هنوز نمیفهمند. سال ۲۰۱۲ میلادی

 

 

پروتستان ها نفهمیدند که نمیشود در کلیسا ماند وضمنا علیه آن قیام کرد. سال ۱۵۱۷ میلادی

 

بورژوازی فرانسه نفهمید که نمیشود در دولت لویی بناپارت ماند و ضمنا علیه آن قیام کرد. سال ۱۸۵۴ میلادی

 

کاوتسکی نفهمید که نمیشود مارکسیست بود و ضمناً علیه انقلاب اکتبر اقدام کرد. سال ۱۹۱۸ میلادی

 

تروتسکی نفهمید که نمیشود با استالین بود و ضمناً علیه او جنبش سازمان داد. سال ۱۹۲۵ میلادی

 

جنبش سبزی ها نفهمیدند که نمیشود در انتخابات‌ مجلس شرکت کرد و ضمنا علیه دولت در خیابان قیام کرد. سال ۲۰۰۹ میلادی

 

بورژوازی ایران نمیفهمد که نمیشود از صدقه سر دولت اسلامی سود انبار کند و ضمناً علیه آن قیام کند. سال ۲۰۱۰ میلادی

 

هیات دایم نفهمید که نمیشود در حزب حکمتیست بود و ضمناً علیه کورش‌ مدرسی آکسیون کرد. سال ۲۰۱۱ میلادی

 

 

 

بهرام مدرسی. سال ۲۰۱۲ میلادی