس رفسنجانى از رشد مارکسيسم در ايران

جون ۲۰۰۶

بهرام مدرسى

رفسنجانى روز شنبه ٢٦ خرداد‌‌ماه در جلسه‌اى با جمعيت موتلفه اسلامى گفت که: "برخى جريانات داخلى سعى در ترويج انديشه‌هاى سکولاريستى و تضعيف افکار اسلامى و اعتقادات دينى در جوانان را دارند." و در ادامه گفت: "انديشه‌هاى ملى‌گرايى، مارکسيستى و سکولاريستى فاقد پايگاه اجتماعى در جامعه هستند"

اين جملات رفسنجانى بيشتر از اينکه رو به "ملى‌‌گرايان" داشته باشد، رو به مارکسيستها دارد. "ملى‌گرايان" ما ديرى است که ديگر جواب خواستهاى انسانى و سکولار نسل جوان ايران را ندارند. اينرا هم خودشان ميدانند و هم جناب رفسنجانى. مشکل کمونيستها هستند.

رفسنجانى که رئيس مجمع‌‌تشخيص مصلحت جمهورى اسلامى هم هست، تشخيص داده است که جوانان ايران نتنها عقيده‌اى به "اعتقادات‌‌مذهبى‌" ندارند بلکه روز به روز بيشتر به مارکسيسم و سکولاريسم روى مياورند. اما چرا؟

سکولاريسم و آرزوى زندگى بدون خفقان اسلامى، زندگى بدور از فرهنگ متحجر و عقب افتاده "ايرانى" که سر‌تا پايش آغشته به اسلام و زن ستيزى است، آرزوى دنيايى که در آن زن و مرد با هم برابر باشند، آرزوى دنيايى که در آن خبرى از استثمار و بيکارى و گرسنگى نباشد، آرزوى دنيايى که بالاترين حد آزادى‌هاى شخصى و اجتماعى در آن وجود داشته‌‌باشد، نسل جوان ايران را متوجه کمونيستها و مشخصا حزب کمونيست‌‌کارگرى ايران کرده است.

اينرا هم آقاى رفسنجانى ميداند!

خطاب من به رفسنجانى اين است که: طوفان در راه است! شما نه شاه هستيد و نه شاه‌زاده که به مصر فرار کنيد. روز جوابگويى به تمام جناياتتان در دادگاه‌هاى مردمى نزديک ميشود.

و خطابم به همه آن جوانانى که رو به مارکسيسم کرده‌اند اين است که: امروز براى اولين بار در تاريخ ايران حزب کمونيستى کارگرى وجود دارد که عزم کرده است به اين نکبت اسلامى- سرمايه‌دارى خاتمه دهد. به آن بپيونديد و بيائيد که با تلاش مشترکمان دنيايى را که محقش هستيم بوجود آوريم. آينده ميتواند فقط از آن ما باشد! به حزب کمونيست کارگرى ايران بپيونديد!

۱۷-۶-۲۰۰۲