اين کلاه از همان اول پشمى نداشت!

بهرام مدرسى

ناطق نورى روز دوشنبه اين هفته در تهران گفت که: "قبل از انقلاب مردم رجوع به مسجد ميکردند، اما چون ديدند اين کلاه پشمى ندارد، ديگر مراجعه نميکنند." ( روزنامه رسالت شماره ٣٨٧٦)

مشکل را ناطق نورى هم فهميده است: مردم به مسجد نميروند! اين نرفتنى معمولى نيست، مردم به مسجد نميروند چون حکومت اسلامى را نميخواهند، مردم به مسجد نميروند چون قوانين اسلامى را نميخواهند، مردم به مسجد نميروند چون از اسلام و مدافعانش نفرت دارند.

اين کلاه پشمى ندارد، بيان واقعيت نيست. اين کلاه از همان روز اول پشمى نداشت! بيش از ٢٠ سال است که با زور و بگير و ببند سر کار هستند، و همين براى نفرت نسلها از خودشان و اسلام‌شان کافى است. کلاه رژيم اسلامى در ايران از همان روز اول پشمى نداشت! اين پروژه‌اى بود که براى سرکوب مردمى که عليه رژيم شاه دست به قيام زدند، برپا شد.

امروز بيست و چند سال از سر کار آمدن رژيم اسلامى ميگذرد. پروژه اصلى اين رژيم بعد از اينکه ديدند، چه تنفرى از آنها و رژيمشان در جامعه موج ميزند، خاتمى و دوم خرداد بود. دوم خرداد بيش از ٥ سال برايشان وقت خريد. وجود دوم خرداد بستگى مستقيم به وجود ناطق نورى‌ها و خامنه‌اى ها دارد، درست به همان اندازه که وجود خامنه‌اى و ناطق نورى هم بستگى مسقيمى به وجود دوم خرداد دارد. دوم خرداد هم نتوانست پشمى به کلاه و عمامه اين رژيم اضافه کند. اين واقعيتى است که ديگر همه شان به آن اذعان دارند.

امروز در جريان اعتراضات دانشجويان، دوم خردادى‌ها، تحکيم وحدتى‌ها و جبهه‌مشارکتى‌ها همان اهدافى را دنبال ميکنند که ٥ سال پيش سعى‌ش را کردند. به "فراخوان‌هايشان" توجه کنيد، به "هشدارهايشان" نظرى بياندازيد. چيزى بيشتر از ترس لخت و عريان نخواهيد ديد. خامنه‌اى چه گله اوباشش را به جان دانشجويان دانشگاه صنعتى بياندازد و چه نه، اين جناح دوم خرداد ابايى از اينکه واقعيات تجارب مردم را وارونه جلوه دهد ندارد. شعار "خاتمى استعفا" که از طرف دو آتشه‌‌ترين‌هايشان سر داده ميشود، يعنى جدا کردن خاتمى و جناحش از تمام کل رژيم اسلامى، يعنى تلاش براى زمان بيشتر براى رژيم خريدن.

اين کلاه پشمى ندارد. ناطق نورى حق دارد. بجاى کش و قمسه در "مجادلات" و "مباحثات" اين "ائمه جماعت" و "مجلس" و "رئيس جمهور" و "مقام رهبرى" که دلاوران دوم خردادى نويدش را ميدهند، بايد يکبار براى هميشه قال قضيه را کند و رژيم اسلامى را با تمام اين گله اوباشانش به زير کشيد. ترس همه‌شان واقعى است. روز ما نزديک ميشود.

۱۹-۱۱-۲۰۰۲