تف به اسلام و حکومت اسلامى!

بهرام مدرسى

از هنگامى که ماه رمضان براى جمهورى اسلامى آغاز شده است، دور ديگرى از عربده کشى سران رژيم و مامورانش هم شروع شده. دوباره لشکر کلاه کجهايشان را به خيابانها روانه کرده‌اند تا جوانان و مردم را بترسانند. همه بايد روزه بگيرند و "شئونات اسلامى" را رعايت کنند حتى بيماران هم بايد روزه بگيرند. کلاه کجاهايشان را به خيابانها آورده‌اند تا تجربه تابستان گذشته را دوباره از سر بگذرانند. دو جبهه، دو طرف و دو جنبش در مقابل هم قرار گرفته‌اند. در يکطرف جمهورى اسلامى با تمام منقدين مسلمان و غير مسلمانش، آنها که نفعى در ماندن اسلام و قوانين کثيفش دارند ايستاده‌اند، و در طرف ديگر جوانان و مردمى که نه ميخواهند قوانين اسلامى را تحمل کنند و نه ابايى از اعلام آن دارند، کسانى که ضد اسلامند، ضد مذهبند و اسلام و تمام قوانين غيرانسانيش را به مصاف طلبيده‌اند. طرف اول، جمهورى اسلامى و طرفداران منقد و غيرمنقدش، سلاحى بيشتر آنچه که تابحال داشته‌اند در دست ندارند. سرکوب، کلاه کجها، اعدام، زندان و بگير و ببند. طرف مقابل اما هر روز بيشتر از ديروز، رژيم اسلامى را به مصاف ميطلبد. راه‌هاى جديدى را براى به تمسخر کشيدن اين رژيم و قوانين اسلاميش مى‌يابد. هرروز سنگ تازه‌اى را از بناى اين رژيم اسلامى بيرون ميکشد و روز به روز متحدتر و آگاه‌تر ميشود، آماده‌تر ميشود.دوستى از تهران ميگويد که "اگر به خيابان برويد، مى‌بينيد که تيپ دخترها و پسرها کوچکترين شباهتى با اسلام ندارد. جوانان هر طور که ميخواهند رفتار ميکنند و اصلا برايشان مهم نيست که ممکن است کلاه کجها چند دقيقه ديگر به آنها گير دهند، آنها جورى که راحت هستند رفتار ميکنند." اين نسلى است که به خيابان آمده! زندگيش را ميخواهد، نسلى که يک يک آيات قرآن‌شان را، تک تک قوانينشان را، دانه به دانه اراجيف اسلاميشان را به باد تمسخر گرفته است. تف بر قرآن و قوانين اسلامى‌شان مى‌اندازد و در تدارک جشن قرآن سوزى است.اين نسلى است که زنان آن، انسانيت خود و حقوق خود را از حلقوم اين رژيم آپارتايد جنسى بيرون خواهند کشيد. اين نسلى است که شخصيتهايش نه ملاى محل و ولى فقيه و رئيس جمهور گريانش که مادونا و شکيرا است. نسلى که شخصيتهاى محبوبش مبارزان ضد اسلام و قرآن هستند. نسلى که جايش در سازمان جوانان کمونيست است. سازمانى که پرچم مبارزه عليه اسلام و تمام قوانين کثيفش را در جنبش جوانان به دست دارد.در ماه رمضان هرکسى که ميخواهد روزه‌اش را بگيرد، بايد سرش را پائين بياندازد و به کسى کارى نداشته باشد و روزه‌اش را بگيرد. رژيمى که اين را بهانه کند تا دوباره به جان جوانان بيفتد اما بايد گوش را گم کند. اسلام و قوانينش بايد گورشان را از زندگى اجتماعى مردم گم کند.

کلاه کجهايشان هم نجاتشان نخواهد داد. اين حکم ما جوانان است!

۱۰-۱۱-۲۰۰۲