گزارش  به كنگره اول حزب

 

 كمیته تشكیلات كل كشور

این كمیته مدتی پس از تاسیس حزب حكمتیست ها از طرف رهبری وقت حزب تاسیس گردید. هدف این كمیته تامین حضور حزب در ایران در همه ابعاد سیاسی٬ سازمانی و اجتماعی است.

این كمیته به اعتبار همراه داشتن اكثریت بزرگی از كادرها و فعالین كمونیست در ایران از ابتدای تشكیل حزب با خود، با اسكلت سازمانی موجودی شروع به فعالیت كرد. دامنه فعالیت سازمانی ما بعد از جدایی حكمیتست ها از حزب كمونیست كارگری٬ علیرغم لطماتی كه در نتیجه این جدایی خورده بودیم در ضرب اول ابعاد قابل تحسینی را داشت كه این خود به همت همراهی اكثریت بزرگی از كادرهای سازمان جوانان حكمتیست در ایران با حزب بود كه این حضور و این ابعاد فعالیت را تضمین كردند. حضور و فعالیتی كه فقط چند ماه پس از اعلام تاسیس حزب٬ حزب را عملا به پدیده ای موجود و قابل دسترس برای بسیاری از فعالین كمونیست و مردم در محل تبدیل كرد.

تمركز فعالیت حزب در ایران و پیوستن جمع وسیعتری از فعالین كمونیستی كه شوك جدایی حكمتیست ها از حزب كمونیست كارگری را از سرگذارنده بودند در كنار همراهی آن جمع از خبره ترین فعالین كمونیست در ایران با حزب در مدت كوتاهی دامنه حضور سازمانی حزب را وسعت بیشتری داد.

با توجه درجه وسعت حضور سازمانی و سیاسی حزب در ایران٬ حزب در مقابل مباحث سبك كاری مهمی قرار گرفت كه نتیجه آن مدون شدن مباحث "كمیته های كمونیستی" بودند. این برای كمیته تشكیلات كل كشور روشن شد كه ادامه فعالیت متشكل حزب در ایران به شكل سابق دیگر نه قابل ادامه و نه اساسا با توجه به وظایفی كه در مقابل حزب قرار دارند٬ درست است. ادامه و تضمین گسترش نفوذ حزب و گسترش دامنه تاثیر گذاری آن بر اوضاع سیاسی مستقیما به تشكیل كمیته های كمونیستی و ایجاد یك ساختمان حزبی مستحكم منوط شد. كمیته های كمونیستی امروز یكی از داده های ضروری فعالیت حزب در ایران هستند. به هر درجه كه این كمیته ها فعالیت خود را آغاز كرده اند٬ تاثیرات آن را مستقیما در اوضاع سیاسی محل فعالیت این كمیته های میتوان دید.

 

هدف این كمیته مبنی بر تامین حضور حزب در ایران در همه ابعاد سیاسی٬ سازمانی و اجتماعی آن امروز دیگر مستقیما به فعالیت های كمیته های كمونیستی گره خورد است. كمیته هایی كه قدم اول در تشكیل آنها و فعالیت متمركزشان را پشت سر نهاده ایم و دقیقا به همان نسبتی كه این كمیته ها تشكیل شده اند٬ شاهد رشد و گسترش فعایت حزب در محل هستیم.

اهداف فوری و روز كمیته كل كشور در كنار تشكیل كمیته های كمونیستی بقرار زیر هستند:

- كنترل روزانه و مداوم امنیت فعالین حزب در ایران

- سازمان دادن واحدهای گارد آزادی در خارج از كردستان

- تعقیب سیاست های پلیس سیاسی رژیم اسلامی و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای خنثی كردن آنها و حفظ فعالین حزب در این رابطه

- كمك به تشكیل ارگان های فعالیت اجتماعی در عرصه های مخلتف مبارزاتی در جامعه

- تمركز بر فعالیت و دخالت در مبارزات زنان

- تمركز بر فعالیت و دخالت در مبارزات كارگران

- تلاش برای تحكیم قطعی هژمونی حكمتیست ها در محیط های دانشگاهی و محافل متنوع چپ در كل كشور

- سازمان دادن تحرك مردم در كنترل محلات در سطح كل كشور

- گسترش جغرافیای حضور حزب در سطح كل كشور

- پیوند دادن حضور حزب در كردستان به خارج كردستان

 

كمیته تشكیلات كل كشور برای جواب دادن به اهداف فوق تاكنون دوبار با اضافه شده تعداد معینی به اعضای آن ازطرف كمیته رهبری حزب تقویت شده است. این كمیته همچنین اقدام به تشكیل دو كمیسیون در سطح اعضا و همكاران كمیته كرده است. كمیسیون كارگری و كمیسیون زنان. این كمیسیون ها هنوز فعالیت اصلی خود را شروع نكرده اند.

 

نشریه سازمانده كمونیست كه بعنوان ضمیمه نشریه كمونیست منتشر میشود كه با هدف جواب دادن به سوالات و مسایل اساسی كه برای فعالین حزب طرح هستند٬ تا تاریخ انتشار این گزارش در ۳۲ شماره منتشر شده است.

با توجه به بافت كادرهای حزب در ایران٬ تمركز فعلی كمیته كل كشور بر عرصه های معینی بیشتر است. تلاش این كمیته اما گسترش دانمه عمل و عضور حزب حكمتیست ها در ابعادی سراسری تر میباشد. اقدامات بسیار امیدبخشی در جریان هستند تا همانطور كه قبلا گفته شددامنه حضور و تحرك حزب رادر مراكز مهم دیگری تامین كنیم.

 

كمیته های كمونیستی محل تشكل جمعی از خبره ترین فعالین كمونیست آن جامعه هستند. اعضای كمیته های كمونیستی از جمله كادرهای حزب هستند كه در كنار دیگر اعضای حزب درخارج كشور در تمام فوكسیون های دخالت سیاسی و حزبی دخیل میباشند. این درجه گسترش ساختمان حزب در ایران٬ امروز دیگر حزب حكمتیست ها را از حزبی "خارج كشوری"به حزبی "داخل كشوری" تبدیل كرده است. كمیته های كمونیتسی درعین حال تضمین تداوم دخالت كادرهای حزب در ایران در كل فعل و انفعالات حزبی هستند. در كنار كمیته های فوق٬ فعالین زیادی فردی با كمیته تشكیلات كل كشوردرارتباط هستند كه تلاش ما كمك به آنها در تشكیل چنین كمیته هایی در محل است. امروز در عرصه های معینی از مبارزات اجتماعی٬ نمایندگی شدن رادیكالیسم در مبارزه علیه رژیم اسلامی مستقیما به حضور این كمیته ها و فعالیت هایشان گره خورد است. تامین حضور سیاسی كادرهای حزب كه در كمیته های كمونیستی متشكل شده اند٬ یكی از وظایف مهم كمیته تشكیلات كل كشور میباشد. اولین اقدام وسیع برای تامین حضور كادرهای حزب در ایران در حیات سیاسی حزب حكمتیست ها نمایندگی شدن جمع وسیعی از این كادرها در كنگره حاضر است.

 

شكل دادن به یك ساختمان حزبی مدرن و درعین حال تضمین بالای امنیت تشكیلات حزب در ایران دو وجه كاری هستند كه كمیته بر آن توجه دارد. در همین رابطه كمیته تشكیلات كل كشور اسنادی را برای حفظ و تضمین امنیت تشكیلات حزب به تصویب رسانده است كه در اختیار كمیته رهبری حزب قرار گرفته اند.

بخشی از این امر تهیه دستورالعمل كار كمیته های كمونیستی است كه تا كنون سند اولیه آن تهیه و در اختیار كمیته رهبری حزب قرار گرفته است.

 

 حزب در ایران

تحرك و تمركز فعالین و كادرهای حزب در ایران چه آن ها كه تاكنون در كمیته های كمونیستی متشكل شده اند و چه آنها كه هنوز موفق به انجام این كارنشده اند٬ حزب و سیاست های آن را در بسیاری از عرصه های مبارزات اجتماعی پرزنت و قابل دسترس برای مردم كرده است. در بسیاری از موارد حذف حضور و دخالت رفقای ما قابل تصور نیست٬ همانطور كه حذف كلیت حضور حكمتیست ها در صحنه سیاست امروز ایران امری غیر قابل تصور است٬ به همان درجه حذف حضور و دخالت حزب امروز در ایران در عرصه های معینی اساسا غیر قابل تصور است. تحرك حزب در عرصه های معینی امروز برابر است با طرح شعارهای رادیكال٬ متشكل كردن مردم حول این شعار ها و تلاش برای كسب ایجاد مطولب ترین شرایط در مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی است. همین تلاش ها تا كنون توجه اقشار وسیعی از فعالین سیاسی٬ انسان های آزادیخواه و مبارز و كمونیست ها را به حزب و همكاری با آن جلب كرده است.

حضور حزب در ایران اما هنوز به آن سطحی كه باید نرسیده است. دامنه حضور ما هنوز محدود به مراكز سیاسی و جغرافیایی معینی است. در جنبش كارگری و جنبش زنان بطور اخص حزب ما ضعیف است. علی رغم اقدامات این كمیته در این زمینه اما هنوز با آن تضویری كه ما از حضورمان داریم٬ فاصله زیادی است. دخالت حكمتیست ها در این دو جنبش اجتماعی مهم اما تنها دخالت سازمانی نیست. كمیته كل كشور دخالت سیاسی در این جنبش ها و نقد آرا و نظرات نادرست را دردستور كار خود دارد.

 

بهرام مدرسی

دبیر كمیته تسكیلات كل كشور

۳۱ اوت ۲۰۰۶